Opravila in naloge

Ekolog običajno raziskuje pojave v okolju, ocenjuje vplive na okolje in s tem povezana tveganja, ugotavlja stanja in kakovosti okolja ter pripravlja in izvaja programe spremljanja stanja okolja. Pripravlja in izvaja strategije za učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjševanje obremenjevanja okolja, vodi in vrednoti investicije, povezane s posegi v okolje. Njegovo delo vključuje tudi snovanje strateških in operativnih načrtov trajnostnega in sonaravnega razvoja.

Znanja in spretnosti

Delo ekologa temelji na celostnem pristopu k delovnim nalogam, s poudarkom na sistemskem načinu razmišljanja in odločanja. Za uspešno opravljanje dela potrebuje poglobljena znanja s področja okolja, kot so npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, ekotoksikologija, zdravstvena ekologija, ravnanje z odpadki, varstvo narave, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomika okolja in okoljsko pravo.

Zaradi multidisciplinarnega načina dela, mora poleg znanja iz naštetih specialističnih področij imeti tudi dobro široko izobrazbo v temeljnih naravoslovnih, ekonomskih in družboslovnih vedah. Sposoben mora biti sodelovanja s specialisti za posamezna področja in spremljanja dogajanja in novosti na posameznih specialističnih področjih. Zato mora biti sposoben oblikovati uspešne interdisciplinarne delovne skupine, ki jih zna tudi voditi.

Za delo ekologa je predvidena univerzitetna izobrazba (univerzitetni diplomirani ekolog), znanja o vplivih različnih industrij oz. dejavnosti človeka na okolje in znanja, ki jih zahteva sodobno spremljanje stanja okolja. Potrebuje tudi znanja o tehnologijah za zmanjševanje vplivov na okolje iz industrijskih, agrarnih in urbanih področji, znanja o ekoloških značilnostih posameznih dejavnikov okolja, znanja s področja državne in mednarodne okoljevarstvene zakonodaje in spremljajoče predpise ter znanja s področja komuniciranja z javnostmi.

Razmere za delo

Razmere za delo niso enolično opisljive, ampak so odvisne od delovnega mesta in področja dejavnosti podjetja, v katerem je univerzitetni diplomirani ekolog zaposlen. Spekter je preširok, da bi se dalo podrobneje opredeliti vse razmere za delo v različnih gospodarskih in negospodarskih ustanovah.

Predvidena izobrazba

Izobraževanja za poklic univerzitetnega diplomiranega ekologa poteka v okviru študijskega programa Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju Nova Gorica, ki je izobraževanje za poklic univerzitetnega diplomiranega ekologa pričela izvajati v študijskem letu 2000/01. Mogoč je le redni študij, ki traja osem semestrov.

Sorodni poklici

Biokemik

Biolog

Botanik

Vir: Zavod za zaposlovanje RS

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR