ORGANIZIRANOST VISOKOŠOLSKEGA SISTEMA: V Sloveniji imamo štiri univerze – tri javne (Univerza v
Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem) ter eno zasebno (Univerza v Novi Gorici), znotraj katerih delujejo posamične fakultete, visoke strokovne šole in akademije. Zavodi, ki ne spadajo v okvir teh, so samostojni visokošolski zavodi. Med samostojne visokošolske zavode sodita tudi Nova univerza in Univerza v Novem mestu. Nekateri od samostojnih visokošolskih zavodov so financirani s strani države, kar pomeni, da tudi ponujajo redni študij (brez šolnine), ostali v večini ponujajo le plačljiv študij.

Visokošolski, univerzitetni in višješolski študij

  • UNIVERZITETNI ŠTUDIJ: Za vpis je potrebna opravljena splošna matura, na nekaterih programih se lahko vpišete tudi z opravljeno poklicno maturo in dodatno opravljenim petim predmetom splošne mature, ki ga opravljate na eni od gimnazij (kateri predmet je pogoj, je natančno opredeljeno v pogojih za vpis posameznega programa). Študij traja 3 do 4 leta. Univerzitetni študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnega dela. Sestavni del teh programov je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu. Po končanem študiju imate v oklepaju zapisano končnico UN.
  • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ: V visokošolske strokovne študijske programe se lahko vpišete tudi z opravljeno poklicno maturo. Visokošolski strokovni študijski programi trajajo 3 do 4 leta. Študijski programi študentom omogočajo pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Obvezen sestavni del teh študijskih programov je praktično izobraževanje v delovnem okolju. Po končanem študiju imate v oklepaju zapisano končnico VS.
  • VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ: Na višješolske programe se lahko vpišete tudi s poklicno maturo, študij je naravnan praktično (večina programov ima tudi obvezno opravljanje prakse). Vsi programi trajajo dve leti oziroma štiri semestre. Ko diplomirate pridobite raven izobrazbe 6/1 po Evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK).

Postopek, kako se vpisati na svoj želeni študij najdete v članku Vpis na fakulteto korak za korakom, kjer si lahko ogledate tudi video, ki ga je pripravilo ministrstvo.

Visokošolski študijski programi

1. STOPNJA:  Dodiplomski študij traja tri ali štiri leta, odvisno od študijskega programa, in se konča z diplomo (v manjšem obsegu kot nekoč), ponekod pa le z vsemi opravljenimi študijskimi obveznostmi (npr. program novinarstvo). Po končani 1. stopnji študija dobite strokovni naslov diplomant oziroma diplomantka (npr. ”diplomirani ekonomist (UN/VS)”), okrajšava ”dipl. …” pa se piše za vašim imenom. Raven izobrazbe je za visokošolski in za univerzitetni študij 7 po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK).

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ: Združeni sta prva in druga stopnja. Študij traja pet (ali šest) let brez vmesne diplome, na koncu izobraževanja pa morate napisati magistrsko nalogo (npr. študiji kot so medicina, arhitektura, veterina, farmacija).

2. STOPNJA: Za vpis na podiplomski študij, ki traja eno ali dve leti, morate uspešno dokončati prvo stopnjo študija. Ko končate 2. stopnjo študija (velja tudi za enovite magistrske programe), je vaš strokovni naslov magister oziroma magistrica (npr. ”magistrica sociologije”), okrajšava ”mag. …” pa se piše za imenom. Raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 8 po SOK.

3. STOPNJA: Doktorat znanosti je končna stopnja študija, traja tri študijska leta in se zaključi z uspešnim zagovorom doktorske disertacije. Po končani 3. stopnji dobite znanstveni naslov doktor znanosti (npr. ”doktor fizike”), okrajšava ”dr.” pa se piše pred imenom. Na koncu imate raven izobrazbe 10 po SOK.

DVOPREDMETNI ŠTUDIJ: To pomeni, da se vpišete na 2 različna programa na tisti fakulteti, ki tovrsten študij izvaja (npr. Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za naravoslovje in matematiko itd.). Na prijavo za vpis torej napišete oba programa, ki se skupaj upoštevata kot tvoja izbira. Če nimate dovolj točk za sprejem na enega, niste sprejeti niti na drugega. Zato je v tem primeru dobro, da tudi na katero izmed drugih dveh želja napišete dvopredmetni študijski program, da vam lahko najdejo drugo polovičko, kjer zberete dovolj točk za vpis. Tako na primer lahko dvopredmetno študirate zgodovino in angleščino, kar pomeni, da imate po koncu šolanja (napisati morate dve diplomi) naslov diplomirani anglist (UN) in diplomirani zgodovinar (UN).

Absolventski staž

DODATNO LETO oziroma ABSOLVENTSKI STAŽ: Na študijskem programu 1. stopnje imate status študenta še 12 mesecev (dodatno leto oziroma absolventski staž) po zaključku zadnjega semestra, če v času študija niste ponavljali poljubnega letnika ali spremenili študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri. Tako velja, da, če boste v času študija ponavljali letnik ali pa se prepisali, na koncu nimate absolventskega leta.

Če boste v času študija ponavljali letnik ali pa se prepisali, na koncu nimate absolventskega leta. Zato je pomembno, da dobro razmislite, kam se boste vpisali in ali vas ta študij res veseli.

Kaj so kreditne točke?

So sistem, ki omogoča lažjo primerljivost študijev in ki vaše delo na fakulteti ovrednoti s točkami. Točke ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) merijo časovno obremenjenost povprečnega študenta, zagotavljajo pa tudi, da med študijem niste preveč ali premalo obremenjeni. Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam; tako 1 kreditna točka nosi vrednost 25 – 30 ur študija. V praksi to pomeni, da prva stopnja, ki večinoma traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk, druga stopnja pa 120 kreditnih točk. Kreditne točke dobite, ko uspešno opravite vse študijske obveznosti pri posameznem predmetu.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR