IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: BOLNIČAR – NEGOVALEC

Naziv strokovne izobrazbe: Bolničar-negovalec/ bolničarka-negovalka

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

  • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter njihovo reševanje,
  • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje stanovalcev in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
  • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica bolničar negovalec v socialno v socialnovarstvenih zavodih,
  • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi – stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih,
  • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami v socialnovarstvenih ustanovah,
  • razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri stanovalcu ter o tem odgovorno obveščajo ustrezne zdravstvene in socialne delavce,
  • pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu,
  • pridobijo aplikativna znanja, podprta s teoretičnimi osnovami,
  • pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju dela,
  • razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,
  • razvijejo sposobnost razumevanja težav in stisk starejših ljudi v socialnovarstvenih zavodih,
  • razvijejo odgovorno skrb za lastno zdravje,
  • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje do človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,
  • razvijejo sposobnost za human odnos do stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih,
  • naučijo se pozitivne in odprte komunikacije,
  • spoznajo mrežo socialne in zdravstvene pomoči na področju socialnega varstva,
  • spoznajo pomen sodelovanja s svojci,
  • razvijejo sposobnost za delo v timu,
  • razvijejo ključno kompetenco učenje učenja,
  • razvijejo sposobnost podjetniškega mišljenja,
  • razvijejo sposobnost ravnanja v skladu s trajnostnim razvojem,
  • upoštevajo načela kodeksa poklicne etike.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
  • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Nega in oskrba, Varovanje zdravja in okolja, Etika in komunikacija, Gospodinjstvo ter Prehrana in dietetika.

 • Bolničar/ bolničarka v zdravstvenem zavodu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Bolničar/ bolničarka v zdravstvenem zavodu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Nega in oskrba, Varovanje zdravja in okolja ter Etika in komunikacija.

 • Maser/ maserka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Maser/ maserka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Masaža, Nega in oskrba, Varovanje zdravja in okolja ter  Etika in komunikacija.

 • Pediker/ pedikerka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Pediker/ pedikerka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Pedikura, Varovanje zdravja in okolja ter Etika in komunikacija.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Srednja šola Jesenice
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 • Srednja zdravstvena šola Celje
 • Srednja zdravstvena šola Izola
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 • Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • Šolski center Nova Gorica – Gimnazija in zdravstvena šola
 • Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola
 • Šolski center Slovenj Gradec – Srednja zdravstvena šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR