Domov Višja vojaška strokovna šola 

Višja vojaška strokovna šola 

Na Višji vojaški strokovni šoli izvajajo vojaško izobraževanje za podčastnike. Šola, ki je bila ustanovljena leta 2020, deluje v sestavi Centra vojaških šol.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Engelsova ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
 
Mail: [email protected]
Telefon: 02 449 50 44
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/generalstab-slovenske-vojske/o-generalstabu-slovenske-vojske/center-vojaskih-sol/visja-vojaska-strokovna-sola/

Na Višji vojaški strokovni šoli izvajajo vojaško izobraževanje za podčastnike. Šola, ki je bila ustanovljena leta 2020 deluje v sestavi Centra vojaških šol, in sicer tudi prostori so v Kadetnici v Mariboru, kjer je sedež centra Uveljavlja kakovostna merila, ki veljajo v javnem izobraževalnem sistemu v Sloveniji ter se vanj vključuje v največji možni meri.

Kadetnica je sicer stavba z zgodovinsko vrednostjo, a je bila v letu 2007 prenovljena in prostorsko preurejena za izvajanje procesov vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Predavalnice so opremljene z moderno didaktično opremo, ki omogočajo izvajanje vojaškega izobraževanja na najvišjem nivoju.

Vir: Skupnost višjih strokovnih šol


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (2 leti): VOJAŠKI MANAGEMENT

Vpisni pogoji: Pogoj za vpis v višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja vojaški menedžment je sklenjena pogodba o izobraževanju med pripadnikom ter Ministrstvom za obrambo RS. Poleg tega bodo morali imeti pripadniki pred vpisom že opravljeno Osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje kandidatov za podčastnike Slovenske vojske, Nadaljevalno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske I. stopnje ter Nadaljevalno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje za podčastnike Slovenske vojske II. stopnje. Pogoj za vpis je tudi čin štabni vodnik.
Praktično izobraževanje študentov: Pripadniki, ki se vpisujejo na Višjo vojaško strokovno šolo imajo že več let delovnih izkušenj (vsaj tri leta) v enotah Slovenske vojske, zato se jim bo na podlagi teh delovnih izkušenj praktično izobraževanje priznalo kot že opravljeno v skladu s Pravilnikom o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju.
Strokovni naslov diplomantov: Vojaški menedžer/Vojaška menedžerka

PUSTITE KOMENTAR