IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik/ lesarska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja in znajo izdelati analitične in grafične prikaze teh rešitev,
 • se naučijo in navadijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke,
 • spoznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva,
 • pridobijo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa in tvoriv,
 • določajo tehnološke postopke in organizirajo proizvodnjo lesnih izdelkov,
 • poznajo zakonitosti racionalne rabe energije, varčevanja s časom izdelave in varčevanja z gradivi,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike,
 • osvojijo strokovno-teoretična, splošna in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja, ki so značilne za poklic,
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • osvojijo in razvijajo potrebo po urejenem delovnem mestu in okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju in ob tem upoštevajo ekonomičnost, zagotavljanje kakovosti in časovnih rokov,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično, strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, tehnike pogajanj,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja in razne evidence,
 • spoznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu (kooperativnost, odgovornost) in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci ter pri tem uporabljati temeljno strokovno

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Lesarska šola Maribor
 • Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena in lesarska šola
 • Šolski center Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR