Štipendija za deficitarne poklice
Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice – za koga?

 

Pogoji za pridobitev štipendije so:

državljanstvo Republike Slovenije in prebivališče v Republiki Sloveniji ali kateri od drugih statusov, ki so opredeljeni v 12. členu ZŠtip-1: državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti; državljani držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji; delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki Sloveniji; obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v Republiki Sloveniji; državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas,

– status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih na enem od srednješolskih izobraževalnih programov, opredeljenih v Politiki štipendiranja in v vsakoletnem javnem razpisu, ki ga sklad objavi januarja – seznam za šolsko leto 2024/25 najdete spodaj in se lahko vsako leto malenkost spreminja,

prvi vpis v izobraževalni program, za katerega se uveljavlja pravico do štipendije,

– da niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini,

 ne prejemate kadrovske štipendije,

– da ne ponavljate letnika, za katerega kandidirate za štipendijo,

– da boste pridobili s programom višjo stopnjo izobrazbe kot jo že imate,

– boste v šolskem letu 2024/25 prvič vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov, ki bo opredeljen kot deficitaren v javnem razpisu za tekoče šolsko leto,

 • v letnik, v katerega boste vpisani v šolskem letu 2024/25, še niste bili predhodno vpisani.

Kako pridobiti štipendijo?

Za pridobitev morate izpolniti Vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2024/25 in dodati fotokopijo spričevala šolskega leta 2023/24 (če se v šolskem letu 2022/23 niste izobraževali, morate priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ste ga opravljali). Vloga bo junija objavljena na spletni strani sklada (www-srips-rs.si). Vlogi boste tisti, ki niste državljani Slovenije, morali priložiti tudi dokazila o statusu, ki so opredeljeni v 12. členu ZŠtup-1. Tisti, ki se boste šolali na dvojezičnih programih, morate dokazati tudi status pripadnika manjšine italijanske ali madžarske narodne skupnosti.

Kakšni so pogoji za pridobitev?

Podeljenih bo 1000 štipendij, in sicer se bodo  vloge najprej razvrstile glede na povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole. Višja kot je, večjo možnost za pridobitev štipendije imate. Če pa bo več vlog vlagateljev imelo enako povprečno oceno (in se bo presegla meja 1.000 kandidatov), se bodo vloge razporedile še glede na povprečno oceno v izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole. Če je prejetih vlog vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev štipendije, manj kot 1000, se vloge ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem.

<strong>Kam se odda vlogo in kdaj?</strong>
Vlogo z dokazili pošljete priporočeno po pošti ali pa jo odnesete osebno in sicer na: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vlagatelji lahko vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava (v primeru mladoletne osebe vlogo odda zakoniti zastopnik). Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice bodo bodoči dijaki lahko oddali od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024. Vloge, vložene pred začetkom teka roka in prepozne vloge, bodo s sklepom zavržene. Vlagatelj, ki ne bo oddal popolne vloge, bo pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vlagatelj vloge ne bo dopolnil na način in v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev, bo sklad vlogo zavrgel. Sklad bo o dodelitvi štipendij odločil v roku 60 dni od dne, od katerega se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

Kakšna so merila za ohranitev?

Pogoj je, da uspešno zaključite letnik, za katerega ste prejemali štipendijo, in se vpisujete v višji letnik istega izobraževalnega programa ter tudi vse naslednje. Za nadaljnje prejemanje štipendije skladu ni potrebno oddajati dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje, saj sklad po uradni dolžnosti sam pridobi podatke iz uradnih evidenc. Program boste morali uspešno zaključiti. V primeru kakršnihkoli sprememb (npr. da se prepišete, prekinite z izobraževanjem, pridobite kadrovsko štipendijo ali se spremeni katerikoli pogoj za pridobitev), morate to spremembo skladu sporočiti v roku 30 dni. Kar se tiče mirovanja štipendije, izteka, prenehanja ipd., velja enako kot za vse ostale štipendije – ZŠtip-1.

Kakšna je višina štipendije?

Mesečna štipendija znaša 118,48 evrov.

Štipendija za deficitarne poklice + …

Poleg štipendije za deficitarne poklice lahko prejemate tudi državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo ali pa štipendijo Ad Futura. Torej vse ostale štipendije, razen kadrovske.

Kateri so deficitarni poklici?

Politika štipendiranja deficitarnih poklicev je zastavljena do leta 2024. Deficitarni poklici oziroma programi, ki izobražujejo za deficitarne poklice, za katere se lahko pridobi štipendijo, pa so določeni z vsakoletnim javnim razpisom.

Za šolsko leto 2024/2025 so naslednji:

 • kamnosek, kamnosekinja,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.


POMEMBNO:

– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino dohodnine;
– v primeru, da dijak ponavlja letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij: Javni sklad >>

PUSTITE KOMENTAR