Dijaki poslušajo pet predmetov: slovenski jezik, matematiko, angleški jezik in dva izbirna predmeta.

Da lahko dijaki maturitetnega tečaja pristopijo k maturi, morajo maturitetni tečaj uspešno zaključiti (s pozitivnimi ocenami iz vseh petih predmetov). Zanje veljajo enaka pravila kot za ostale dijake (Pravilnik o šolskem redu, šolska pravila). Prisotnost pri pouku je obvezna.

Pojasnila in navodila

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:
a) srednje poklicno,
b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje
c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno leto
d) četrti letnik programa Waldorfske gimnazije
e) kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

V šolskem letu 2018/19 se bo izobraževanje po programu maturitetnega tečaja začelo predvidoma 1. oktobra 2018. Kandidati, ki se nameravajo vpisati v maturitetni tečaj, se prijavijo s posebno prijavnico za vpis v program maturitetnega tečaja (Mšš-PVMT/08), ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo. Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posredujejo izbrani srednji šoli do 5. septembra 2018.

 

Ob prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila, in sicer:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika srednje šole;
2) kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja fotokopijo spričevala o poklicni maturi in fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika programa srednjega poklicnega izobraževanja;
3) kandidati, ki so zaključili tretji letnik gimnazije, fotokopijo spričeval prvega, drugega in tretjega letnika gimnazije ter potrdilo, da niso bili v izobraževalnem procesu vsaj eno leto po zaključenem 3. letniku (slednjega dobijo na šoli, kjer so se nazadnje izobraževali);
4) kandidati, ki imajo zaključeno le osnovnošolsko izobrazbo, fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni tretjega letnika gimnazije in
5) kandidati, ki so končali zasebni program Waldorfske gimnazije, spričevalo četrtega letnika.

Če spričeval o zaključnem izpitu ali poklicni maturi še nimajo, jih morajo predložiti najkasneje  do izvedbe izbirnega postopka. O datumu jih obvesti šola.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo 12. septembra 2018 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedeni program po šolah. Če ne bo dovolj kandidatov za oblikovanje oddelka programa maturitetnega tečaja, bo srednja šola takoj kandidate obvestila, da v šolskem letu 2018/19 izobraževanja po tem programu ne bo organizirala. Izbira in vpis kandidatov, ki so se za program maturitetni tečaj prijavili do 5. septembra 2018, bo potekala do 26. septembra 2018. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval ali overjene fotokopije.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR