Ime izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
 • oblikujejo pozitivni odnos v prometu s področja varnosti udeležencev in varnega odvijanja prometa,
 • razvijajo in širijo kulturo sožitja med udeleženci v prometu,
 • spoznajo področja delovanja različnih prometnih sistemov in podsistemov,
 • se usposobijo za uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije,
 • se usposobijo za vodenje logistične korespondence,
 • spoznajo signalno varnostne in telekomunikacijske naprave ,
 • se usposobijo za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • spoznajo tehnično zakonodajo logističnih procesov,
 • spoznajo osnovne pojme o poslovanju in trženju,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
 • se usposobijo za poslovno komuniciranje v najmanj enem tujem jeziku,
 • se usposobijo za optimiranje logističnih procesov,
 • spoznajo mednarodno blagovno menjavo,
 • spoznajo in urejajo blagovne in potniške tokove,
 • se usposobijo za sprejemanje naročil in sestavljanje ponudb,
 • spoznajo pravne vire in zakonodajo s področja prometa,
 • razvijejo čut za odgovorno ravnanje pri prevozu tovora in potnikov,
 • se usposobijo za optimalno izbiro transportnega sredstva,
 • pridobijo znanja o gospodarstvu in gospodarjenju kot podlago za razumevanje poslovne prakse,
 • spoznajo temeljne ekonomske pojme in odnose ter se seznanijo z ekonomskimi, socialnimi, političnimi in ostalimi značilnostmi delovanja gospodarskih subjektov,
 • spoznajo ekonomsko terminologijo in načela ekonomske teorije, pridobijo sposobnosti analiziranja konkretnih ekonomskih problemov, ki nastopijo pri poslovnem odločanju,
 • spoznajo in vrednotijo ekonomska dogajanja v logističnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in v svetu,
 • spoznajo zgradbo in delovanje dvigalnih in prenašalnih naprav,
 • se usposobijo za optimalno izbiro dvigalnih in prenašalnih naprav,
 • se usposobijo za branje in izdelavo enostavne tehniške dokumentacije,
 • spoznajo zgradbe in delovanje prevoznih sredstev,
 • se usposobijo za sistematično zbiranje podatkov in informacij,
 • se usposobijo za optimalno izbiro transportnih sredstev in glede na zahteve transporta,
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije,
 • se zavedajo pomena zagotavljanja varnosti v vseh prometnih podsistemih in v logističnih procesih.
 • se seznanijo z načeli preventivnega in defenzivnega obnašanja v prometu

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju v podjetju,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 •  Prometnik/ prometnica v cestnem prometu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prometnik/ prometnica v cestnem prometu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava, Logistika potniških tokov.

 • Špediter/ Špediterka

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Špediter/ Špediterka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava.

 • Skladiščnik v logistiki/ Skladiščnica v logistiki

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skladiščnik v logistiki/ Skladiščnica v logistiki pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Sredstva mehanizacije.

 • Upravljalec/ upravljalka dvigal

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Upravljalec/ upravljalka dvigal pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Sredstva mehanizacije in Avtomatizacija in robotizacija.

Šole, ki za program izobražujejo:

 • Ekonomska in trgovska šola Brežice
 • Ekonomska šola Murska Sobota
 • Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož
 • Prometna šola Maribor
 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
 • Srednja trgovska šola Maribor
 • Šolski center Celje – Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
 • Šolski center Nova Gorica – Strojna, prometna in lesarska šola

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

PUSTITE KOMENTAR