V Sloveniji so na voljo različni srednješolski programi, med njimi je tudi mednarodno izobraževanje. V prvi vrsti je mednarodno izobraževanje oziroma šola namenjena tujcem, lahko pa jo obiskujejo tudi slovenski dijaki. V Sloveniji imamo tri zasebne mednarodne šole – British International School of Ljubljana (Britanska mednarodna šola), QSI International School of Ljubljana (Ameriška mednarodna šola) in Ecole Française du Ljubljana (Francoska mednarodna šola). Le te ponujajo učne programe svojih držav, hkrati pa izvajajo programe, ki so enaki programom v mreži mednarodnih šol. To pa je bistvenega pomena, saj je s tem olajšan prehod dijaka iz države v državo. Imamo pa tudi program mednarodne mature. V Sloveniji ponujata tovrsten program Gimnazija Bežigrad v Ljubljani in II. Gimnazija Maribor. Mednarodna matura je program v okviru neprofitne izobraževalne organizacije International Baccalaureate Organisation (IBO). Program je namenjen dijakom zadnjih dveh letnikov srednje šole. Učni načrt v mednarodni maturi je sestavljen iz šestih predmetnih skupin.

Ameriška mednarodna šola

Je ena od 37 šol mednarodne šolske organizacije QSI (Quality Schools International), ki jo priznava Middle States Association (MSA), največja akreditacijska institucija v ZDA. MSA akreditira več kot 2000 ameriških osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol v ZDA, Kanadi in tudi v Veliki Britaniji. Na njej poučujejo izkušeni profesorji, najeti iz ZDA in Kanade, katerih materni jezik je angleščina. Nahaja se na Dolgem mostu v Ljubljani ob športnem centru in baseball igrišču in je zavarovana, kar je zahteva ameriškega veleposlaništva. Šolsko leto upošteva vse slovenske praznike. Dijakom je na razpolago knjižnica (z več kot 5500 knjigami v angleškem jeziku), dve računalniški učilnici in interaktivne table Promethean. Vsi učbeniki in ostale šolske potrebščine so vključeni v ceno šole. Pouk temelji na ameriškem pristopu izobraževanja, ki poudarja, da je dijaku treba prikazati snov na praktičen način. Šola upošteva načelo majhnega razreda: 1 profesor na 10 dijakov. Na šoli potekajo različne dejavnosti in varstvo; »Zabavni petek«, ko se dijaki in profesorji oblečejo primerno izbrani temi; »Družinski dogodek« (piknik, Halloween, Zahvalni dan, Mednarodni dan, itd.). Ameriške mednarodne šole organizacije QSI so izbrane šole ameriških veleposlaništev v 26 državah, tudi v Sloveniji. Srednješolska diploma organizacije QSI je priznana na vseh univerzah, tudi slovenskih. Ameriška mednarodna šola v Ljubljani je edini testni center izpita SAT (Standard American Test) v Sloveniji. SAT je obvezen za vpis srednješolcev na večino ameriških univerz (SAT je ameriška matura). Z geslom »Uspeh za vse« je Ameriška mednarodna šola predana sedmim vodilom uspeha in osebnemu pristopu do dijakov: goji veselje do raziskovanja in učenja, uči dijake misliti z lastno glavo, poudarja individualnost vsakega dijaka ter vzpodbuja talente in nadarjenosti vsakega dijaka.

Britanska mednarodna šola

Britanska mednarodna šola nudi visoko kvalitetno mednarodno izobraževanje v angleščini in je edini mednarodni center Univerze v Cambridgeu v Sloveniji. Dijaki šolanje zaključijo z mednarodnim Cambridge certifikatomobičajno iz štirih predmetov. Le-ti so sprejeti kot vstopni pogoj na univerzah v Sloveniji in po svetu. Učitelji so večinoma tujci katerih materinski jezik je angleščina. Kader šola dopolnjuje tudi z učitelji z visokim standardom znanja angleškega jezika (opravljen vsaj CAE Cambridge izpit). Slovenski dijaki se učijo slovenščino kot materin jezik na podobnem nivoju kot bi se jo v slovenski srednji šoli, saj se s tem prepreči, da njihovo znanje materinega jezika stagnira zaradi vpisa v mednarodno šolo. Kurikulum za deseto in enajsto leto (ekvivalentno prvemu in drugemu letniku slovenske srednje šole) ponuja predmetnik, ki vključuje širino in »splošne« predmete (angleščina kot prvi in drugi jezik, angleška literatura, »media studies«, matematika, likovna umetnost, geografija, zgodovina, biologija, kemija ali glasba in fizika). Dijaki imajo poleg navedenih izpitnih predmetov tudi slovenščino, ICT in telovadbo. Vsi predmeti potekajo do tri učne ure tedensko. Kurikulum za dvanajsto in trinajsto leto (ekvivalentno tretjemu in četrtemu letniku slovenske srednje šole) ponuja možnost izbire štirih predmetov, ki jih dijaki izberejo sami. Univerza v Cambridgeu ponuja možnost študija 65 predmetov. Vseh šola seveda ne izvaja, je pa fleksibilna v iskanju rešitev. Študij poteka v manjših skupinah (do 5 dijakov) ali pa tudi samostojno preko npr. učenja na daljavo. V šolskem letu 2011-12 so v predmetniku na voljo umetnost in dizajn, biologija, zgodovina, psihologija, matematika, angleški jezik in literatura (obvezni predmet za vse dijake), »environmental studies« in »business studies«. Enkrat tedensko imajo na urniku uro priprave na univerzo, ki vključuje tudi temo zaposlitve po študiju in praktične nasvete za zaposlitev. V dvanajsti letnik se lahko vpišejo slovenski dijaki, ki so zaključili prva dva letnika gimnazije, z dovolj predznanja angleščine, ki bi se radi posvetili samo štirim predmetom v katerih so močni ali pa niso na voljo v splošni maturi. Vsi predmeti običajno potekajo vsak do 6 ur tedensko z učiteljem in 6 ur kot samostojno delo. Vsi dijaki potrebujejo svoj laptop, ki ga uporabljajo dnevno med učnimi urami.

Francoska mednarodna šola

Za razliko od nekaterih drugih mednarodnih šol, je Francoska mednarodna šola popolnoma neprofitna organizacija, katere »lastniki« so starši, organizirani v svetu staršev. Celoten prihodek se vlaga v nadaljnje delovanje šole in je del ene najbolj razširjenih mrež mednarodnih šol na svetu. Potrjena je s strani francoskega Ministrstva za šolstvo, kot ostalih 450 šol po vsem svetu. Na šoli poučujejo profesorji, katerih materni jezik je francoščina, polovica jih ima pedagoško diplomo iz Francije, ostali pa so zelo dobri v poučevanju in se redno izobražujejo. Šola ima svoje prostore v stavbi OŠ Livada, ki je nekaj minut oddaljena od centra Ljubljane. Na njej poteka več dejavnosti, npr. gledališče, ročne spretnosti, ples, lončarstvo ter kosilo. Med poukom uporabljajo interaktivne table in tablične računalnike. Na šolipoteka tudi program Gimnazije na daljavo, ki ima enak pristop kot navadno izobraževanje. Dijaki imajo na razpolago tudi tutorja, ki jim pomaga pri učenju in sodeluje pri skupinskih aktivnostih. Francoska mednarodna šola deluje po francoskem in evropskem programu in imajo tudi nacionalne ocene. Pri preverjanju kvalitete pouka s strani Agencije za francoski pouk v tujini (AEFE) vedno dosega najvišje rezultate. Dijake pripravljajo na malo maturo in na maturo (Baccalaureat). Pouk poteka v francoščini, vsak dijak pa ima tudi pouk angleškega jezika. Slovenski jezik se poučuje po slovenskem učnem programu za slovenske otroke, za tujce pa po programu »Slovenščina za tujce«.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR