IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

 Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA

Naziv strokovne izobrazbe: tehnica zdravstvene nege in tehnik zdravstvene nege

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • Usposobijo se za izvajanje z dravstvene nege o draslih pacientov, otrok in mladostnikov
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno z dravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do z dravega načina življenja
 • usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami
 • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem po dročju dela
 • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti
 • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci
 • razvijejo sposobnost za delo v timu
 • razvijejo ključno kompetenco učenje učenja
 • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, za delo z viri, s podatki in z gradivi
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo
 • razvijajo pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Srednja šola Jesenice
 • Srednja šola Zagorje
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 • Srednja zdravstvena šola Celje
 • Srednja zdravstvena šola Izola
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 • Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola
 • Šolski center Slovenj Gradec – Srednja zdravstvena šola
 • Tehniški šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR