Prijava na e-nasvete

Poklic: GOZDAR

Opravila in naloge

Gozdar podira gozdna drevesa, ki lahko rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnih debelin in višin in rastejo v okolju z drugimi drevesi. Podrta drevesa potem klesti, kroji in razžaga z motorno žago. Po potrebi narejene gozdne izdelke – sortimente – tudi olupi. Izdela tudi sečni red, kar pomeni ustrezno zlaganje vej in ostalih sečnih odpadkov. Izdelana debla ali gozdne sortimente s cepinom ročno spravlja po sečišču do kraja, kjer je že mogoče mehanizirano spravilo. Nato z gozdarskim traktorjem izdelana debla ali gozdne sortimente prepelje do skladišča ob kamionski cesti. Ob tem ves čas skrbno varuje tudi gozd, kjer opravlja delo. Gozdarja v gozdnih sestojih v različnih razvojnih obdobjih čakajo gojitvena dela (priprava tal za naravno ali umetno obnovo, sajenje sadik različnih drevesnih vrst, zaščita sadik in varovanje nasadov in nega mladja). Opravlja tudi gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni ali škodljivce, pomaga odpravljati posledice na poškodovanem drevju po raznih ujmah, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom. Pri delu upošteva v delovnem nalogu določeno organizacijo in zahteve varnega in učinkovitega dela. Zaradi zelo različnih delovnih okoliščin je delo gozdarja zelo raznoliko in zahteva tako samostojno odločanje kot prilagajanje.

Znanja in spretnosti

Za delo gozdarja se zahteva triletna srednja poklicna izobrazba. Temeljito izobraževanje in usposabljanje za praktično delo je zagotovilo, da bo gozdar zmogel samostojno opravljati svoje delo varno in uspešno. Posebna pozornost velja psihofizičnim zmožnostim za težaško, nevarno in včasih škodljivo delo. Poleg splošnih znanj mora gozdar samostojno obvladati zahteve poklicne tehnologije, varnosti pri delu in naravovarstvena merila. Poznati mora rastlinski in živalski sestav gozda kot življenjske združbe. Posebej dobro mora poznati drevesne in grmovne vrste ter nekatere druge značilne rastline. Vedeti mora, kakšne so gojitvene in varovalne lastnosti drevesnih vrst in možnosti gospodarnega izkoriščanja, zato se mora dobro seznaniti z lastnostmi posameznih drevesnih vrst in možnostjo njihove racionalne izrabe. Tudi vloga živali v gozdni združbi mu ne sme biti tuja. Poznati mora sestavo in delovanje gozdarskega orodja, opreme in strojev v gozdarski proizvodnji. Obvladati mora njihovo uporabo in vzdrževanje kot tudi delovno-varstvene ukrepe, da se lahko izogne nevarnostim in morebitnim poškodbam. Znati mora dati prvo pomoč pri poškodbah, značilnih za gozdarsko delo in organizirati reševanje poškodovanca z gozdarskega delovišča.

Razmere za delo

Delo gozdarja poteka vedno pod vplivom sprotnih vremenskih razmer in mikroklime na določenem gozdarskem delovnem prostoru. Zaradi morebitnih nevarnosti in škodljivosti gozdar stalno uporablja varovalno opremo. Veliko večino dela opravi z lastnimi telesnimi silami, tako da njegovo delo po ergonomskih spoznanjih velja za težaško delo.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