Italija

Informacije nam je podala Andreja Duhovnik – Antoni z Zavoda RS za šolstvo, svetovalka za slovenske šole v Italiji: »Slovenske šole v Italiji so vse državne javne šole. Njihov program je v skladu z italijanskim programom in italijanskimi učnimi načrti za srednje šole; le učni jezik je slovenščina.« Na šolah se poleg slovenščine in tujih jezikov poučuje tudi italijanščina kot prvi jezik, in sicer po učnem načrtu, ki velja za vse šole v Italiji. V Italiji imajo srednje šole naziv “višja srednja šola” in traja šolanje 5 let. Po zaključenem šolanju in maturi lahko nadaljujejo študij na višjih šolah in na visokošolskih programih v Sloveniji le s formalnim postopkom pridobitve priznavanja v tujini pridobljenega spričevala.

Na višjih srednjih šolah v Italiji posamezne šole v decembru/januarju pripravijo informativna srečanja, v februarju pa je tako imenovani »predvpis«- prva prijava.

Državni znanstveni licej »France Prešeren«, Trst

Izvajajo štiri gimnazijske programe: klasična, znanstvena – uporabne znanosti, znanstvena – matematično-fizikalna in jezikovna gimnazija. Več na: www.preseren.it.

Državni licej »Anton Martin Slomšek«, Trst

Izvajajo dva gimnazijska programa, humanistična in družbeno – ekonomska smer. Več na: www.slomsek.it.

Državni tehnični zavod »Žiga Zois«, Trst

Izvaja dve smeri: uprava, finance in marketing ter gradnje, okolje in teritorij. Več na: www.zigazois.it.

Državni izobraževalni zavod »Jožef Stefan«, Trst

Izvajajo štiri programe: mehanska, elektronska, kemijsko- biotehnološka smer ter grafika in dizajn. Več na www.jozefstefan.org.

Državni izobraževalni zavod »Primož Trubar – Simon Gregorčič«, Gorica

Izvajajo gimnazijske programe in sicer tri smeri: klasično, znanstveno – uporabne vede in humanistično. Več na: www.solskicenter.net.

Dijakinja je o humanističnem liceju povedala: »Za obiskovanje sem se odločila, saj so me zanimali humanistični predmeti, po tem tudi šola slovi. Vzdušje na šoli je pozitivno in sproščeno, šola je dobro digitalno razvita, urnik pa je dopoldanski. Večinoma se učim sproti, dnevno pa porabim od pol do ene ure za naloge. Pred testi se učim okoli tri dni, učim pa se s pomočjo lastnih zapiskov in učbenikov. Šola slovi po poudarku na humanističnih predmetih.«

Državni izobraževalni zavod »Ivan Cankar – Žiga Zois – Jurij Vega«, Gorica

Izvajajo tri programe: turistična smer, uprava, finance in marketing ter informatika. Več na www.potep.org.

Svoje mnenje o šoli je delil dijak: »Imam zelo pozitivno mnenje o šoli, saj odgovarja mojim pričakovanjem, ker ponuja tako vrsto izobraževanja, ki mi bo prav gotovo koristilo, če bom želel ustvariti lastno podjetje, delati v računovodstvu ali nadaljevati s študijem na univerzi. Nosilni predmeti kot sta pravo, gospodarsko poslovanje so zahtevni in za solidne ocene se je treba potruditi. Naš zavod obiskujejo tudi različni predavatelji, ki nas še dodatno izobražujejo. Šolo bi priporočil vsakemu, ki želi poglobiti svoje strokovno znanje.«

Avstrija

Slovenski učenci se lahko na avstrijske šole vpišejo, če je dovolj mest, imeti morajo uspešno zaključeno predhodno izobrazbo (za gimnazijo najmanj štiri razrede osnovne šole, za srednje šole poklicno izobraževalne smeri najmanj osem razredov osnovne šole), zaželena pa je tudi določena stopnja znanja nemškega jezika. Med dijaki je priljubljena tudi Gimnazija Borg v avstrijski Radgoni, kjer pa poteka pouk v nemščini, slovenščina pa je izbirni predmet. Če se želite po končani srednji šoli v Avstriji vpisati na fakulteto v Sloveniji, ste enakovredni ostalim slovenskim dijakom, le da je treba skozi postopek priznavanja izobraževanja.

Rok za vpis na avstrijske šole se razlikuje od slovenskega in sicer bo potekal od 8. februarja do 1. marca 2019. Informativni dnevi so večinoma v januarju, strokovni nadzornik za slovenščino na srednjih in višjih šolah na Koroškem dr. Miha Vrbinc pa svetuje: »Vsi, ki se resno zanimate za vpis na katero izmed srednjih šol na Koroškem, povežite se z ravnateljico oz. ravnateljem šole; zmenite se lahko tudi za individualni pogovor in obisk pouka.«

Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu

Šola praznuje v šolskem letu 2017/18 60 let od ustanovitve leta 1957. Je osemletna gimnazija s slovenskim učnim jezikom, ki se zaključi s centralnim zrelostnim izpitom s predznanstveno nalogo in obveznimi pisnimi izpiti v slovenščini, nemščini in matematiki. Izobraževalna ponudba obsega usvajanje jezikov s ciljem večjezičnosti. Posebnost so štirijezični oddelki (t. i. Kugyjev razred), kjer se učenci od prvega do osmega letnika učijo slovenščine, nemščine, italijanščine in angleščine. Na višji stopnji gimnazije se v gimnazijskih oddelkih poučuje latinščina, v realni gimnaziji pa so težišče naravoslovni predmeti s praktičnimi vajami. Kot izbirni oziroma fakultativni predmeti se poučujejo še francoščina in ruščina, projektni menedžment in mediacija/komunikacija/kreativnost. Več na www.slog.at.

Dvojezična zvezna trgovska akademija v Celovcu

Je petletna srednja šola s slovenskim in nemškim učnim jezikom (dvojezični pouk). Angleščina in italijanščina sta obvezna učna predmeta, fakultativno pa se dijaki lahko učijo tudi hrvaščine in ruščine. Šolanje zajema splošno, jezikovno in temeljito ekonomsko izobrazbo, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, pravo in narodno gospodarstvo. Učenci imajo od tretjega letnika naprej možnost izbire med tremi izobraževalnimi težišči (Informacijski menedžment in informacijska tehnologija – e-business ali Menedžment za šport in kulturo ali Menedžment za okolje in energetiko).Izobrazba se konča s centralnim zrelostnim in diplomskim izpitom. Več na spletni strani www.hak-tak.at.

Višja šola za gospodarske poklice Šentpeter

Je srednja šola s slovenskim in nemškim učnim jezikom. Ima petletno izobraževalno ponudbo, ki se konča s centralnim zrelostnim in diplomskim izpitom. Nudi splošno, jezikovno (italijanščina in angleščina sta poleg slovenščine in nemščine obvezna učna predmeta) in ekonomsko izobrazbo. Izobraževalni težišči sta prehrana in gospodarsko poslovanje. Učenke in učenci se izobražujejo tudi v turizmu in gastronomiji, informacijski tehnologiji in kreativnosti. Po tretjem letniku imajo učenci dvanajsttedenski obvezni praktikum. Poleg petletne izobraževalne ponudbe imajo na šoli tudi enoletno strokovno gospodarsko šolo. Več na www.hlw-stpeter.at.

Madžarska

Podatke in opise o šolah, ki poučujejo slovenščino na Madžarskem, nam je posredovala mag. Valerija Perger, višja svetovalka I za šolstvo Slovencev na Madžarskem, na Zavodu RS za šolstvo. Če se dijaki odločijo za nadaljnje šolanje v Sloveniji, potrebujejo jezikovno pripravo ali samo izpit iz slovenščine, če iz tega predmeta niso opravili mature, po možnosti na visoki ravni.

V obeh srednjih šolah je učni jezik madžarščina, slovenščina je učni predmet 4-5 ur tedensko, pogoj za vpis je aktivno znanje madžarskega jezika. Informativni dnevi so novembra in februarja, vpisi pa aprila, v Monoštru je tudi možnost bivanja v dijaškem domu.

Gimnazija Mihaly Vörösmarty v Monoštru

Ima štiri- in osemletni gimnazijski program, obiskujejo pa jo tudi Porabski Slovenci. Slovenščina se poučuje kot učni predmet za prijavljene dijake, ti pa iz slovenskega jezika lahko opravljajo maturo na dveh ravneh: osnovni in visoki. Prav tako je možnost opravljanja jezikovnega izpita na B2 stopnji, ki se ob vpisu na madžarske fakultete računa kot izpit iz tujega jezika. Več na www.vmgsuli.hu.

Srednja strokovna šola Bela III. v Monoštru

Dijake izobražujejo za različne poklice, kot so informatik, mizar, trgovec, gostinec, avtomehanik. Med izbirnimi učnimi predmeti je tudi slovenski jezik, ki ga dijaki lahko izberejo kot maturitetni predmet. Dijaki, ki so obiskovali pouk slovenščine, v programu Gostinec v 5. letniku (specializacijski letnik) opravijo izpit iz strokovne slovenščine. Več na www.belasztg.sulinet.hu.

Hrvaška

Na Hrvaškem Slovenija nima posebnih dvojezičnih šol, saj je med obema državama podpisan sporazum, ki omogoča, da se Slovenci na vse šole na Hrvaškem vpisujemo pod enakimi pogoji kot hrvaški državljani.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR