V srednji šoli lahko tekmujete v različnih tekmovanjih v znanju in se tako preizkusite na tistem področju, ki vam gre dobro od rok.

Matematično tekmovanje srednješolcev:

  • Kategorija A: Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh srednjih šol in gimnazij v Sloveniji in omogoča udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.
  • Kategorija B: Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa. Dijaki, ki obiskujejo program poklicno tehniško izobraževanje “3+2”, tekmujejo v kategoriji B.
  • Kategorija C: Tekmovanja se lahko udeležijo le dijaki srednjih poklicnih šol.

Stefanovo priznanje

  • Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike: regijskega tekmovanja se lahko udeleži vsak srednješolec, poteka pa v osmih regijah. Tekmovalci lahko osvojijo bronasto in (ali) srebrno priznanje. Državnega tekmovanja se udeleži okrog 125 tekmovalcev, določenih s strani regijske tekmovalne komisije. Izbirnega tekmovanja se udeleži okrog 10 tekmovalcev, ki jih je na državnem tekmovanju določila tekmovalna komisija. Na podlagi seštevka rezultatov teh tekmovalcev z državnega in izbirnega tekmovanja določi državna tekmovalna komisija do 5 tekmovalcev, ki sestavljajo slovensko olimpijsko ekipo. Mednarodna fizikalna olimpijada: vsako leto se slovenska olimpijska ekipa udeleži mednarodne fizikalne olimpijade, na kateri sodeluje okrog 90 držav. Tekmovalci nastopajo na olimpijadi kot posamezniki in ne kot ekipa. Osvojijo lahko zlato, srebrno, bronasto priznanje ali pohvalo.

Tekmovanje v znanju poslovne matematike za srednje šole: ravni tekmovanja, šolsko in državno tekmovanje. Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Tekmovanje v znanju astronomije: ravni tekmovanja: šolsko in državno tekmovanje. Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo bronasto, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Več o tekmovanjih iz matematike, poslovne matematike, astronomije, fizike, najdete na: www.dmfa.si.

Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine: tekmovanje v znanju slovenščine poteka v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki v vsakem šolskem letu določi besedila, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti, zmožnosti pisanja spisa, povezanega z izbranim književnim besedilom ter priporočeno dodatno literaturo. Informacije o dodatni literaturi, priporočilih za pripravo na tekmovanje, poteku tekmovanja in vseh navodilih komisija postopoma objavlja na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo.

Državno tekmovanje iz znanja logike: ravni tekmovanje: šolsko in državno tekmovanje za dijake in študente. Več informacij najdete na: http://is.zotks.si.

Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete: vsako leto ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Dijaki srednjih šol se lahko potegujejo za plakete. Tekmovalci lahko tekmujejo v dveh kategorijah: v znanju kemije ter v znanju kemije z raziskovalno nalogo.

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev: Organizator tekmovanja je Društvo učiteljev zgodovine. Tekmovanje mladih zgodovinarjev je praviloma namenjeno dijakom gimnazij (splošnih in drugih), udeležba pa je mogoča tudi za dijake srednjih tehničnih šol. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov, tj. od prvega do četrtega. Več na www.drustvo-ucit-zgodovine.si/tekmovanja.

Državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za dijake drugih in tretjih letnikov: Dijaki tekmujejo v štirih kategorijah glede na učenje angleščine kot prvega tujega jezika (gimnazija ali 4-letna strokovna šola), če je angleščina drugi tuji jezik, ter za tiste, ki so več kot eno leto bivali na angleško govorečem področju, in tiste, ki so v oddelkih mednarodne mature. Več informacij na: www.iatefl.si/?q=node/5.

PUSTITE KOMENTAR