IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega  programa: PREDŠOLSKA VZGOJA 

Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, in znajo načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,
 • razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost in odprtost ter vztrajnost) in vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela timskega dela,
 • učijo se učiti ter razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,
 • razvijejo pripravljenost za raziskovanje in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije za delo na strokovnem področju in za delo z viri,
 • pridobijo osnove podjetništva, da se bodo lažje prilagajali spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljali na trgu delovne sile, in uspešno načrtovali in vodili lastno poklicno kariero,
 • razvijejo socialne spretnosti, predvsem učinkovito sporazumevanje v različnih življenjskih situacijah, samostojnost in odgovornost,
 • aktivno skrbijo za lastno zdravje in za zdravje njim zaupanih otrok ter razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in se tudi ekološko ozavestijo, da bodo ravnali z okoljem, kot odgovorni državljani, ga znali ustrezno varovati in ohranjati,
 • poznajo in povezujejo teoretična in praktična znanja o razvoju in vzgoji otrok,
 • obvladajo teoretična in praktična znanja o posameznih vzgojnih področjih, znajo uporabljati metodike in didaktiko teh področij, vzgojna sredstva, pripomočke in materiale,
 • usposobijo se za učinkovito in ustvarjalno načrtovanje in izvedbo vzgojno izobraževalnega dela v skupini,
 • znajo organizirati vzpodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok,
 • usposobijo se za opazovanje, spremljanje in vrednotenje otrokovega razvoja in napredka,
 • usposobijo se za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznajo metode in oblike sodelovanja s starši,
 • naučijo se vrednotiti lastno delo s pomočjo samorefleksije in samoregulacije.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izpitni nastop in zagovor.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Gimnazija Celje – Center
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • III. gimnazija Maribor
 • Srednja gostinska in turistična šola Izola
 • Srednja šola Jesenice
 • Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
 • Srednja šola Metlika
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
 • Srednja šola Muta
 • Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

PUSTITE KOMENTAR