Domov Gimnazija Poljane

Gimnazija Poljane

Na Gimnaziji Poljane spodbujajo vedoželjnost in iskrivost. Želijo, da poljanec prepozna znanje kot vrednoto, je sposoben aktivnega učenja in kritičnega presojanja, pridobljeno pa odgovorno uporablja za delovanje v družbi.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Strossmayerjeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nataša Grof, Jasna Plahuta, Alenka Šoba
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.30
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/433 73 45, svetovalna služba: 01/432 13 05
Spletna stran: http://www.gimnazija-poljane.com/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: velika izbira učenja jezikov
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: šola ponuja vse tuje jezike, ki jih omogoča gimnazijski program. V programu gimnazija so to angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina in španščina. V klasični gimnazij je obvezen jezik še latinščina, izbiren pa stara grščina.
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: v tretjem letnik šola za vse oddelke organizira mednarodne izmenjave. Pri tem sodeluje z šolami iz Nemčije, Španije, Rusije, Francije, Nizozemske, Italije, Belgije, Madžarske, Srbije, Slovaške in Makedonije.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Dijak ob vpisu na Gimnazijo Poljane lahko izbere drugi tuji jezik. V programu gimnazija so v 2. in 3. letniku tri ure tedensko nerazporejene, šola pa v izbirnem delu izvaja tri usmeritve: Jezikovno usmeritev (v 2. in 3. letniku so 3 ure tedensko namenjene tretjemu tujemu jeziku. Dijaki zbirajo med 5 tujimi jeziki: francoščina, italijanščina, ruščina, španščina, nemščina), Naravoslovno usmeritev (v 2. in 3. letniku dodatna ura iz biologije, fizike in kemije), Naravoslovno z retoriko (v 2. letniku dodatna ura iz biologije, fizike in kemije, v 3. letniku pa 3 ure retorike). V programu klasična gimnazija so v tretjem letniku 4 ure tedensko nerazporejene. Dijak lahko izbere: četrti jezik, ki se ga uči 4 ure tedensko, dva naravoslovna predmeta (biologija, fizika ali kemija) po dve uri tedensko, en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija) in en družboslovni predmet (zgodovina umetnosti ali retorika).
Šolski krožkiŠolski krožki: različni krožki se izvajajo pri praktično vseh predmetnih področjih, pri mnogih tudi po več krožkov (npr. fotografski, dramski, geografski, debatni, kreativno pisanje, kemijski, biološki, astronomski, računalniški, športni...). Prav tako šola nudi pripravo in udeležbo na različnih tekmovanjih iz znanj.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: v okviru obveznih izbirnih vsebin so za vse letnike in oddelke organizirane različne ekskurzije. V prvem letniku je osredja dvodnevni športno-spoznavni tabor. V drugem letniku imajo vsi oddelki tridnevno ekskurzijo po Sloveniji in v zamejstvo. V tretjem letniku se izvede mednarodna izmenjava, dijaki so en teden v tujini, en teden pa gostijo vrstnike iz tujine. V neobveznem delu programa lahko dijak izbira različne eno ali večdnevne ekskurzije (Cern, Benetke, Firence, Munchen, Sicilija, Grčija, New York, Rusija…).
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 905

Uspeh šole na maturi 2018/2019:
99%, povprečno zbranih 22,01 točk (6 zlatih maturantov)

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Sproščeno in prijetno vzdušje na šoli je dijakom zelo všeč, med sabo se dobro razumejo in so pripravljeni nuditi pomoč drug drugemu. Profesorji so do dijakov razumevajoči, jih motivirajo ter sodelujejo z njimi pri krožkih in projektih. Pouk se prične ob 8.00, traja pa najkasneje do 14.25. Na gimnaziji je največji poudarek na jezikih, matematiki in slovenščini, slednji včasih nastopita na urniku tudi kot blok ure, kar je naporno. Dijaki se na teste največkrat pripravljajo z reševanjem starih vaj, pregledom domačih nalog in učenjem iz učbenikov, katere si lahko izposodijo v učbeniškem skladu šole ali jih kupijo na sejmu rabljene literature, ki je na šoli organiziran v začetku septembra. Učiti se pričnejo tri dni pred testi ali ustnimi spraševanji oziroma ko je to potrebno. Domače naloge v povprečju dijaku vzamejo do ene do dveh ur na dan. Sodobno opremljene učilnice, laboratoriji za kemijo in fiziko ter računalniške učilnice so dijakom še posebej všeč, prav tako tudi za šolo značilen vsakoletni Poljanfest, ekskurzije, izmenjave ter gostujoči strokovni domači in tuji profesorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vzdušje na šoli je dijakom zelo všeč, saj je prijetno in sproščeno. Dijaki se med seboj dobro razumejo in so pripravljeni drug drugemu pomagati. Profesorji so razumevajoči in vzpodbujajo dijake ter sodelujejo z njimi na različne načine (krožki, projekti). Pouk se začne ob 8.00 uri in koča najkasneje ob 14.25 uri. Dijakom so najbolj naporne blok ure matematike in slovenščine, ki jih imajo v nekaterih primerih tudi v istem dnevu. Na omenjenih predmetih je tudi največji poudarek, ter na tujih jezikih. Dijaki si lahko učbenike izposodijo v učbeniškem skladu šole ali jih kupijo na sejmu rabljenih učbenikov, ki je organiziran v začetku septembra. Izpostavili so, da se učijo iz učbenikov in zvezkov ter tudi s pregledom domačih nalog in reševanjem starih testov. Učiti se začnejo navadno tri dni pred testom ali ustnim spraševanjem. Za domače naloge porabijo do dve uri na dan. Izpostavili so, da jim je všeč Poljanfest, ekskurzije in izmenjave, dobri domači in tudi tuji profesorji.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Poljanski gimnazijci so se za šolo odločili zaradi pozitivnega mnenja starejših generacij in velike izbire jezikov. Šola je zahtevna, zato bodočim dijakom svetujejo, da naj se učijo sproti, saj je snovi veliko. Profesorji pričakujejo veliko znanja, a te s tem zelo dobro pripravijo na maturo. Učijo se iz knjig in zapiskov, od starejših dijakov dobijo tudi stare teste. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur dnevno. V povprečju se pred ocenjevanjem učijo do tri dni prej, in sicer tako da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, preberejo snov iz učbenika in iz zvezka. Med pozitivnimi stvari so navedli bogato založeno knjižnico, dobro lokacijo šole, ekskurzije, dolg glavni odmor in napovedano spraševanje. Želeli bi si izboljšati sistem prehrane. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Najtežji predmeti po mnenju dijakov so matematika, biologija, angleščina in zgodovina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šoli v septembru na sejmu rabljenih učbenikov.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Možnost izmenjave, povezave med dijaki, dobro vzdušje in spoštljivi profesorji so po mnenju anketiranih dijakov le nekatere od pozitivnih stvari na Gimnaziji Poljane. Pravijo, da se na šoli počutijo sproščeno, sprejeto in varno. Temeljna značilnost šole je dobro vzdušje, kljub temu, da je po mnenju dijakov šola bolj zahtevna jim hkrati ponuja veliko znanja. Ko smo jih povprašali kaj bi na šoli izboljšali, so nam povedali, da bi teste razporedili čez celo leto, zmanjšali obseg šolskih ur in imeli več medpredmetnega sodelovanja. Imajo dopoldanski urnik, po njihovem mnenju je v šoli največji poudarek na matematiki in jezikih. Zaradi bolj zahtevne snovi in veliko potrebnega časa za vaje imajo anketirani dijaki največji izziv ravno pri matematiki. Pred testi se učijo od tri do pet dni iz zapiskov in knjig. Dijaki se lahko na šoli udeležijo številnih krožkov, kot so dramski, geografski, slikovno snovanje.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi pozitivnega mnenja starejših generacij in velike izbire jezikov. Šola je zahtevna, zato bodočim dijakom svetujejo, da naj se učijo sproti, saj je dela veliko. Šola te zelo dobro pripravi na maturo. Med pozitivnimi stvari so navedli bogato založeno knjižnico, dobro lokacijo šole, ekskurzije, dolg glavni odmor in napovedano spraševanje. Želeli bi si izboljšati sistem prehrane. Med dobro opremljenimi prostori so izpostavili računalniško učilnico in laboratorij za kemijo in fiziko. Najtežji predmeti po mnenju dijakov so matematika, biologija, angleščina in zgodovina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na šoli v septembru na sejmu rabljenih učbenikov. Učijo se iz knjig in zapiskov, od starejših dijakov dobijo tudi stare teste. Za domače naloge porabijo od pol ure pa do dveh ur dnevno. V povprečju se pred ocenjevanjem učijo do tri dni prej, in sicer tako da ponovijo domače naloge, rešujejo stare teste, preberejo snov iz učbenika in zvezka.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Gimnazija Poljane po mnenju anketiranih dijakov slovi po dobrem vzdušju, spoštljivih profesorjev, izmenjavah in povezavah med dijaki. Na šoli se počutijo sproščeno, sprejeto in varno, šola pa se jim zdi ena bolj zahtevnih, ki pa jim hkrati ponuja veliko znanja. Ko smo jih povprašali kaj bi na šoli izboljšali, so nam povedali, da bi teste razporedili čez celo leto, zmanjšali obseg šolskih ur in imeli več medpredmetnega sodelovanja. Urnik je dopoldanski, poudarek pa je na jezikih in matematiki. S slednjo imajo dijaki izzive, saj se jim zdi snov bolj zahtevna, zanjo pa porabijo veliko časa za vaje. Pred testi se učijo od tri do pet dni iz zapiskov in knjig, za sprotno učenje pa dijaki nimajo časa. Šola organizira tudi številne krožke, kot so dramski, geografski, slikovno snovanje itd.

Gimnazija Poljane je bila ustanovljena davnega leta 1889 kot nižja gimnazija, višja gimnazija je postala nekaj let kasneje. Je ena od petih gimnazij v Sloveniji, ki izvaja dva splošna gimnazijska programa, program gimnazije in program klasične gimnazije. Vpisujejo 6 oddelkov gimnazije in 2 oddelka klasične gimnazije. Oba omogočata pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih maturitetnih predmetov.

Dijaki lahko izbirajo med šestimi tujimi (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina in ruščina). V klasični gimnaziji se dijaki obvezno uče še latinščine. Prav program klasične gimnazije trenutno omogoča največjo izbirnost predmetov znotraj gimnazijskega programa. Šolo odlikujejo tudi nadpovprečni učni uspehi ter odlični rezultati dijakov pri maturi in na tekmovanjih iz znanja različnih predmetov.

Cilji zaposlenih na gimnaziji so, da predajajo visoko kakovost znanja, spoštljivi medsebojni odnosi in vsem prijazna šola. Želijo, da učitelji ne le učijo, temveč s svojim delom v razredu in pristopom k delu tudi vzgajajo.

Vir: Spletna stran šole

 


Število točk, potrebnih za vpis

2011/12

 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 163

2012/13

 • program Gimnazija: točke iz ocen 166, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 157
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 163

2013/14

 • program Gimnazija: točke iz ocen 164, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 161

2014/15

 • program Gimnazija: točke iz ocen 156
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 156, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 139

2017/18

 • program Gimnazija: točke iz ocen 160, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 117
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 150, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 147

2018/19

 • program Gimnazija: točke iz ocen160, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 117
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 150, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 147

2019/20

 • program Gimnazija: točke iz ocen159, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 112
 • program Klasična gimnazija: točke iz ocen 153, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 102

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR