Domov Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika, v vzpodbudnem okolju do znanja za jutri! Gimnazija Jožeta Plečnika ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi tradicijo dobre šole nadaljevali in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nuša Ferjančič in Petra Mustar
Funkcija: svetovalna služba
Uradne ure: vsak dan razen ob torkih od 10.00 do 12.00, ob torkih pa od 16.00 do 18.00
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 01/620 42 00, svetovalna služba: 01/620 42 06
Spletna stran: http://www.gjp.si/
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Športna vzgoja v Tivoliju, kjer imajo dijaki pestro izbiro različnih športnih aktivnosti, obogateno učenje tujih jezikov, smiselna uporaba IKT pri pouku, timski pouk, medpredmetno sodelovanje, urbani šolski vrt na mali terasi in na strehi šole velika terasa (za pouk, debate, krožke, druženje), večjezičnost (jeziki štejejo), Erazmus+.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Ne
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Ne
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, latinščina, španščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Španija, Francija in Italija
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: v drugem vsi in tretjem letniku, glede na izbrano usmeritev (splošni program s poglabljanjem naravoslovnih in družboslovnih predmetov ali s poglabljanjem tujih jezikov), v četrtem letniku dijaki izberejo predmete, ki jih želijo opravljati na maturi: zgodovina, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina
Šolski krožkiŠolski krožki: astronomski, bralna značka v slovenščini in tujih jezikih, biološki krožek s terenskim delom, bio terasni vrt, Erasmus + krožek, humanistično-debatni krožek, dijaška skupnost in varuh dijakovih pravic, Impro liga, dramski krožek, filmski in gledališki abonmaji, filozofski krožek, jezikovni krožek, angleška konverzacija, francoski gledališki krožek, italijanski krožek, nemški krožek in nemška jezikovna diploma, tečaj japonščine, tečaj kitajščine, kemijski krožek, literarni krožek, matematični krožek, pevski zbor, plesne dejavnosti, prostovoljno socialno delo, šolski časopis, športne dejavnosti, Unesco club
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: po Sloveniji in v zamejstvo ter v Anglijo, Avstrijo, Nizozemsko, Francijo, Italijo, Nemčijo, Španijo, Grčijo, Makedonijo, Srbijo, Črno Goro
Število vseh dijakovŠtevilo vseh dijakov: 754

Uspeh šole na maturi 2017/2018:
88,5 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Lokacija in dobra prometna povezava sta med razlogi, zakaj so se dijaki odločili za vpis na Gimnazijo Jožeta Plečnika Ljubljana. Poleg omenjenega tudi prepričljiv informativni dan in ker šola slovi po dobrem programu za učenje jezikov. Ozračje na šoli je sproščeno in zelo prijetno, med ocenjevalnim obdobjem malce napeto. Dijaki se med seboj dobro razumejo in imajo tudi dobre odnose s profesorji, kateri dijakom vedno pomagajo in jih spodbujajo. Na šoli učijo tudi tuji profesorji, kar so dijaki izpostavili kot prednost šole. Poleg tega so omenili še kvalitetne priprave na maturo, športno vzgojo zunaj, v parku Tivoli, pestro ponudbo malice, tutorstvo in dobo organiziran urnik, ki ima tudi popoldansko izmeno. Na šoli imajo dobro opremljen laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnico in telovadnico. Predmeti, katerim dajejo poudarek so jeziki in obvezni maturitetni predmeti, kot najtežje pa so vprašani ocenili matematiko in fiziko, ker je veliko snovi. Učijo se sproti, okoli pol ure dnevno, sicer pred testi nekoliko več, dva do tri dni prej v povprečju.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Dijake, ki so odgovorili na anketo, so prepričali za vpis na Gimnazijo Jožeta Plečnika, dober program, velika izbira tujih jezikov, lokacija šole in dobri profesorji, zaradi navedenega bi šolo priporočili tudi vsem mlajših vrstnikom. Na šoli vlada odlična atmosfera, s sošolci so povezani, profesorji so prijazni do dijakov in pripravljeni pomagati. Pohvalili so široko izbiro predmetov in dobre priprave na maturo. Želijo si, da bi bili testi drugače razporejeni in boljšo šolsko malico. Na šoli imajo dobro opremljen laboratorij za kemijo in fiziko, jedilnico in telovadnico. Predmeti, katerim dajejo poudarek so jeziki in obvezni maturitetni predmeti, kot najtežje so vprašani ocenili matematiko in fiziko, ker je veliko snovi. Učijo se sproti, okoli pol ure dnevno, sicer pred testi nekoliko več, dva do tri dni prej v povprečju. Učbenike si izposodijo v skladu, sejma rabljenih učbenikov nimajo. Rabljene knjige in zvezke dobijo pri prijateljih. Pri učenju uporabljajo svoje zapiske, rešujejo vaje iz delovnega zvezka in stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Lokacija šole v centru mesta je eden od razlogov, da so se dijaki odločili za to šolo, drugi pa so priporočila znancev. Dijaki se na šoli dobro počutijo, pravijo, da je njihova šola znana po tem, da je prijetna in da dobijo veliko znanja. Odnos s profesorji je korekten, dijaki pa so pohvalili še dobre priprave na maturo, ekskurzije (po Sloveniji in tujini), pestro izbiro krožkov (astronomski, biološki, debatni, gledališki, dramski, različni tečaji jezikov, kot so kitajščina, poljščina, krožki jezikov itd.), dobro organiziranost in športno vzgojo v Tivoliju. Poudarek je na glavnih treh maturitetnih predmetih, največ izzivov pa imajo dijaki z naravoslovnimi predmeti (biologija in matematika). Med ljubšimi predmeti jim je slovenščina in psihologija. Dijaki se učijo večinoma iz zapiskov, uporabljajo tudi učbenike, ki jih lahko dobijo v učbeniškem skladu. Učiti se poskušajo sproti, na dan porabijo okoli eno uro za naloge, pred testi pa si vzamejo v povprečju tri dni za učenje. Vpis priporočajo vsem, ki si želijo dobiti dobro podlago za fakulteto.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Dijaki so se za vpis odločili zaradi lokacije šole in raznolike izbire jezikov. Šolo priporočajo tudi prihodnjim dijakom, svetujejo pa jim, da se učijo sproti in da delajo domače naloge. Na šoli se počutijo dobro, sproščeno, odnos profesorjev do dijakov je dober, nekateri so strogi. Všeč jim je telovadba v Tivoliju, popoldanski pouk, velika izbira obrokov in ekskurzije. Želijo pa si bolj zdravo malico, več sadja ter več stranišč. Pouk poteka večinoma dopoldne, enkrat tedensko popoldne. Poudarek je na matematiki in jezikih, med najtežjimi pa so najpogosteje omenili angleščino. Učijo se iz zapiskov in učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v učbeniškem skladu. Rabljeno gradivo in stare teste dobijo od starejših prijateljev ali prek skupine na Facebooku. Pred posameznim testom se intenzivno učijo od dva do pet dni. Domačim nalogam posvetijo od pol do dve uri na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Pouk na Gimnaziji Jožeta Plečnika poteka dopoldne in enkrat na teden popoldne, na urniku pa se najdejo blok ure, včasih tudi tri ure istega predmeta. Po mnenju dijakov je poudarek na družboslovnih predmetih, vendar so jim tudi naravoslovni zelo všeč. Šolo so opisali kot ljudem prijazno, odprto za pomoč, ekološko in moderno, odlikuje pa jo tudi lokacija, prilagodljivi profesorji, ki so prijazni ter nudijo individualno pomoč in nasvete, dobro založena knjižnica, šolski vrt na terasi in pestra izbira krožkov (astronomski, tečaj kitajščine, impro liga itd.). Za izboljšavo so dijaki predlagali več dogodkov in taborov, boljšo razporejenost pisnih nalog in daljši odmor za malico. Domače naloge delajo sproti, za kar porabijo v povprečju eno uro na dan, na tak način pa ponavljajo snov. Tako porabijo pred testi do tri dni za pripravo, učijo se s pomočjo zapiskov in vaj v učbenikih. Šolske ekskurzije so organizirane po Sloveniji in Evropi, dijaki imajo tudi možnost izmenjave. Šolo priporočajo, saj je pouk na njej poglobljen, nudi vse potrebno za dobro izobrazbo, na njej se veliko naučiš.

