Domov Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola

Na šoli izvajajo tri različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana
 
Kontaktna oseba: Franja Čok, Alenka Kompare
Funkcija: šolska svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: 05 7311 281
Spletna stran: https://scsks.splet.arnes.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Sodobni pristopi k poučevanju in metode aktivnega učenja; uspešnost dijakov na maturi in poklicni maturi; ITS (interdisciplinarni tematski sklopi) v gimnaziji; športni tedni in strokovne ekskurzije; strokovni, dostopni in prijazni profesorji; vpetost v lokalno in širše okolje; sproščeno vzdušje in povezanost (tako dijakov različnih programov kot dijakov in profesorjev); dijaki pravijo, da na naši šoli »niso le številke«.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: V okviru programa Erasmus+, mednarodna izmenjava: Španija, Portugalska, Turčija, Francija, Italija, Bolgarija ... (vsako leto druge države). Mobilnost dijakov ekonomskega in aranžerskega tehnika preko izmenjave Erasmus+ (Španija, Portugalska, Italija). Šola ima listino kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (Erazmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju).
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: V programu gimnazija: Dijaki v 1. letniku izberejo drugi tuj jezik. Izbirajo lahko med italijanščino, nemščino in francoščino. Če jezika ne izbere vsaj 12 dijakov, skupina ni oblikovana. Dijaki v 2. in 3. letniku gimnazije izbirajo med tremi interdisciplinarnimi sklopi (ITS) – družboslovnim, jezikoslovnim in naravoslovnim – ter izbirnim predmetom Kreativno podjetništvo. Dijaki 4. letnikov izbirajo matematiko in angleščin ona OR in VR ter izbirne maturitetne predmete (zgodovina, geografija, kemija, fizika, biologija, sociologija, psihologija, nemščina, italijanščina).
Šolski krožkiŠolski krožki: Krožki in interesne dejavnosti: Filmšula – program filmske vzgoje, fizikalni krožek, likovne delavnice, krožek matematike, finančne matematike in fizike, obiskovanje gledaliških predstav, pogovori o(b) knjigi, literarni krožek, prostovoljstvo, Rastem! – preventivne delavnice, ročno ustvarjanje, šolska gledališka skupina, šolski radio …
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Organiziramo enodnevne (na Koroško, v Posočje, v Oglej, Ljubljano, Trst, na Beneški karneval …) in večdnevne ekskurzije (v London, Pariz z okolico, na Nizozemska, v predbožični Milano …).
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 413
MaturaUspeh šole na maturi 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov v 2019/20:
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli):

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Dijaki, ki so izpolnili ankete, so se vpisali na šolo zaradi bližine njihovemu domu in priporočil prijateljev ter sorodnikov. Majhna šola omogoča boljšo povezanost šolskega osebja z dijaki in tudi dijaki se med seboj družijo, si nudijo pomoč z zapiski in se skupaj pripravljajo na teste. Pri pouku, ki poteka dopoldan od 8.00 do okoli 14.00, je vzdušje sproščeno, nekateri profesorji so tudi strogi. Dijaki so pohvalili izvrstne izmenjave, kjer spoznavajo vrstnike in strokovne prakse v tujini. Všeč jim je napovedano spraševanje in opremljenost šole. Šola ima dober učni program, zaradi tega bi jo priporočili tudi naslednjim generacijam, a jim polagajo na srce, da se učijo sproti in delajo domače naloge, za katere sami v povprečju porabijo eno uro na dan. Literaturo dobijo na šoli in od starejših letnikov, najkoristnejši pa so lastni zapiski.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Šola je manjša, zato se dijaki med seboj dobro poznajo, pravijo vprašani dijaki. Profesorji ustvarjajo sproščeno, a delovno vzdušje. Ko je potrebno so strogi, da vzpostavijo red in primerno ozračje za učenje. Zaradi priporočil prijateljev ter bližine doma so se anketirani dijaki odločili za vpis na to šolo. Zaradi dobrega programa bi jo priporočili tudi bodočim generacijam. Dobre lastnosti šole so še napovedano spraševanje, izmenjave dijakov ter strokovne prakse v tujini, želijo pa si večje enakosti med dijaki različnih smeri znotraj šolskega centra. Pouk poteka od 8.00 in 14.10. Težavnost predmetov je odvisna od posameznika. Povprečno dijak porabi za učenje tri do pet dni pred ocenjevanjem, pripravljajo se s pomočjo zapiskov, ponovitvijo domačih nalog, vaj iz delovnih zvezkov ter prebiranjem učbenikov. Slednje si lahko izposodijo od prejšnjih generacij ali v učbeniškem skladu.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Dijaki so se za vpis na šolo odločili zaradi bližine doma, programa izobraževanja in priporočil prijateljev. Priporočili bi jo tudi drugim učencem, saj je šola majhna in se med seboj vsi poznajo, zato pa vlada sproščeno vzdušje. Profesorje opisujejo kot poštene, pripravljene za pomoč, prijazne, tako da imajo z njimi pristen odnos, velikokrat se za dijake tudi zavzamejo. Dijakom so všeč prakse v tujini, izmenjave, uporaba interaktivnih tabel v učilnicah in napovedano spraševanje. V bodoče bi si želeli večjo enakost med dijaki različnih smeri znotraj Šolskega centra. Pouk traja od 8.00 do 14.10. Učenci se v povprečju učijo od tri do pet dni pred testom. Predmeti se jim zdijo različno zahtevni. Učijo se iz zapiskov, delajo vaje v delovnih zvezkih, ponovijo domače naloge in berejo učbenike, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu in pri prejšnjih generacijah. Šola ima dobro opremljeno jedilnico, računalniško učilnico in laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za Gimnazijo in ekonomsko šolo so se dijaki odločili zaradi bližine in priporočil starejših kolegov. Dijakom je na šoli všeč dobra opremljenost, ekskurzije in izbirnost (moduli). Dobro sta opremljena predvsem telovadnica in laboratorij za kemijo in fiziko. Želijo si več kavčev in nepopisane omarice. Priporočajo jo bodočim dijakom, ki so doma v okolici. Ker je šola majhna, so tudi odnosi bolj osebni. Poudarek je na naravoslovju in matematiki. Za nekatere predmete se učijo sproti, za druge intenzivno pred ocenjevanjem, takrat ponovijo tudi domače naloge in poiščejo dodatne vaje na spletu. Učijo se iz zapiskov, pa tudi iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za posamezen test se učijo dva do tri dni. Po pouku, ki poteka dopoldne, domačim nalogam namenijo še od pol ure do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Anketirani dijaki, ki obiskujejo program gimnazije vrstnikom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker profesorji dijake dobro pripravijo na maturo in ponujajo znanje, s katerim si tudi po šolanju bolj razgledan. Šolo so opisali kot raznoliko, ki ponuja veliko možnosti, med pozitivne stvari pa so našteli tudi dobre uspehe, malico, učilnice in veliko ekskurzij. Na šoli se dobro počutijo, odnos s profesorji pa so opisali z besedami dober, domač in spoštljiv. Maturitetni predmeti so po njihovem mnenju tisti, na katerih je največji poudarek, zaradi nekoliko težje snovi pa jim največ težav povzročata matematika in fizika. Učijo se iz zapiskov in iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa pri starejših dijakih. Dnevno porabijo za domače naloge od ene ure do dveh ur, pred posameznimi testi pa se učijo tudi do pet dni prej. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov na šoli, šola pa jim ponuja tudi možnost izmenjave in izbirnih predmetov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijakom so na šoli všeč dobra opremljenost, ekskurzije in izbirnost (moduli). Dobro sta opremljena predvsem telovadnica ter laboratorij za kemijo in fiziko. Želijo si več kavčev in nepopisane omarice. Za Gimnazijo in ekonomsko šolo so se odločili zaradi bližine in priporočil bivših dijakov. Priporočajo jo bodočim dijakom, ki so doma v okolici. Ker je šola majhna, so tudi odnosi bolj osebni. Poudarek je na naravoslovju in matematiki. Učijo se iz zapiskov, pa tudi iz učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem skladu. Za nekatere predmete se učijo sproti, za druge intenzivno pred ocenjevanjem, takrat ponovijo tudi domače naloge in poiščejo dodatne vaje na spletu. Za posamezen test se učijo od dva do tri dni. Po pouku, ki poteka dopoldne, domačim nalogam namenijo še od pol do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Anketirani dijaki se na šoli dobro počutijo, odnos s profesorji so opisali kot dober, domač in spoštljiv. Šolo so opisali kot raznoliko, ponuja veliko možnosti, med pozitivne stvari pa so našteli tudi dobre uspehe, malico, učilnice in veliko ekskurzij. Maturitetni predmeti so po njihovem mnenju tisti, na katerih je največji poudarek, zaradi nekoliko težje snovi pa jim največji izziv povzročata matematika in fizika. Dnevno porabijo za domače naloge od eno do dve uri, pred posameznimi testi pa se učijo tudi do pet dni prej. Za učenje uporabljajo zapiske in učbenike, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali pa pri starejših dijakih. Prosti čas lahko namenijo obiskovanju krožkov na šoli, šola pa jim ponuja tudi možnost izmenjave in izbirnih predmetov. Vrstnikom priporočajo vpis na njihovo šolo, ker profesorji dijake dobro pripravijo na maturo in ponujajo znanje, s katerim si tudi po šolanju bolj razgledan.

Izvajajo različne srednješolske programe: splošna gimnazija, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik (srednje strokovno izobraževanje).

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja ter razvija znanja, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju. Zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in je po svojih značilnostih najboljša “pripravljalnica” za univerzitetni študij.

V programu ekonomski tehnik dijaki povezujejo splošna in strokovna znanja s prakso ter se usposobijo za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Srce programa so znanja s področja ekonomije, npr. ekonomika poslovanja, knjigovodstvo, sodobno gospodarstvo, v odprtem kurikulu pa je poudarek na trženju turističnih storitev z dodatnimi znanji poslovnega komuniciranja, multimedije v poslovanju in tujih jezikov.

Aranžerski tehnik pa je program, namenjen predvsem tistim dijakom, ki imajo smisel za oblikovanje, dekoriranje, ustvarjanje ter trženje in podjetništvo. Velik poudarek je na praktičnem pouku, ki je v odprtem kurikulu usmerjen na področje multimedijskega oglaševanja, izražanja s sliko in zvokom ter animacije v ravnini in prostoru.

Poleg pouka, ki poteka po učnih načrtih in katerega cilj je pridobiti formalno izobrazbo ter s tem pogoje za zaposlitev ali nadaljevanje študija, šola omogoča tudi dodatne aktivnosti, ki negujejo različne talente dijakov, so popestritev in poglobitev pouka, omogočajo in razširjajo spoznavanje sveta in vrednot družbe, v kateri živimo, ter pomenijo nadgradnjo izobraževalnih programov.

Vir spletna stran šole


Število točk, potrebnih za vpis

2020/21

  • program Aranžerski tehnik: točke iz ocen 113.

2021/22

  • program Aranžerski tehnik: točke iz ocen 104,
  • program Ekonomski tehnik: točke iz ocen 127.

PUSTITE KOMENTAR