Medicinska sestra pomaga posamezniku, družini ali družbeni skupini pri ohranjanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe.

Opravila in naloge

Medicinska sestra je zdravstvena delavka, katere strokovno področje je zdravstvena nega.

Medicinska sestra pomaga posamezniku, družini ali družbeni skupini pri ohranjanju in utrjevanju zdravja, preprečevanju bolezni in skrbi za bolne in invalidne osebe.

Dela in naloge medicinske sestre so odvisne tudi od delovnega mesta, ki ga zaseda (glavna, oddelčna ali timska medicinska sestra ali medicinska sestra v ambulanti) in od delovnega področja, kjer dela (internistično, kirurško, pediatrično, psihiatrično).

Medicinska sestra (zdravstvenik) ugotavlja potrebe po zdravstveni negi. Načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego. Dokumentira postopke zdravstvene nege, vzdržuje dobre stike z varovanci, svojci in člani zdravniškega tima. Vodi negovalni tim, organizira njegovo delo in člane sproti obvešča o vseh novostih; organizira, spremlja ali izvaja predpisan diagnostično-terapevtski program.

Jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave, nadzoruje higienske razmere na oddelku in sodeluje pri preprečevanju širjenja infekcij ter preverja postopke za preprečevanje bolnišničnih infekcij. Sodeluje s higiensko epidemiološko službo in z drugimi strokovnimi službami (prehrambno, tehnično, z laboratorijem, lekarno in Zavodom RS za transfuzijsko medicino).

Skrbi za varne delovne, kadrovske in materialne razmere. Organizira nakup in porabo delovnih pripomočkov in materiala ter nadzira porabo zdravil in narkotikov. Usposablja in vodi tudi pomožno zdravstveno osebje. Kot zdravstvena vzgojiteljica deluje na vseh ravneh zdravstvenega varstva, sodeluje pri izobraževanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in se nenehno tudi izobražuje.

Vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto, sodeluje pri raziskovalnem delu s področja zdravstvene nege in pri načrtovanju gradnje in opreme zdravstvenih zavodov.

Znanja in spretnosti

Pri teoretičnem usposabljanju medicinska sestra pridobi znanja iz humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti ter znanja s področja zdravstvene nege. To ji omogoča kakovostno izvajanje zdravstvene nege (teoretična izhodišča, metodološki pristop, komunikacija, zdravstvena vzgoja, etična načela, standardi in organizacija zdravstvene nege).

Za razumevanje zdravstvene nege in za njeno uporabo v praksi mora v času študija pridobiti še določena medicinska znanja in znanja iz psiholoških in socioloških ved. Za opravljanje dela in nalog v poklicu mora opraviti še pripravništvo in strokovni izpit.

Dela in naloge medicinske sestre zahtevajo, da ima ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti. Strokovno znanje, natančnost, zanesljivost, sposobnost kritičnega presojanja, odločanja in ustvarjalnega reševanja problemov, komunikativnost, čustvena stabilnost, human odnos do bolnika, prilagajanje in sposobnost hitrega odzivanja, ročne spretnosti in optimizem so pogoj za uspešno opravljanje zdravstvene nege.

Razmere za delo

Medicinska sestra opravlja delo v zaprtem prostoru ali na terenu, kjer je lahko vročina, mraz, vlaga, sevanje, neprijeten vonj in umazanija.

Delovni čas je tri-izmenski – dopoldan, popoldan in ponoči. Delo se lahko izvaja v izmenah, v obliki dežurstev in tudi ob nedeljah in praznikih. Dela pretežno stoje ali med hojo in se mora pogosto pripogibati, prenašati in dvigovati težja bremena (kadar obrača in namešča varovanca v ustrezen položaj).

Medicinska sestra dela v timu in je vedno v stiku z ljudmi. Najpogosteje je v stiku z varovancem in člani drugih služb v okviru svoje dejavnosti. Sodeluje tudi z varovančevimi družinskimi člani, prijatelji in znanci.

Predvidena izobrazba

Za opravljanje poklica medicinske sestre se zahteva izobrazba po programu zdravstvene nege.

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Srednja šola Jesenice

Srednja šola Zagorje

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

Srednja zdravstvena šola Celje

Srednja šola Izola

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola

Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice)

Zdravstvena fakulteta Ljubljana (Visoka šola za zdravstvo)

Fakulteta za zdravstvene vede Maribor (Visoka zdravstvena šola)

Fakulteta za vede o zdravju Izola

Visokošolsko središče Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo Novo Mesto

Visoka zdravstvena šola Celje

Alma Mater Europaea- Evropski center, Maribor

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR