Domov Štipendije Vse o državnih štipendijah

Vse o državnih štipendijah

Državne štipendije so namenjene študentom in dijakom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Kdo jo lahko prejema?

Osebe s statusom študenta, ki so:

 • državljani RS in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS,
 • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
 • državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo,
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovim vzdrževanim družinskim članom,
 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.
 • osebe s priznano mednarodno zaščito (po Zakonu o mednarodni zaščiti) – velja samo za državne štipendije.

Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kakšna je višina štipendije?

Višina štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo (dohodkovni razred):

dohodkovni razredipovprečni mesečni dohodek na osebo v evrihosnovni znesek državne štipendije za dijake do 18. letaosnovni znesek državne štipendije za starejše od 18. let
1do 319,0197,28194,56
2nad 319,01 do 382,8281,92163,84
3od 382,82 do 446,6266,56133,12
4od 446,62 do 563,6051,20102,40
5od 563,60 do 680,5635,8471,68

Pri uvrstitvi v dohodkovni razred se upošteva cela vrsta dohodkov, vsi so našteti na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Možni so še dodatki

1. dodatek za uspeh v višini od 17,40 do 40,96 € za povprečno oceno od vključno 8,00 ob prejetih vsaj 3 številčno izraženih ocenah v preteklem študijskem letu. Do tega dodatka niso upravičeni študenti 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje, razen na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja;

2. dodatek za bivanje v višini 81,92 €, če ima štipendist prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €. Štipendist, ki prejema dodatek za bivanje, lahko koristi tudi 10 subvencioniranih vozovnic mesečno, ni pa upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice. Do  dodatka za bivanje niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v dijaškem oz. študentskem domu, ali ste lastnik oz. solastnik nepremičnine v kateri bivate.

3. dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 €. Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki mu je priznana invalidnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS za zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, ali je enemu od njegovih staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Kdaj in kam vložiti vlogo?

Kje se dobi vloga: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za študente je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlogo dobite tu. Študenti lahko vlogo oddajo sami.

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo je treba oddati pristojnemu Centru za socialno delo (CSD), in sicer kadar koli med letom (do štipendije ste upravičeni z naslednjim mesecem, izplačevati se začne še en mesec kasneje). Če želite  prejemati štipendijo za celotno študijsko leto, vložite vlogo v mesecu septembru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: od študijskega leta 2019/2020 ni več potrebno oddajati vloge za nadaljnje prejemanje. CSD odločbo o nadaljnjem prejemanju za novo študijsko leto izda po uradni dolžnosti, seveda ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije – to je, da napredujete v višji letnik. V kolikor v novem študijskem letu ne boste napredovali v višji letnik, bo vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Državna štipendija lahko miruje največ eno leto; če po tem ne izkažete izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha, vi pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno opravili, vrniti.

Združljivost različnih štipendij

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa državno štipendijo mogoče prejemati hkrati s sofinancirano kadrovsko štipendijo, ali štipendijo za deficitarne poklice, ali štipendijo Ad Futura.

Več informacij: www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si, https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja/.

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanke spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali vpis v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

Interventni ukrepi na področju štipendiranja

 V letu 2020 je bilo sprejetih več interventnih predpisov, ki so zaradi izjemnih okoliščin, povezanih s Covid-19, na področju štipendiranja prinesli določene spremembe oziroma prilagoditve, in sicer:

 • prilagoditev uveljavitve izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ter šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022: neupoštevanje izjemnih dosežkov iz šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020 z izjemo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku idr.;
 • mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vsem štipendistom, ki zaradi posledic epidemije Covid-19  niso napredovali v višji letnik oziroma niso pravočasno zaključili izobraževanja;
 • dogovor o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije;
 • številne prilagoditve obveznosti iz naslova sofinanciranih kadrovskih štipendij tako v korist štipendistov kot delodajalcev: obveznost zaposlitve štipendista, opravljanje obvezne prakse, obveznost zaključka izobraževanja štipendista idr..

Odgovore na vsa konkretna vprašanja v zvezi z interventnimi ukrepi na področju štipendiranja najdete na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-06-15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja.

21 KOMENTARJI

  • Zdravo! Fiksnega datuma ni, saj se začne nov zakon uporabljati s 1.1.2014. Predlagamo ti, da oddaš vlogo v decembru, če želiš s 1.1. začeti prejemati štipendijo. Sicer pa lahko vlogo oddaš kadar koli med letom, da jo začneš prejemati s prvim naslednjega meseca. Ko pa boš enkrat imela štipendijo, pa jo moraš podaljšati do začetka naslednjega šolskega leta. Če te še kaj zanima, pa sem ti na voljo 😉

 1. Vem, da lahko vsaki mesec oddaš vlogo.. vendar so me zmedli sošolci saj so nekateri trdili, da moraš vlogo oddati do 14. decembra, če želiš prejemati štipendijo od 1.1. dalje. Vendar tega podatka nisem nikjer zasledila.
  Hvala! 🙂

  • Zdravo!
   Res je, nikjer ne piše, do točno katerega datuma je treba oddati vlogo. Treba jo je oddati v decembru, da si s 1.1. upravičena do štipendije. Kar pa še ne pomeni, da jo boš tudi imela na računu s 1.1., saj bodo Centri za socialno delo zasuti z delom in zagotovo ne bo prišlo do hkratnega izplačila vsem, poleg tega pa potrebujejo nekaj časa, da sprocesirajo vse vloge. Pomembno je samo to, da jo oddaš v tem mesecu, da boš do nje upravičena že januarja.

