IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: FOTOGRAFSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: fotografski tehnik/fotografska tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja, reševanja problemov, samoiniciativnost, natančnost in ustvarjalnost,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • poznajo fotografsko opremo in možnosti njene uporabe,
 • razvijajo ročne spretnosti,
 • poznajo procese za obdelavo fotografskih materialov,
 • poznajo postopke in opremo za pripravo tiska,
 • usvojijo znanja za uporabo dodatnih pripomočkov pri fotografiranju,
 • razvijajo čut za likovni videz izdelkov,
 • razvijajo vizualno pismenost,
 • poznajo ročne in avtomatske kopirne in povečevalne naprave,
 • poznajo merilne naprave in postopke za kontrolo procesov,
 • poznajo postopke vzdrževanja delovne opreme,
 • znajo uporabljati AV-pripomočke,
 • znajo izdelati AV-projekt,
 • znajo pripraviti slikovno in AV-gradivo za arhiviranje, razvrščanje in posredovanje,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja in okolja,
 • poznajo poslovanje, trženje in oblike predstavitev,
 • razvijajo sposobnosti ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešnega komuniciranja in motiviranja sodelavcev,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za komuniciranje s strankami,
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov).

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Za vpis v izobraževalni program je potreben uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz fotografije.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR