Kratek opis

Ena najpomembnejših nalog kemijskih inženirjev je načrtovanje in razvoj novih procesov ter posodabljanje že obstoječih procesov za proizvodnjo kemikalij in materialov.

Opravila in naloge

Delo kemijskega inženirja je zelo pestro in odvisno od podjetja ali ustanove in nalog, ki jih opravlja. Dela lahko v kemijski proizvodnji, pri načrtovanju in razvoju produktov in procesov, vodenju čistilnih naprav, v inšpekcijskih službah, v inštitutih ali komerciali.

Kemijski inženir v svoji osnovni funkciji dela v proizvodnji različnih produktov in materialov v kemijski in sorodnih industrijah na nivojih bazičnih industrijskih procesov, v predelovalnih industrijah, malotonažnih ali malolitražnih ter visokih tehnologijah. Dela tudi v industriji gradbenih in drugih materialov, steklarski industriji, kovinsko-predelovalni industriji, tekstilni, usnjarski in papirni industriji, energetiki, elektro- in računalniški industriji, farmacevtski in živilski industriji.

Pomembna naloga kemijskega inženirja je razvoj novih procesov in produktov ter posodabljanje starih. V okviru teh dejavnosti kemijski inženirji iščejo nove procese za sintezo različnih produktov in skupaj s strokovnjaki drugih področij snujejo nove naprave in opremo, ki je potrebna za njihovo proizvodnjo.

Znanja in spretnosti

Širše področje kemije, ki ga pokrivajo različni poklici, kot so univerzitetni diplomirani kemik, univerzitetni diplomirani biokemik in univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva, je postalo eno najhitreje se razvijajočih področij.

Kemijski inženir ima v primerjavi s kemikom več tehničnega znanja in bolj interdisciplinarno izobrazbeno osnovo. Poleg inženirskih in kemijskih ima tudi tista znanja, ki mu omogočajo sodelovanje z drugimi naravoslovnimi in tehničnimi strokami.

Kemijski inženir med študijem pridobi vrsto znanj s področja matematike, naravoslovnih in tehničnih strok ter v manjšem obsegu iz ekonomije. Seveda v naravoslovju prevladuje kemija, na tehničnem področju pa kemijsko inženirstvo, tehnologije in materiali. Študijski program vključuje matematiko, fiziko, anorgansko, organsko, analizno in fizikalno kemijo; strojeslovje, mehanske operacije; merjenje, regulacijo in avtomatizacijo; osnove kemijskih tehnoloških procesov, kemijsko procesno računstvo; prenos toplote in snovi; tok tekočin in hidrodinamske operacije; separacijske procese; kemijsko reakcijsko inženirstvo; anorgansko in organsko tehnologijo; biotehnologijo; ekološko inženirstvo; gradiva; polimere; modeliranje procesov; ekonomiko in organizacijo poslovanja.

Poklic kemijskega inženirja zahteva vsaj osnovno znanje s področja računalništva in moderne informatike. Aktivno obvladanje angleškega jezika je nujno, zaželeno pa je še poznavanje drugih svetovnih jezikov. Naloge kemijskega inženirja lahko enakovredno opravljajo tako ženske kot moški saj je tudi v slovenski kemijski in procesni industriji razvoj pripomogel, da ni več izpostavljanja telesnim fizičnim naporom, pa tudi delovno okolje v sodobnih obratih zdravju ni škodljivo.

Razmere za delo

Razmere za delo kemijskega inženirja so se v zadnjih desetletjih zelo izboljšale in so primerljive z drugimi tehničnimi in naravoslovnimi poklici.

Odvisne so seveda od delovnega mesta. V industrijskem, tovarniškem okolju so razmere za delo v okviru sodobnih industrijskih standardov, še boljše pa so razmere v laboratorijih raziskovalnih ustanov in oddelkov.

Predvidena izobrazba

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR