Opravila in naloge

Opozoriti je treba, da je obseg dela različen glede na družbo, kjer je borzni posrednik zaposlen, še bolj pa je odvisen od izkušenj borznega posrednika samega. Začetniki ponavadi začnejo z urejanjem dokumentacije (zaledna služba) in napredujejo prek izpolnjevanja naročil in trgovanja do zahtevnejših del, ki terjajo dobro poznavanje trga in teoretična znanja. Borzni posredniki so zaposleni v bankah, ki se ukvarjajo s poslovanjem z vrednostnimi papirji, in v borzno-posredniških družbah. Večje družbe imajo borzne posrednike, ki so specializirani za posamezna področja dela: sprejemanje in izpolnjevanje naročil za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, upravljanje finančnega premoženja strank, odkupovanje celotnih izdaj vrednostnih papirjev. Včasih se borzni posredniki ukvarjajo celo samo z določenimi vrstami vrednostnih papirjev: samo z delnicami ali samo z dolžniškimi vrednostnimi papirji. Dodati je potrebno še zaledno službo, ki skrbi za pravilen pretok dokumentacije o sklenjenih poslih: prejeta naročila, obračuni sklenjenih poslov in izvršeni prenosi vrednostnih papirjev. Služba za analize skrbi za zagotavljanje in obdelavo informacij o stanju na trgu vrednostnih papirjev ter o posameznih izdajateljih vrednostnih papirjev.

Znanja in spretnosti

Delo borznega posrednika fizično ni zahtevno, pomeni pa precejšnje psihične obremenitve. Borzni posrednik mora dobro delovati v stresnih situacijah (stresi naraščajo hkrati s številom in velikostjo poslov, ki jih sklepa). Imeti mora občutek za številke in predvsem za hitro zaznavo in obdelavo velike količine podatkov, ki so mu na voljo. Za delo borznega posrednika je pomembna zmožnost hkrati hitro in natančno opraviti večje število operacij (predvsem računalniških), pri delu s strankami pa jasnost, uglajenost in natančnost. Borzni posredniki morajo biti samozavestni in iniciativni, vendar hkrati sposobni oceniti tveganja, ki jih prevzemajo. Pri delu je zelo pomembno dobro poznavanje trenutnih razmer na trgu vrednostnih papirjev in zato sprotno spremljanje dogajanj.

Razmere za delo

Borzni posrednik večino dela opravi v pisarni, za računalnikom in pri telefonu. Nekatere banke in borzno posredniške družbe imajo borzne posrednike razporejene tudi za okenci, kjer prihajajo v stik s strankami.

Predvidena izobrazba

Za pridobitev licence za borznega posrednika predpisi zahtevajo:

  • srednjo strokovno izobrazbo
  • nekaznovanost
  • opravljen strokovni izpit

Strokovni izpit sestavljata dva dela, splošni in posebni. V splošnem delu se preverja poznavanje predpisov s področja poslovanja z vrednostnimi papirji v širšem smislu, v posebnem delu pa poznavanje tehnike trgovanja in poznavanje ekonomsko finančne vsebine poslovanja z vrednostnimi papirji. Splošni del strokovnega izpita morajo opraviti vsi borzni posredniki, posebni del pa je razdeljen glede na vrsto poslov, ki jih borzni posrednik opravlja (posredovanje in trgovanje ter upravljanje premoženja, svetovanje in prevzemanje novih izdaj vrednostnih papirjev). Formalne zahteve za pridobitev licence za borznega posrednika same po sebi zadoščajo le za opravljanje najmanj zahtevnih del in nalog. Za bolj zahtevne naloge je seveda potrebno poglobljeno ekonomsko – finančno znanje (visoka izobrazba ali celo več), poznavanje zahtevnejših analitičnih tehnik, statističnih in računalniških, in poznavanje razmer na finančnem trgu.

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

PUSTITE KOMENTAR