Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetPokliciVIDEO poklic: Socialni delavec

VIDEO poklic: Socialni delavec

Opravila in naloge

Socialni delavci delajo z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomagajo pri iskanju rešitev. To je področje socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja ali gospodarstva. Glede na starost ljudi razlikujemo socialno delo z otroki, mladostniki in starostniki. Značilnost socialne problematike opredeljuje delo z družino, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, z odvisniki (droge, alkohol, razvade, medsebojni odnosi), z mladimi prekrškarji, ljudmi, ki so storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi, zapuščeni ali ljudmi brez doma, delo z umirajočimi in žalujočimi in druge vrste skupin ljudi, ki se soočajo s težavami vsakdanjega življenja. Odpravljanju stisk in težav uporabnikov so namenjene storitve: prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in iskanju možnih rešitev; osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku; pomoč družini in pomoč na domu, kjer socialni delavci koordinirajo različne vrste pomoči (gospodinjstvo, zdravstvena nega, socialna oskrba), ki jih uporabniki v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem domu v zameno za institucionalno varstvo. Svoje delo opravljajo v ustanovah institucionalnega varstva. V domovih za stare, v socialno varstvenih zavodih za varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov s prizadetostmi. Socialni delavci sodelujejo s starši in jim svetujejo pri iskanju najprimernejših rešitev za njihovega otroka. Sodelujejo z drugimi zavodi in organizacijami, še zlasti s posebnimi socialno varstvenimi zavodi, varstveno delovnimi centri, invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva. Delajo tudi v drugih oblikah institucionalnega varstva, kot so materinski domovi, zavetišča, krizni centri ali stanovanjske skupine. Kot strokovni delavci izdelajo individualni načrt, spremljajo njegovo izvajanje ali sodelujejo v strokovnih timih, vodijo skupinsko delo in uporabnikom svetujejo pri reševanju socialne problematike. Lahko organizirajo tabore, klube, skupine medsebojne pomoči, kjer se delo odvija po določenem programu. Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do družinskih in socialno varstvenih prejemkov, izdajajo odločbe v zvezi z namestitvami v socialno varstvene zavode in izvajajo storitve socialnega varstva. Centri za socialno delo izvajajo večino dejavnosti z družinskega področja kot je posvojitev otrok, ureditev rejništva in skrbništva. Socialni delavci v centrih koordinirajo tudi številne programe z drugimi organizacijami s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij. Socialni delavci na področju šolstva opravljajo svetovalno delo. Na področju zdravstva opravljajo dejavnosti v sklopu obravnave bolnika. Na področju pravosodja delajo kot svetovalci osebam v zaporih in ob odpustu pomagajo pri ureditvi zaposlitve. Delajo tudi kot svetovalci zaposlitve iskalcem prve zaposlitve, brezposelnim osebam in težje zaposlivim osebam; načrtujejo izobraževanje in usposabljanje za brezposelne osebe. V podjetjih izvajajo svetovalno delo, posameznikom svetujejo v primerih alkoholizma, uporabe drog, izostankov z dela, posredujejo v konfliktih med sodelavci in delodajalci, urejajo probleme v zvezi z opravljanjem delovnih nalog, težavami v družini in podobno.

Znanja in spretnosti

Socialni delavci morajo imeti pozitiven odnos do ljudi, čustveno stabilnost, sposobnost vživljanja v stiske drugih, sposobnost timskega dela, razvito željo po raziskovanju, inovativnost pri iskanja rešitev, občutek za realnost ter sposobnost hitrega prilagajanja na spremenjene razmere in novo nastale situacije. Seznanjeni morajo biti z osnovami psihologije, pedagogike, sociologije in prava ter poznati urejenost šolstva, zdravstva, pravosodja, zaposlovanja in gospodarstva. Seznanjati se morajo z obstoječimi sistemi v tujini, zato je zaželeno znanje tujih jezikov. Zaradi narave dela imajo željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju. Socialno delo je primerno za ljudi, ki imajo sposobnost empatije, to je način vživljanja v položaj in čustva druge osebe, brez lastne prizadetosti. Imeti morajo razvite komunikacijske sposobnosti.

Razmere za delo

Delo socialnih delavcev večinoma poteka v manjši pisarni. Pogosto je tudi terensko delo, obiskovanje uporabnikov na domu, spremljanje, delo v drugih organizacijah in podobno. Povečan obseg dela je v času uradnih ur, ponekod je potrebno tudi popoldansko delo in izvjanje dežurstev.

Predvidena izobrazba

Fakulteta za socialno delo

Sorodni poklici

Psiholog

Socialni pedagog

Sociolog

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