Domov Gimnazija Vič

Gimnazija Vič

Gimnazija Vič dijaka v letih šolanja razvije kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 72 Tržaška cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Majda Jus Ašič, Katja Čarman
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/256 59 93, svetovalna služba: 01/256 79 40
Spletna stran: http://www.gimvic.org/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Vzpodbujanje sodelovanja, omogočanje dijaške samoiniciativnosti, velika podpora kreativnosti, usposobljenost in podjetnost. Vse to dokazujejo različni projekti dijaške skupnosti )od filmskih o Vičstocka in Viškega muzikala) in uspehi dijakov na tekmovanjih iz znanja, raziskovalnih in podjetniških projektov doma in v tujini, pa tudi umetniški dosežki (dramske igre, slikarske in fotografske razstave, literarne zbirke ...) zavedamo se raznolikosti dijakov, zato jim omogočamo raznolike dejavnosti.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Ne
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija, Nizozemska, Srbija, Francija, Madžarska, Italija ter druge lokacije glede na projekte, ki jih šola izvaja
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v 3. letniku lahko dijaki poglobijo znanje pri angleščini, 2. tujem jeziku, filozofiji, psihologiji, sociologiji, zgodovini, matematiki, fiziki, kemiji, biologiji, gografiji in informatiki; v 2. letniku si sami izberejo temo projektnega dela; v 4. letniku izberejo za pripravo na maturo dva izbirna predmeta
Šolski krožkiŠolski krožki: Dijaki imajo na voljo 50 različnih dejavnosti: biotehnološki krožek, dramski, računalniški, Šila, tečaj različnih tujih jezikov, konverzacija v angleščini, francoščini, nemščini, planinarili krožek, plesni tečaj, množica športnih krožkov, priprave na tekmovanja iz znanja, šolski radio, filmski krožek
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: kot del pouka "izven učilnic" imajo izdelan program ekskurzij in taborov za vsak letnik, po različnih krajih po Sloveniji in sosednjih državah, ki se ga udeležijo vsi dijaki. Za nadstandardne ekskurzije pa si lahko dijaki izberejo različne destinacije v Evropi in izven nje. Destinacije se menjajo.
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 748

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
100 %, 16 zlatih, en dijak z vsemi omžnimi točkami

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Na dijake je zelo dober vtis naredil informativni dan, ki jih je poleg mnenj bivših dijakov, prepričal za vpis na Gimnazijo Vič. Vzdušje na šoli je umirjeno, sproščeno in delovno, dijaki so med seboj močno povezani. Profesorji so profesionalni, odprti, razumljivi in pripravljeni ponuditi dodatno pomoč dijakom. Navadno imajo 7 ur pouka na dan, prva ura se začne ob 8.00. Pouk traja do 14.10. Včasih imajo preduro, ki se začne ob 7.15. V primeru, da imajo 8 ur pouka v enem dnevu, le-ta traja do 15.00. Na gimnaziji je večji poudarek na maturitetnih in naravoslovnih (kemija, fizika) predmetih. Nekateri dijaki so sicer mnenja, da ni noben predmet pretirano težak, če se ga učiš sproti in poiščeš odgovore na nejasnosti. Nekateri anketirani dijaki so dodali, da sta matematika in slovenščina med težjimi predmeti. Na preverjanje znanj se pripravljajo kampanjsko ali sproti. Med dvema in petimi dnevi pred testom se učijo intenzivnejše, in sicer tako, da ponovijo domače naloge, rešijo stare teste, pripravijo zapiske in preberejo snov tudi v učbeniku. Med dobro opremljenimi prostori so navedli računalniško učilnico, telovadnico ter laboratorij za kemijo in fiziko. Anketiranim dijakom so na šoli všeč košare s sadjem, opremljenost knjižnice, učni načrt, opremljenost učilnic in udobni kavči na hodnikih.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Gimnazijci so viško gimnazijo izbrali zaradi dobrega slovesa o visokem nivoju in zavzetosti profesorjev. Za šolo bi se tudi še po štirih letih enako odločili, priporočajo pa sprotno delo in dober odnos s profesorji. Na šoli vlada sproščeno, na trenutke pozitivno tekmovalno vzdušje. Slovi po stavku »Vič ima čar« in najboljših maturitetnih rezultatih. Dijaki se navdušujejo nad urnikom, veliko možnostmi za razvoj, teraso, telovadnico in tehničnimi pripomočki. Pouk poteka od 8h-14h, predure so redke. Poudarek je na naravoslovnih in maturitetnih predmetih. Učbenike lahko dijaki dobijo v šolskem skladu. Za učenje uporabljajo tudi svoje zapiske in teste starejših kolegov, bazo gradiva so ustvarili tudi v Facebook skupnosti. Za naloge dnevno porabijo do pol ure, učijo pa se tri do pet dni pred testom v povprečju. Pred testi naredijo tudi dodatne vaje iz delovnih zvezkov, ponovijo s sošolci in naredijo izpiske. Na šoli je dobro opremljena računalniška učilnica, jedilnica, kuhinja, učilnica za praktični pouk, laboratorij in knjižnica. Uporabljajo tudi interaktivne table. Po gimnaziji se odločajo za različne študijske smeri in poklice.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Zaradi kvalitetnega dela profesorjev, dobrega odnosa in priprave na maturo anketirani dijaki Gimnazije Vič priporočajo svojo šolo tudi bodočim dijakom. Pravijo, da je njihova šola najboljša in slovi po dobrem vzdušju ter disciplini. Med pozitivne stvari na šoli so našteli hrano, kvalitetno izobrazbo, dopoldanski urnik in veliko obšolskih dejavnosti. Odnos profesorjev do dijakov so opisali kot zelo dober, saj se dijakom posvetijo in nudijo dodatno pomoč, če je potrebna. Po mnenju anketiranih dijakov je v šoli nekoliko več poudarka na naravoslovnih predmetih, največji izziv pa jim predstavljajo jeziki. Pred testi se učijo do pet dni prej s pomočjo zapiskov, po potrebi tudi knjig. Del pouka na šoli so tudi spoznavni tabori, delovno-raziskovalni tabori in ekskurzije, ki jih organizira šola v Zamejstvo, Posočje, po Evropi in v Maroko. Dijaki lahko na šoli obiskujejo med drugim računalniški krožek, ruščino, podjetniški krožek, športne krožke …

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketirani dijaki se na šoli počutijo dobro sprejeti. Priporočali bi jo prihodnjim dijakom tudi zaradi mnogih obšolskih dejavnosti, ki jih šola ponuja. Dijake je k vpisu prepričalo dobro vzdušje na šoli in bližina doma. Svetujejo jim sprotno delo. Pozitivne stvari, ki so jih izpostavili: ponudba sadja na hodniku med odmori, kolesarnica, terasa na strehi, nove omarice. Izboljšali bi malico in povečali ponudbo v knjižnici. Pouk poteka dopoldan, predmeti so dobro razporejeni (težji in lažji se med seboj prepletajo). Največji poudarek je na naravoslovnih predmetih in slovenščini, najtežji pa naravoslovni (biologija, fizika), nemščina, matematika in angleščina. Učijo se iz zvezkov in učbenikov, stare teste/zapiske pa dobijo od starejših kolegov, nekaj se jih najde tudi na Facebook strani Viški gimnazijci. Učiti se začnejo do tri ali do pet dni pred ocenjevanjem. Za domačo nalogo porabijo do ene ure dnevno.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Dijake smo vprašali, po čem slovi Gimnazija Vič, na kar so odgovorili, da je šola edinstvena, vsestranska, dobro organizirana, daje kvalitetno znanje in je dobro izhodišče za študij na fakultetah. Za pozitivno so navedli košare s sadjem, pestre ekskurzije po Evropi, različne krožke, zanimive projekte, športne dejavnosti med odmori, napovedano spraševanje ter dobro opremljenost šolskih prostorov (nove omarice, kopirni stroj, pitniki za vodo itd.), večina dijakov pa bi izboljšala malico (večje porcije). Dijaki so si enotni, da je poudarek na naravoslovnih predmetih, največji izziv pa jim predstavljajo jeziki, saj so mnenja, da jim ne ležijo. Učijo se le, ko je treba, za kar v povprečju porabijo tri dni. Pri tem si pomagajo s svojimi zapiski, ki jih dopolnijo z učbenikom, stare teste in zvezke pa si delijo med seboj s pomočjo družabnih omrežij. Vsak dan jim domača naloga vzame od pol ure do eno uro. Dijaki svojo šolo priporočajo, saj dobijo veliko znanja, za katerega morajo veliko delati, pouk je kvaliteten pri večini predmetov in raznolik, profesorji pa skrbijo za dijake in njihovo prihodnost.

Na spletni strani je Gimnazija Vič tako opisana:

“Vizija šole je, da dijak Gimnazije Vič v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti. To pomeni, da:

 • pridobi široko splošno znanje;
 • usvoji vseživljenjska znanja in veščine na vseh predmetnih področjih (ključne kompetence),
 • usvoji znanje v skladu z zahtevami mature;
 • usvoji strategije za zahteven univerzitetni študij in
 • načrtovanje kariere;
 • je usposobljen za vseživljenjsko učenje;
 • razvije strategije mišljenja, je sposoben samostojnega, kritičnega odločanja;
 • razvije sposobnosti za reševanje problemov, načrtovanje in timsko delo;
 • usvoji komunikacijske spretnosti
 • in spretnosti za obvladovanje sodobnih tehnologij.

Želimo, da dijak osebnostno zraste in postaja vedno bolj celovita, samostojna in odgovorna oseba, ki zna živeti in delati z drugimi.”


Število točk, potrebnih za vpis

2016/17

 • program Gimnazija: točke iz ocen 168

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR