IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/ gradbena tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze
 • obvladajo strokovno terminologijo
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise, standarde, pravilnike
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja projektne dokumentacije gradbeništva
 • pridobijo temeljna znanja iz stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in poslovanja, geodezije
 • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju, razvijajo osebno odgovornost
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja
 • razvijajo ekološko zavest
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.)
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije iz gradbeništva (popise del, predizmere, ponudbe, evidence,…)
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse obveznosti sprejetih vsebin interesnih dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • dva modula izmed ponujenih obvezno izbirnih strokovnih modulov,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse obveznosti interesnih dejavnosti,
 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz graditve objektov.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • ESIC Kranj – Gradbeno-storitvena šola
 • Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
 • Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
 • Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
 • Šolski center Novo mesto – Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

PUSTITE KOMENTAR