Program in vizija Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana

Gimnazija Jožeta Plečnika

Naša šolska skupnost ustvarja in uresničuje vizijo šole v spoštljivih odnosih, v katerih se prepletata ustvarjalnost in mladostna iskrivost, pridobljeno znanje pa se izraža v uspehih in zadovoljstvu.

Pri učenju dijaki ob strokovni razlagi ter mentorstvu učiteljev pridobivajo znanja, razvijajo svoje sposobnosti, gradijo svojo osebnost in prevzemajo odgovornost za svoj učni uspeh. Učitelji si prizadevamo za zanimiv in razgiban pouk: pri tujih jezikih aktivno sodelujejo učitelji iz tujine, pri pouku smiselno uporabljamo IKT, uvajamo medpredmetno sodelovanje, timski pouk in spodbujamo študij okolja.

Pri pouku in pestrih obšolskih dejavnostih se učimo za življenje. Svoje znanje o svetu bogatimo na zanimivih ekskurzijah in izmenjavah.

Skrbimo za razvoj talentov in organiziramo mladinsko raziskovalno in terensko delo.

Naši dijaki so ustvarjalni na kulturnem področju, uživajo v športnih igrah in v raziskovanju narave, sveta in družbe. Uspešni so na maturi in na nadaljnji študijski in življenjski poti.

O šoli

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana deluje v samem  srcu Ljubljane na Šubičevi ulici, v zgradbi, ki jo je projektiral znameniti arhitekt, po katerem se imenuje od leta 1997.

Šola ima bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Prizadevamo si, da bi nadaljevali tradicijo dobre šole in razvijali kvaliteto pouka in dobrih odnosov. Tako se naša gimnazija poleg kakovostnega pouka že vrsto let odlikuje z bogato ponudbo možnosti za učenje tujih jezikov  v sodelovanju z učitelji iz EU (angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine), številnimi mednarodnimi izmenjavami dijakov in učiteljev, obšolskimi dejavnostmi, ki vključujejo tudi tečaj kitajščine in japonskega  jezika, astronomsko – zvezdno opazovalnico Pavla Kunaverja ter strokovnimi ekskurzijami doma in v tujini.

Naš šola aktivno izvaja projekte: Timski pouk, Digitalno opismenjevanje in medpredmetno sodelovanje, Obogateno učenje tujih jezikov in v letošnjem letu že sedmo leto projekt smiselne in inovativne uporabe IKT pri pouku – »Netbook« razred oz. Inovativna pedagogika 1:1.

Leta 2013 je bila naša šola uvrščena v mrežo Ekošol in pridobili smo licenco za izvajanje priprav  in izvedbo izpitov za  mednarodno Nemško jezikovno diplomo. Zelo uspešno sodelujemo v mednarodni  Unescovi mreži šol, v katero smo se vključili leta 1997. S članstvom smo se obvezali, da bomo v okviru šolskega dela dijake še posebej osveščali, izobraževali in vzgajali za aktivno uresničevanje Unescovih načel: vzgoja za mir, človekove pravice in demokracijo, medkulturna strpnost in sožitje, okoljska vzgoja ter vloga posameznika v obdobju globalizacije in novih medijskih razsežnosti.

Na Plečnikov rojstni dan organiziramo Srečanja, na katerih se sedanji dijaki srečajo z nekdanjimi, danes priznanimi strokovnjaki in ustvarjalci. Na Plečnikovih dnevih naši dijaki predstavijo svojo pestro ustvarjalnost.

Skupaj z dijaki želimo  spoznavati in graditi prihodnost.

Za kolektiv Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana:
ravnatelj Anton Grosek, prof. pedagogike

 

V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri!

oglasno sporočilo

 


Število točk potrebnih za vpis

2015/16

  • program Gimnazija: točke iz ocen 131, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 106

*OPOMBA: Na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, je bil izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja in zato so objavljene tudi te.

PUSTITE KOMENTAR