 2. Pozdravljeni, Imam vprašanje glede vračila štipendije. In sicer eden izmed razlogov za nevračilo je zaključen letnik. Zato me zanima kaj se šteje za zaključen letnik študija? Ali, ko so opravljeni vsi izpiti ali ko je tudi napisano in uspešno zagovarjano magistrsko delo? V tem primeru gre za bolonjski podiplomski študij, kjer je magistrsko delo del obveznosti. Namreč vse izpite sem opravila le dispozicijo in magistrsko delo je ostalo “neopravljeno”.

  Hvala za odgovor.

  • Zdravo!

   Glede na napisano, predvidevamo, da ti bo štipendijsko razmerje le mirovalo, in sicer eno leto – nisi pa napisala, ali si vpisala absolventsko leto. Vseeno pa bomo informacijo preverili tudi na CSD. Če se magistrska naloga šteje kot ena od opravljenih obveznosti letnika, je odvisno od tvojega programa.

 3. Pozdravljeni,
  v tekočem št. letu (2014/2015) sem vpisana v podaljšano absolventsko leto, katero pa se zaključi z mesecem septembrom.
  V letih 2013/2014 in 2014/2015 mi je štipendija mirovala, torej zadnjo vlogo za pridobitev štipendije sem vložila za leto 2012/2013.

  Hvala.

 4. Pozdravljeni,
  v letošnjem šolskem letu prejemam državno štipendijo. Med tem pa sem začela opravljati študentsko delo po potrebi – kadar me potrebujejo. Ali moram sporočiti to spremembo?
  Hvala
  Lep pozdrav

  • Pozdravljena! Ne, te spremembe ti ni treba sporočiti. Lahko pa se ti bo zaradi študentskega dela spremenila višina štipendije naslednje leto.

 5. Pozdravljeni,

  na podlagi 13.člena Zakona o štipendiranju. mi je zavrnjena prošnja za državno štipendijo, ker sem vpisana na tretjo stopnjo, čeprav imam 26 let. Ali je to pravilno?

  Hvala in lep pozdrav.

  • Zdravo! Če prav razumemo, si vpisana na tretjo stopnjo in imaš več kot 26 let. 13. člen govori le o študiju na prvi in drugi stopnji, torej lahko državno štipendijo pridobijo le študenti, vpisani na 1. in/ali 2. stopnjo. Študenti na 3. stopnji imate možnost sofinanciranja študija in različne druge štipendije za mlade raziskovalce. Svetujemo ti, da povprašaš kar direktno na svoji fakulteti. Srečno!

  • Na žalost vseeno ne moreš pridobiti državne štipendije, saj, kot smo že napisali, so namenjene le študentom prve in druge stopnje. Vseeno povprašaj na fakulteti, če ti ostane še kakšna druga možnost sofinanciranja študija.

 6. Hvala za odgovor

  popravite zgornji zapis na tej strani, kateri se glasi:
  “– če ob prvem vpisu v 1. letnik poklicne oziroma srednje šole niste starejši od 22 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 27 let;”

  Lp

  • Hvala za opombo in natančnost. Smo popravili. Pravilno je na prvo ali drugo stopnjo, tako kot to določa 13. člen ZŠtip-1.

  • Pozdravljeni,

   navadno v roku 1 meseca, če pa oddate v obdobju povečanega oddajanja (cca prve dva tedna pred ali po začetku šolskega leta), lahko zaradi obilice prijav tudi dlje.

   LP,
   ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   da tudi v septembru je še dobite. Za nadaljnje prejemanje pa vam ni potrebno več vložiti nove vloge, saj se z letošnjim letom postopek avtomatizira in boste dobili obvestilo o podaljšanju. Edino če se je spremenil vaš status, ste se prepisali, ste se preselili ipd., morate o tem obvestiti za vaše štipendijsko razmerje pristojen CSD, da vam ustrezno preračunajo znesek štipendije.

   LP,
   Ekipa portala DijaskiSvet.si

  • Pozdravljeni,

   dodatek za bivanje izhaja iz štipendijskega razmerja. Tako da imate štipendijo, je pogoj, da ste lahko upravičeni do štipendijskega razmerja.

   LP, ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

496OboževalcevVšečkaj