Domov Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponuja programe splošna gimnazija, umetniška gimnazija (smer gledališče in film), predšolska vzgoja in medijski tehnik. Sledijo viziji “Z znanjem ponosni v prihodnost.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 34 Prešernova ulica, Ljutomer 9240, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Liljana Fajdiga
Funkcija: svetovalna služba
Mail: gfml@gfml.si
Telefon: tajništvo: 02/585 87 00, svetovalna služba: 02/585 87 06
Spletna stran: www.gfml.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Imajo dobro opremljeno šolo z IKT tehnologijo, dobro opremljen laboratorij in sodobno športno dvorano. Trudijo se prilagajati potrebam dijakov, jim ponuditi raznolike obšolske in šolske dejavnosti, pouk diferencirati in tako prilagoditi dijakom s posebnimi potrebami in nadarjenim dijakom. Dijake spodbujajo k razvoju različnih znanj in spretnosti z vključevanjem le teh v raziskovalno dejavnost znotraj šole in v sodelovanju z fakultetami. V okviru sodelovanja v projektih Erasmus+ ponujamo dijakom možnost mednarodnih izkušanj in pridobivanja praktičnih izkušenj pri delu na predšolski vzgoji. Osebni pristop do dijakov, dober odnos med profesorji in dijaki ter odlično tehnološko opremljenostjo šole.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Učbeniški skladŠolski sejem rabljenih učbenikov: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
KodeksOblacenja.pngKodeks oblačenja: Ne
Fotokopirec.pngFotokopirnica: Da
GarderobneOmarce.pngGarderobne omarice: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina, hrvaščina, madžarščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: Da, preko Erasmus+ programo se dijaki predšolske vzgoje odpravljajo v Španijo, Portugalsko, Nemčijo, na Irsko, vsi dijaki šole pa lahko izbirajo še med izmenjavo z dijaki iz Nizozemske, Avstrije, Makedonije in Srbije.
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: Da, v programu splošne gimnazije so to ITS raziskovanje, ITS družboslovje in ITS umetnost, tuji jezik 3, DSD (Deutsches Sprachdiplom), v programu umetniške gimnazije je po drugem letniku možen izbor gledališke ali filmske smeri, na programu predšolska vzgoja pa je možen izbor med predmetoma poskusi za otroke in tuji jezik 2.
Šolski krožkiŠolski krožki: Na šoli lahko dijaki izbirajo med mnogimi krožki, kot so npr.: tutorstvo, karierni krožek, ročna dela, šport (odbojka, košarka, nogomet, fitnes), tehnike sproščanja, psihološka klepetalnica, španski plesi in pesmi, glasbeno ustvarjanje, priprave na tekmovanja iz matematike in ostalih predmetov, zgodovinski krožek, kino klub, impro liga, prva pomoč, podjetniški krožek, fizikalni krožek, idr.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: V Rim, Dunaj. Prago, London, Pariz, Madrid, New York, Amsterdam, Moskvo, Zagreb, Ljubljano, Ptuj, Pomurje, Berlin, Salzburg
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 600
MaturaUspeh šole na maturi 2021/22: 100 %; povprečno število točk dijaka na maturi: 22 točk
MaturaŠtevilo maturantov v 2021/22: 24 na poklicni maturi in 112 na splošni maturi
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): 98 %

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2023:
Vizija šole "Z znanjem ponosni v prihodnost" sporoča, da se šola z dolgo tradicijo trudi dijakom omogočati kakovostno izobraževanje, jih podpirati na njihovih močnih področjih in krepiti na šibkih, kar je opaziti tudi pri izjemnih rezultatih na maturi. Na šoli vlada pozitivna energija, kar naredijo prijazni profesorji in dijaki. Vprašani menijo, da so si vsi enakovredni, se spoštujejo in sprejemamo razlike. Pri pouku, ki traja od 7.10 do 13.45, se profesorji trudijo tudi težje vsebine razložiti na način, da jih dijaki razumejo, spodbujajo delanje zapiskov (tudi z uporabo aplikacij), delajo zanimive raziskovalne naloge. Urnik je uravnotežen z lažjimi in težjimi predmeti, med slednje so uvrstili matematiko, slovenščino, biologijo, filozofijo, angleščino. Učno gradivo dobijo od tutorjev, ki zapiske in stare teste naložijo v spletno učilnico, dodajo pa tudi svoje kontakte, da rabljeno literaturo lahko odkupijo. Delovne zvezke kupijo, učbenike pa si izposodijo v učbeniškem skladu. Izobraževalni proces popestrijo organizirane strokovne ekskurzije, glasbeni večeri, tabori, prostovoljstvo, tutorstvo, gledališke dejavnosti in športna udejstvovanja. Bodočim vrstnikom priporočajo vpis zato, ker ponuja veliko možnosti za spoznavanje novih stvari, pridobijo lahko ogromno koristnega znanja in ker se zmeraj počutiš sprejetega. Vsem, ki se bodo vpisali na GFML svetujejo, da pridejo v šolo brez strahu, polni energije in zagona.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Vprašani dijaki svetujejo mlajšim vrstnikom vpis na gimnazijo, ker zagotovi odlično pripravo na maturo, s tem pa podlago za kateri koli nadaljnji študij. Dodajajo, naj se učijo sproti in čim prej stkejo prijateljske vezi. Vzdušje na šoli so ocenili kot odlično in spodbudno, saj se profesorji trudijo za odnose z dijaki, jih podpirajo in so jim vedno pripravljeni pomagati, ko potrebujejo dodatno razlago ali pogovor. Pouk imajo od 7.10, običajno do 13.45, a ni napoten, saj so predmeti smiselno razporejeni. Gimnazijo opredeljujejo predvsem maturitetni predmeti, te so vprašani izpostavili tudi kot zahtevnejše. Večini delajo preglavice matematika, ker jo včasih ne razumejo, slovenščina zaradi obsega snovi, fizika, nekateri pa niso vešči jezikov. Literaturo si izposodijo v učbeniškem skladu, od starejših vrstnikov ali jo dobijo na sejmu rabljene literature v mesecu juniju. Večina anketiranih se trudi učiti sproti. Pravijo, da lahko ogromno znanja osvojiš že s poslušanjem pri pouku, doma pa le še ponoviš snov. Nekateri se več učijo pred spraševanji in testi, običajno okoli pet dni zadostuje, odvisno od predmeta. Domače naloge jim v povprečju vzamejo okoli ene ure na dan. Kot pozitivno so dijaki ocenili dovršene šolske prostore, filmsko opremo in dvorano za gledališče. Dijaki se strinjajo, da bodo odšli iz gimnazije z znanjem ponosni v prihodnost.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Poleg tega, da so se vprašani želeli vpisati na vzgojiteljski program, so bila najbolj prepričljiva menja nekdanjih dijakov šole in izjemen informativni dan, da so se vpisali na to šolo. Šola organizira zanimive delavnice, tutorstvo, tekmovanja prve pomoči, knjižnica je bogato založena in tudi ekskurzij se radi udeležujejo. Bodočim generacijam svetujejo, da se vpišejo, če so vedoželjni in radovedni ter naj sproti opravljajo svoje naloge. Profesorji so polni znanja, ki ga predajajo z velikim veseljem, če si ga le pripravljen sprejeti. Vaša vnema bo pripeljala do pozitivnega in super odnosa s profesorji. Urnik je dopoldanski in razporejen enakomerno. Nekatere ure so dvojne, kar se dijakom sicer ne zdi najbolje, a se lahko le tako v snov bolj intenzivno poglobijo, ure pa nenazadnje hitro minejo. V ospredju so naravoslovni predmeti, mnogim delata preglavice matematika in angleščina. Učenje poteka pri predmetih različno zaradi obsega in težavnosti učne snovi. Nekateri zahtevajo, da se dela sproti, pri lažjih predmetih pa se lahko več pripravljajo šele pred ocenjevanjem, takrat porabijo v povprečju pet dni časa, da se naučijo snov iz zvezkov in učbenikov. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu ter na sejmu, ki vsako leto poteka konec šolskega leta. Sicer vsak dan pripravljajo domače naloge, skozi katere se že sproti nekaj naučijo, zanje rabijo od pol do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki bi gimnazijo priporočili bodočim dijakom, ker ponuja veliko možnosti, s katerimi bodo lahko razvijali specifična področja in se vpisali v nadaljnje izobraževanje na fakulteto. Svetujejo, da si postavijo izzive in naj bodo pripravljeni vložiti trud, hkrati pa naj sodelujejo na različnih projektih, da bodo razvijali tudi svoje dodatne sposobnosti. Šola je prijazna dijakom, profesorji imajo topel odnos, so pripravljeni pomagati dijakom, nadpovprečne dijake spodbujajo z dodatnimi aktivnostmi in spoštujejo njihovo mnenje. Šola slovi po uspehih na maturi in na tekmovanjih, mnogih obšolskih dejavnostih in je odlična vzgojno-izobraževalna ustanova. Pouk začenjajo ob 7.05, traja do 13.45, urnik pa je sestavljen tako, da ni prenatrpan. Poudarek je na matematiki, slovenščini in tujih jezikih. Za zahtevnejše predmete se vprašani učijo nekoliko več, sicer pa zadostuje v povprečju tri dni prej. Sproti delajo domače naloge in ponavljajo tekočo snov, ker jim vzame okoli ene ure dnevno. Pri učenju uporabljajo vso literaturo, ki je na voljo, največ svoje zvezke in učbenike, pa tudi vaje iz delovnih zvezkov, zapiske starejših dijakov ter stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis na šolo odločali iz različnih razlogov, nekateri zaradi bližine doma, dobrega slovesa v regiji, pestre izbire tujih jezikov, možnosti za vpis na želeno fakulteto. Ozračje na šoli je takšno, kot si ga ustvariš sam, sicer pa zelo prijetno in domače. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot profesionalen, hkrati pa sproščen in prijazen. Dijakom so všeč dogodki, mednarodna sodelovanja, športna dvorana, malica, ekskurzije, izbirni predmeti in različni krožki. Dijaki menijo, da imajo na šoli poudarek na naravoslovnih predmetih. Med težje predmete uvrščajo biologijo in nemščino. V povprečju se za teste učijo od tri do pet dni. Učijo se iz učbenikov in zapiskov, pomagajo si tudi s starimi testi. Vse troje si lahko dijaki izposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa lahko dobijo v učbeniškem skladu. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za vpis so dijake prepričali informativni dnevi, starejši prijatelji ter izgled in okolica šole. Šolo vrstnikom priporočajo, ker ponuja veliko možnosti, da se izkažejo, drugim tudi priporočajo, da pokažejo svoje talente. Na šoli se dobro počutijo in pravijo, da k prijetnemu vzdušju pripomore dober kader. Šola je napredna in znana po dobrih uspehih dijakov. Za seznam pozitivnih lastnosti so anketirani našteli interesne dejavnosti, omarice, ekskurzije, tehnično opremljenost, topel obrok in sodoben pristop. Želijo si večje jedilnice, izboljšave organiziranega prevoza in da bi se pouk namesto ob 7.05 začel malo kasneje. Ure se končajo ob 13.45. Dijaki menijo, da so med težjimi predmeti naravoslovni in slovenščina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov ob koncu šolskega leta. Učijo se še iz zapiskov, s ponavljanjem domačih nalog, naredijo vaje v delovnem zvezku ali pa pregledajo zapiske starejših dijakov. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi bližine, raznovrstnih dejavnosti, sodobne opremljenosti in priporočil. Pravijo, da slovi po marljivosti, uspehih na maturi in dobrem odnosu s profesorji, ki so jim vedno na voljo. Pohvalili so še telovadnico, prehrano, delavnice v projektnem tednu, veliko novega znanja, ki ga dobijo ter številne ekskurzije po evropskih (Rim, London, Berlin ...) in slovenskih mestih. Dijakom se zdi, da je poudarek bolj na naravoslovnih predmetih, največkrat so navedli matematiko, za najbolj zanimivo pa sociologijo, zaradi zanimive razlage. Povprečno porabijo dnevno do eno uro za domače naloge, pred testi pa si vzamejo približno dva dni, da se vse naučijo. Učiti se poskušajo sproti, vsaj določene predmete, sicer pa uporabljajo pri učenju svoje zapiske, zvezke, stare teste in učbenike, ki jih lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov na koncu šolskega leta. Vsako leto imajo tudi možnost izmenjave z izbrano šolo v Sloveniji in tujini, svojo gimnazijo pa priporočajo, saj odpira veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje in ponuja kvalitetno izobrazbo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketiranim dijakom so všeč ekskurzije, veliko obšolskih dejavnosti, malica in odnos profesorjev. Tega so opisali kot dobrega in vzpodbudnega. Menijo, da slovi kot urejena šola z lepimi učilnicami. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa so opremljene z interaktivnimi učilnicami. Želijo si več mednarodnih izmenjav in širše hodnike. Urnik je dopoldanski. Poudarek je na matematiki in jezikih, matematika pa se jim zdi tudi najtežja. Učijo se iz zapiskov, uporabljajo pa tudi učbenike. Te si izposodijo v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu ob koncu šolskega leta. Večinoma se učijo sproti ter od dva do tri dni pred testom, takrat tudi ponovijo domače naloge in delajo vaje iz učbenika. Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do ene ure.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Večina vprašanih dijakov je napisala, da so se odločili za šolo, ker so o njej slišali same dobre stvari, je kvalitetna in jim bo pomagala na poti do njihovega cilja. Na njej niso samo številka, profesorji so jim pripravljeni pomagati, dobijo pa tudi dobro podlago za nadaljnje šolanje. Napisali so, da bi imeli boljšo razporejenost testov in daljši čas za malico. Dijaki so mnenja, da je poudarek na maturitetnih predmetih (matematika, slovenščina). Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do dveh, pred testi pa se učijo minimalno dva dni prej. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, kupijo pa jih lahko tudi na sejmu rabljenih učbenikov. Sicer se največ učijo s pomočjo učbenikov ali pa reševanjem vaj. Izbira krožkov je pestra (novinarski, tutorstvo, športi, izdelava robota itd.), prav tako izbira šolskih ekskurzij (obvezne po Sloveniji, na Dunaj, v Zagreb in izbirne v različna evropska mesta). Dijaki so še dodali, da jim bo znanje, ki ga dobijo, pomagalo ne samo v stroki, temveč tudi na drugih področjih.

GFML je šola s skoraj 60 letno vzgojno izobraževalno tradicijo. Naša vodila pri delu so soustvarjanje kakovostnega znanja, spodbujanje inovativnosti in vzgajanje mladostnikov v duhu medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in trajnostne naravnanosti. Zavedamo se, da prihodnost sloni na mladih, zato vam prek naših izobraževalnih programov želimo ponuditi kar najboljšo popotnico za življenje. V šolskem letu 2023/2024 razpisujemo štiri oddelke splošne gimnazije in po en oddelek programov predšolska vzgoja, umetniška gimnazija: smer gledališče in film ter medijski tehnik.

Program splošna gimnazija dijakom omogoča temeljito in poglobljeno pripravo na kateri koli študijski program, saj se dijaki skozi štiri leta učijo vseh splošnoizobraževalnih predmetov v največjem možnem obsegu. Dijak nadgrajuje svoje znanje in razvija talente na področju jezikov, naravoslovja, družboslovja, umetnosti in športa. Izvedbo programa prilagajamo interesom in nadarjenostim dijakov (učenje matematike in jezikov, izbira tujih jezikov, raziskovanje, debata, umetniško izražanje, izbirni predmeti, priprava na tekmovanja in jezikovne diplome).

Program umetniške gimnazije: smer gledališče in film dijaku omogoča, da v štirih letih izobraževanja dosega vsa zahtevana znanja in sposobnosti za opravljanje splošne mature, hkrati pa se posveča svoji lastni ustvarjalnosti ter razvija različne talente, vstopa na gledališke odre, v svet filmske umetnosti ter izoblikuje svojo izrazno tehniko. V predmetniku je večina ur namenjenih jezikoslovju, humanistiki in umetniškim predmetom s področja gledališča in filma, posledično je manj naravoslovja. Po zaključeni splošni maturi so dijakom odprte vse možnosti študijskih izborov.

Program predšolske vzgoje je srednješolski strokovni program in je pisan na kožo vsem učencem, ki se počutijo v družbi otrok odlično, obenem pa bi želeli v času srednješolskega izobraževanja veliko časa posvetiti ustvarjanju na področju glasbe, likovne umetnosti, plesa in gledališča. Pridobljena znanja dijaki s pridom preizkušajo v praksi v vrtcih od prvega do četrtega letnika. Po uspešno opravljeni poklicni maturi si dijaki pridobijo poklic pomočnik vzgojitelja, prav tako pa lahko nadaljujejo izobraževanje na določenih študijskih programih.

Medijski tehnik je srednješolski strokovni program, ki je namenjen navdušencem na tehniko in tehnologijo. Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Dijak pridobi poklic medijski tehnik in se lahko zaposli oz. nadaljuje z izobraževanjem na določenih študijskih smereh. Ob splošnih predmetih program obsega naslednja strokovna področja: grafično oblikovanje, kakovosti in trženje, grafični in medijski procesi, tipografija in reprodukcija, računalništvo in informatika, medijsko oblikovanje, izražanje z zvokom in sliko idr. Dijak nadgradi teoretično znanje z mnogimi praktičnimi dejavnostmi v šoli in pri delodajalcu.

Oglasno sporočilo 


Vizija naše šole je “Z znanjem ponosni v prihodnost” , smo šola s skoraj 60 letno tradicijo, trudimo se dijakom omogočati kakovostno izobraževanje, jih podpirati na njihovih močnih področjih in krepiti na šibkih. Dijaki pri nas niso zgolj številke, temveč osebe, s katerimi profesorji vstopajo v odnos sodelovanja, povezovanja in konstruiranja trdnega znanja ter razvijanja spretnosti. Dijakom na šoli ponujamo kopico možnosti in priložnosti za razvijanje njihovih talentov: od raziskovalnih nalog, taborov, prostovoljstva, tutorstva, gledališke dejavnosti in impro lige do športnega udejstvovanja. Dijakom pomagamo širiti obzorja z vključevanje v MEP-e, ekskurzije po Evropi in svetu ter Erasmus+ projekte od Španije, Portugalske do Makedonije in Nizozemske.

Na GFML se lahko vpišete na:

  • Splošno gimnazijo
  • Umetniško gimnazijo: smer gledališče in film
  • Predšolsko vzgojo
  • Medijski tehnik

Vir: spletna stran šole.


 Število točk za vpis 

2017/18

  • brez omejitve

2019/20 

  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 120

PUSTITE KOMENTAR