Pravila se običajno razlikujejo od doma do doma, vendar so si v svojem bistvu podobna. V nadaljevanju po sklopih sledi pregled bistvenih prepovedi in zapovedi domskega reda.

Večina domov si deli spodnja splošna pravila

– dijakinja ali dijak (v nadaljevanju dijak) je dolžan redno obiskovati šolo, izpolnjevati šolske obveznosti in sodelovati pri vzgojno-izobraževalnem delu doma,

– dijaki ste dolžni skrbeti za urejenost in čistočo doma in okolice: red in higieno v sobi, v sanitarijah, jedilnici in v drugih skupnih prostorih doma in njegove okolice,

– za premoženje doma in njegove okolice ste odgovorni tako dijaki kot tudi delavci doma,

– dijak mora skrbeti za svoje zdravje in oblikovati zdrav življenjski slog in hkrati ne ogrožati zdravja drugih,

– od dijakov se pričakujejo primerni medsebojni odnosi, strpnost do drugače mislečih, upoštevanje različnosti in nasploh kulturno in prijazno vedenje,

– dijaki so dolžni s svojim vedenjem prispevati k ugledu dijaškega doma.

Glede zdravstva domski red zapoveduje naslednje

– prepovedano je kajenje in uživanje alkohola ter drugih drog, omogočanje uživanja drog, posedovanje in preprodaja drog v domu ali v njegovi okolici,

– v času nalezljive ali druge bolezni, ko potrebuješ intenzivno oskrbo ali ko obstaja nevarnost okužbe drugih dijakov, te morajo starši odpeljati domov.

V zvezi s tvojo dijaško sobo se moraš držati teh navodil

– v času učnih ur in od 22. do 6. ure zjutraj je hrup v sobah prepovedan,

– soba mora biti urejena in čista, higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami; obveznosti čiščenja in pospravljanja sobe so enakomerno porazdeljene na vse dijake v sobi,

– pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in majske počitnice moraš generalno  počistiti sobe ter shraniti in zakleniti osebne predmete v omare,

– obvezna je uporaba copat,

– plakate lahko na steno pripenjaš tako, da se stena ne uničuje,

– vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim pa samo v soglasju ostalih stanovalcev in v njihovi navzočnosti,

– glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost,

– uporaba električnih grelnih, kuhalnih in hladilnih aparatov v sobah ni dovoljena; lahko pa uporabljaš čajno kuhinjo,

– računalnik ali radijski sprejemnik lahko v sobah uporabljaš le, če naprava brezhibno deluje.

V domu se lahko vsak dan v miru učiš in opravljaš šolske obveznosti

– vsak dan so organizirane obvezne učne ure dopoldne, za tiste dijake, ki imajo pouk popoldan, in popoldne za dijake, ki imajo pouk dopoldan (ure so po različnih dijaških domovih razlikujejo),

– učenje poteka v učilnicah in sobah, v času učnih ur je v domu tišina,

– med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo,

– tvojo prisotnost pri učnih urah vodijo vzgojitelji v posebni evidenci.

S pravili so opredeljeni tudi vaši večerni izhodi

– večerni izhodi dijakov so do 21. ure (ura se razlikuje od doma do doma, upoštevana je tudi hora legalis),

– možen je tudi daljši izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta, domski ples itd.), vendar le do 22. ure in v izjemnih primerih do 23. ure; za izjemno podaljšane izhode po 23. uri morajo dati soglasje tvoji starši,

– podaljšan izhod dobiš le pri svojem vzgojitelju.

Izostanke od pouka ureja tvoj domski vzgojitelj

– če zboliš ali iz drugega opravičljivega razloga ne moreš k pouku, se moraš pred tem pogovoriti s svojim ali dežurnim vzgojiteljem; vzgojitelj skupine v tem primeru opraviči tvoj izostanek od  pouka,

– če se po odhodu domov za vikend v dom ne vrneš do ponedeljka, morajo starši o vzroku odsotnosti takoj obvestiti vzgojitelja,

– o izjemnih odhodih domov med tednom moraš obvestiti svojega ali dežurnega vzgojitelja, tvoj prihod domov pa morajo po telefonu potrditi starši.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR