Izobraževalni program

Ime izobraževalnega programa: HORTIKULTURNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: hortikulturni tehnik/ hortikulturna tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

 • razvijajo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • razvijajo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast,
 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • usvojijo in povezujejo strokovno-teoretična in praktična znanja za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v vrtnarstvu in cvetličarstvu oz. hortikulturi,
 • načrtujejo, vodijo in spremljajo delo pridelovanja rastlin, rastlinskih delov s pomočjo IKT,
 • načrtujejo, vodijo, spreminjajo načela povezana z oblikovanjem in urejanjem prostora s cvetjem in rastlinami
 • izvajajo dela v vrtnarstvu, cvetličarstvu oz. hortikulturi v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu,
 • razvijajo podjetniško razmišljanje ter poiščejo možnosti in priložnosti v hortikulturi in podeželskem prostoru za zaposlitev ali samozaposlitev,
 • varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki pri vrtnarski pridelavi, zasajevanju in oblikovanju z živimi rastlinskimi deli ter preprečevanju onesnaževanja okolja,
 • upoštevajo naravno krajino in poznajo načela spreminjanja urbane in kulturne krajine,
 • upoštevajo temeljne zakonske podlage s področja kmetijstva,
 • svetujejo pri prodaji izdelkov in storitev ter materiala za potrebe hortikulturne dejavnosti.
 • spoznajo možnosti interesnega povezovanja in sodelovanja s strokovnimi institucijami na različnih področjih,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta, delovne enote,
 • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za sporazumevanje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • sodelujejo v skupini ter se pisno in ustno sporazumevajo s sodelavci in drugimi partnerji ter pri tem uporabljajo temeljno strokovno terminologijo,
 • uporabljajo sodobne logistične prijeme pomembne za področje hortikulture.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikuluma šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • enega izmed izbirnih strokovnih,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz hortikulture.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • Vodja vrtnarskega podjetja

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja vrtnarskega podjetja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove hortikulturnega oblikovanja, Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev, Osnove krajinarstva, Osnove vrtnarske tehnologije, Specialno varstvo rastlin ter Logistika v vrtnarstvu.

 • Oblikovalec/ Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ Oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem, Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev ter Logistika v vrtnarstvu.

 • Oblikovalec in urejevalec/ Oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec in urejevalec/ Oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami, Specialno varstvo rastlin, Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev ter Logistika v vrtnarstvu.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Biotehniška šola Maribor
 • Biotehniška šola Rakičan
 • Biotehniški center Naklo – Srednja šola in Biotehniška gimnazija Naklo
 • Grm Novo mesto – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR