Domov Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponuja programe splošna gimnazija, umetniška gimnazija (smer gledališče in film), predšolska vzgoja in medijski tehnik. Sledijo viziji “Z znanjem ponosni v prihodnost.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 34 Prešernova ulica, Ljutomer 9240, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Liljana Fajdiga
Funkcija: svetovalna služba
Mail: [email protected]
Telefon: tajništvo: 02/585 87 00, svetovalna služba: 02/585 87 06
Spletna stran: www.gfml.si
Program:
JedilnicaŠolska jedilnica: Da
KnjižnicaŠolska knjižnica: Da
Posebnost šolePosebnost šole: Imajo dobro opremljeno šolo z IKT tehnologijo, dobro opremljen laboratorij in sodobno športno dvorano. Trudijo se prilagajati potrebam dijakov, jim ponuditi raznolike obšolske in šolske dejavnosti, pouk diferencirati in tako prilagoditi dijakom s posebnimi potrebami in nadarjenim dijakom. Dijake spodbujajo k razvoju različnih znanj in spretnosti z vključevanjem le teh v raziskovalno dejavnost znotraj šole in v sodelovanju z fakultetami. V okviru sodelovanja v projektih Erasmus+ ponujamo dijakom možnost mednarodnih izkušanj in pridobivanja praktičnih izkušenj pri delu na predšolski vzgoji.
Wi-fiBrezplačen Wi-Fi: Da
Učbeniški skladUčbeniški sklad: Da
Organiziran avtobusni prevozOrganiziran avtobusni prevoz: Da
Elektronska redovalnicaElektronska redovalnica: Da
Šolska telovadnicaŠolska telovadnica: Da
TutorTutorstvo: Da
Tuji jezikiTuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina
Možnost izmenjaveMožnost izmenjave: dijaki imajo možnost izmenjave z Dunajem, Nizozemsko, Anglijo, Nemčijo, Irska, Portugalska
Izbirni predmetiIzbirni predmeti: na gimnaziji: ITS - družboslovje/naravoslovje/umetnost, tuji jeziki 3 (ruščina, španščina, nemščina), na predšolski vzgoji: tuji jeziki, naravoslovje za otroke, šport za otroke ...
Šolski krožkiŠolski krožki: prostovoljstvo, rdeči križ, šah, tutorstvo, debata v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, novinarski, fotografski, pevski zbor, glasbene skupine, raziskovalne naloge, priprave na tekmovanja iz znanja, sproščanje, prostovoljno delo, športne discipline.
Šolske ekskurzijeŠolske ekskurzije: Ljubljana, Ptuj in Krapina, Dunaj, Rim, London, Praga, Berlin, Moskva, Madrid in Barcelona, Paris, Atene
MaturaŠtevilo vseh dijakov: 601
MaturaUspeh šole na maturi 2020/21: povprešno število točk PM 19,36, SM pa 20,2
MaturaŠtevilo maturantov v 2020/21: PM 25, SM 94
MaturaŠtevilo maturantov, ki so nadaljevali šolanje (na fakulteti, visoki ali višji šoli): vsi

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2022:
Vprašani dijaki svetujejo mlajšim vrstnikom vpis na gimnazijo, ker zagotovi odlično pripravo na maturo, s tem pa podlago za kateri koli nadaljnji študij. Dodajajo, naj se učijo sproti in čim prej stkejo prijateljske vezi. Vzdušje na šoli so ocenili kot odlično in spodbudno, saj se profesorji trudijo za odnose z dijaki, jih podpirajo in so jim vedno pripravljeni pomagati, ko potrebujejo dodatno razlago ali pogovor. Pouk imajo od 7.10, običajno do 13.45, a ni napoten, saj so predmeti smiselno razporejeni. Gimnazijo opredeljujejo predvsem maturitetni predmeti, te so vprašani izpostavili tudi kot zahtevnejše. Večini delajo preglavice matematika, ker jo včasih ne razumejo, slovenščina zaradi obsega snovi, fizika, nekateri pa niso vešči jezikov. Literaturo si izposodijo v učbeniškem skladu, od starejših vrstnikov ali jo dobijo na sejmu rabljene literature v mesecu juniju. Večina anketiranih se trudi učiti sproti. Pravijo, da lahko ogromno znanja osvojiš že s poslušanjem pri pouku, doma pa le še ponoviš snov. Nekateri se več učijo pred spraševanji in testi, običajno okoli pet dni zadostuje, odvisno od predmeta. Domače naloge jim v povprečju vzamejo okoli ene ure na dan. Kot pozitivno so dijaki ocenili dovršene šolske prostore, filmsko opremo in dvorano za gledališče. Dijaki se strinjajo, da bodo odšli iz gimnazije z znanjem ponosni v prihodnost.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2021:
Poleg tega, da so se vprašani želeli vpisati na vzgojiteljski program, so bila najbolj prepričljiva menja nekdanjih dijakov šole in izjemen informativni dan, da so se vpisali na to šolo. Šola organizira zanimive delavnice, tutorstvo, tekmovanja prve pomoči, knjižnica je bogato založena in tudi ekskurzij se radi udeležujejo. Bodočim generacijam svetujejo, da se vpišejo, če so vedoželjni in radovedni ter naj sproti opravljajo svoje naloge. Profesorji so polni znanja, ki ga predajajo z velikim veseljem, če si ga le pripravljen sprejeti. Vaša vnema bo pripeljala do pozitivnega in super odnosa s profesorji. Urnik je dopoldanski in razporejen enakomerno. Nekatere ure so dvojne, kar se dijakom sicer ne zdi najbolje, a se lahko le tako v snov bolj intenzivno poglobijo, ure pa nenazadnje hitro minejo. V ospredju so naravoslovni predmeti, mnogim delata preglavice matematika in angleščina. Učenje poteka pri predmetih različno zaradi obsega in težavnosti učne snovi. Nekateri zahtevajo, da se dela sproti, pri lažjih predmetih pa se lahko več pripravljajo šele pred ocenjevanjem, takrat porabijo v povprečju pet dni časa, da se naučijo snov iz zvezkov in učbenikov. Učbenike dobijo v učbeniškem skladu ter na sejmu, ki vsako leto poteka konec šolskega leta. Sicer vsak dan pripravljajo domače naloge, skozi katere se že sproti nekaj naučijo, zanje rabijo od pol do ene ure na dan.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2020:
Dijaki bi gimnazijo priporočili bodočim dijakom, ker ponuja veliko možnosti, s katerimi bodo lahko razvijali specifična področja in se vpisali v nadaljnje izobraževanje na fakulteto. Svetujejo, da si postavijo izzive in naj bodo pripravljeni vložiti trud, hkrati pa naj sodelujejo na različnih projektih, da bodo razvijali tudi svoje dodatne sposobnosti. Šola je prijazna dijakom, profesorji imajo topel odnos, so pripravljeni pomagati dijakom, nadpovprečne dijake spodbujajo z dodatnimi aktivnostmi in spoštujejo njihovo mnenje. Šola slovi po uspehih na maturi in na tekmovanjih, mnogih obšolskih dejavnostih in je odlična vzgojno-izobraževalna ustanova. Pouk začenjajo ob 7.05, traja do 13.45, urnik pa je sestavljen tako, da ni prenatrpan. Poudarek je na matematiki, slovenščini in tujih jezikih. Za zahtevnejše predmete se vprašani učijo nekoliko več, sicer pa zadostuje v povprečju tri dni prej. Sproti delajo domače naloge in ponavljajo tekočo snov, ker jim vzame okoli ene ure dnevno. Pri učenju uporabljajo vso literaturo, ki je na voljo, največ svoje zvezke in učbenike, pa tudi vaje iz delovnih zvezkov, zapiske starejših dijakov ter stare teste.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2019:
Vprašani dijaki so se za vpis na šolo odločali iz različnih razlogov, nekateri zaradi bližine doma, dobrega slovesa v regiji, pestre izbire tujih jezikov, možnosti za vpis na želeno fakulteto. Ozračje na šoli je takšno, kot si ga ustvariš sam, sicer pa zelo prijetno in domače. Odnos profesorjev do dijakov opisujejo kot profesionalen, hkrati pa sproščen in prijazen. Dijakom so všeč dogodki, mednarodna sodelovanja, športna dvorana, malica, ekskurzije, izbirni predmeti in različni krožki. Dijaki menijo, da imajo na šoli poudarek na naravoslovnih predmetih. Med težje predmete uvrščajo biologijo in nemščino. V povprečju se za teste učijo od tri do pet dni. Učijo se iz učbenikov in zapiskov, pomagajo si tudi s starimi testi. Vse troje si lahko dijaki izposodijo pri starejših dijakih, učbenike pa lahko dobijo v učbeniškem skladu. Po mnenju dijakov imajo na šoli dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2018:
Za vpis so dijake prepričali informativni dnevi, starejši prijatelji ter izgled in okolica šole. Šolo vrstnikom priporočajo, ker ponuja veliko možnosti, da se izkažejo, drugim tudi priporočajo, da pokažejo svoje talente. Na šoli se dobro počutijo in pravijo, da k prijetnemu vzdušju pripomore dober kader. Šola je napredna in znana po dobrih uspehih dijakov. Za seznam pozitivnih lastnosti so anketirani našteli interesne dejavnosti, omarice, ekskurzije, tehnično opremljenost, topel obrok in sodoben pristop. Želijo si večje jedilnice, izboljšave organiziranega prevoza in da bi se pouk namesto ob 7.05 začel malo kasneje. Ure se končajo ob 13.45. Dijaki menijo, da so med težjimi predmeti naravoslovni in slovenščina. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu ali kupijo na sejmu rabljenih učbenikov ob koncu šolskega leta. Učijo se še iz zapiskov, s ponavljanjem domačih nalog, naredijo vaje v delovnem zvezku ali pa pregledajo zapiske starejših dijakov. Šola ima dobro opremljeno računalniško učilnico, telovadnico in interaktivne table.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2017:
Dijaki so se za šolo odločili zaradi bližine, raznovrstnih dejavnosti, sodobne opremljenosti in priporočil. Pravijo, da slovi po marljivosti, uspehih na maturi in dobrem odnosu s profesorji, ki so jim vedno na voljo. Pohvalili so še telovadnico, prehrano, delavnice v projektnem tednu, veliko novega znanja, ki ga dobijo ter številne ekskurzije po evropskih (Rim, London, Berlin ...) in slovenskih mestih. Dijakom se zdi, da je poudarek bolj na naravoslovnih predmetih, največkrat so navedli matematiko, za najbolj zanimivo pa sociologijo, zaradi zanimive razlage. Povprečno porabijo dnevno do eno uro za domače naloge, pred testi pa si vzamejo približno dva dni, da se vse naučijo. Učiti se poskušajo sproti, vsaj določene predmete, sicer pa uporabljajo pri učenju svoje zapiske, zvezke, stare teste in učbenike, ki jih lahko dobijo na sejmu rabljenih učbenikov na koncu šolskega leta. Vsako leto imajo tudi možnost izmenjave z izbrano šolo v Sloveniji in tujini, svojo gimnazijo pa priporočajo, saj odpira veliko možnosti za nadaljnje izobraževanje in ponuja kvalitetno izobrazbo.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2016:
Anketiranim dijakom so všeč ekskurzije, veliko obšolskih dejavnosti, malica in odnos profesorjev. Tega so opisali kot dobrega in vzpodbudnega. Menijo, da slovi kot urejena šola z lepimi učilnicami. Med dobro opremljenimi prostori na šoli so izpostavili računalniško učilnico, telovadnico, laboratorij za kemijo in fiziko, učilnice pa so opremljene z interaktivnimi učilnicami. Želijo si več mednarodnih izmenjav in širše hodnike. Urnik je dopoldanski. Poudarek je na matematiki in jezikih, matematika pa se jim zdi tudi najtežja. Učijo se iz zapiskov, uporabljajo pa tudi učbenike. Te si izposodijo v šolskem skladu ali kupijo na šolskem sejmu ob koncu šolskega leta. Večinoma se učijo sproti ter od dva do tri dni pred testom, takrat tudi ponovijo domače naloge in delajo vaje iz učbenika. Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do ene ure.

Mnenja dijakov zaključnih letnikov 2015:
Večina vprašanih dijakov je napisala, da so se odločili za šolo, ker so o njej slišali same dobre stvari, je kvalitetna in jim bo pomagala na poti do njihovega cilja. Na njej niso samo številka, profesorji so jim pripravljeni pomagati, dobijo pa tudi dobro podlago za nadaljnje šolanje. Napisali so, da bi imeli boljšo razporejenost testov in daljši čas za malico. Dijaki so mnenja, da je poudarek na maturitetnih predmetih (matematika, slovenščina). Za domače naloge dnevno porabijo od pol ure do dveh, pred testi pa se učijo minimalno dva dni prej. Učbenike si lahko izposodijo v učbeniškem skladu, kupijo pa jih lahko tudi na sejmu rabljenih učbenikov. Sicer se največ učijo s pomočjo učbenikov ali pa reševanjem vaj. Izbira krožkov je pestra (novinarski, tutorstvo, športi, izdelava robota itd.), prav tako izbira šolskih ekskurzij (obvezne po Sloveniji, na Dunaj, v Zagreb in izbirne v različna evropska mesta). Dijaki so še dodali, da jim bo znanje, ki ga dobijo, pomagalo ne samo v stroki, temveč tudi na drugih področjih.

Na GFML se lahko vpišete na:

  • Splošno gimnazijo
  • Umetniško gimnazijo: dramsko-gledališka smer
  • Predšolsko vzgojo
  • Medijski tehnik
  • Maturitetni tečaj

Dijakom nudijo priložnosti raziskovanja in ustvarjanja na številnih naravoslovnih, humanističnih in jezikoslovnih področjih. Svoja znanja in talente lahko razvijate v različnih krožkih in različnih področjih – gledališče, glasba, literatura, likovna, šport …

Na šoli imajo organizirano tudi tutorstvo, prostovoljno delo in dijaško skupnost. Hkrati dijakom priskrbijo učno pomoč in različne prilagoditve pouka – status kulturnika, status športnika. Vse tesneje se povezujejo tudi s fakultetami, in sicer v obliki mentoriranja pri pripravi raziskovalnih nalog.

vir spletna stran šole


 Število točk za vpis 

2017/18

  • brez omejitve

2019/20 

  • program Predšolska vzgoja: točke iz ocen 120

PUSTITE KOMENTAR