IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: CVETLIČAR
Naziv strokovne izobrazbe: cvetličar/ cvetličarka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje,
 • razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • so zmožni aktivno skrbeti za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijati pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • so seznanjeni z vplivi njihovega dela in uporabe sredstev na naravno okolje in so zmožni izvajati delo skladno z načeli trajnostnega razvoja,
 • razvijajo sposobnosti za izdelovanje cvetlične vezave in dekoracije,
 • znajo uporabljati različne vrste rezanega cvetja, zelenja in lončnic pri izdelavi cvetličnih vezav in dekoracij,
 • se usposobijo za pravilno skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala,
 • znajo razlikovati in vzdrževati različne materiale, orodja in naprave,
 • znajo oskrbovati in vzdrževati različne cvetlične vezave in dekoracije v prostoru,
 • so zmožni skicirati in izdelati posamezne cvetlične vezave in dekoracije v različnih stilih oblikovanja,
 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, sodelujejo pri strokovnih problemih in njihovem reševanju,
 • razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost, etiko, estetiko in druge moralne vrednote,
 • razvijajo sposobnost za prilagajanje delovnemu okolju in sodelovanje v kolektivu,
 • razvijajo podjetne lastnosti, usposobijo za prodajo izdelkov in storitev,
 • so zmožni uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • znajo zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev,
 • so zmožni sodelovati v skupini ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi partnerji ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • enega izmed izbirnih strokovnih modulov,
 • odprti del kurikuluma.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju za delom in
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Izdelovalec/ Izdelovalka aranžerskega materiala

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Izdelovalec/ Izdelovalka aranžerskega materiala  pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove hortikulture in Priprava in izdelava aranžerskega materiala.

 • Oblikovalec/ Oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Oblikovalec/ Oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Osnove hortikulture in Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Biotehniška šola Maribor
 • Biotehniški center Naklo – Srednja šola in Biotehniška gimnazija Naklo
 • Grm Novo mesto – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Šolski center Ptuj – Biotehniška šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR