Kratek opis

Babičar za visoko zahtevna dela (prej medicinska sestra- babica) izvaja babiško nego žena med nosečnostjo, med porodom in v poporodnem obdobju.

Opravila in naloge

Babica samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane babice v skladu s temeljnimi odgovornostmi in področjem dela. Babiško nego ženske izvaja z upoštevanjem veljavnih strokovnih načel, smernic in standardov ter tako zagotavlja najvišjo možno raven varnosti in kakovosti v babištvu. Vrednota babice je znanje, ki je temelj za doseganje ciljev in strokovnega napredka. Babica si prizadeva prenašati svoje znanje in izkušnje na člane babiškega in negovalnega tima ter druge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlago za delo predstavlja dosežena stopnja izobrazbe na ravni dodiplomskega visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje.

Babičar je zdravstveni delavec, katerega strokovno področje je reproduktivno zdravje žensk. Babičar je specifičen poklic na področju zdravstvenega varstva žena med nosečnostjo, porodom in v poporodnem obdobju. Ima pomembno vlogo pri svetovanju in izobraževanju zdravih in bolnih varovank, družine in širše družbene skupnosti. S svojimi nalogami posega tudi na področja ginekologije, načrtovanja družine in nege otroka. Babičar ugotavlja telesne, socialno-kulturne, čustvene, duhovne in izobraževalne potrebe po babiški negi. Načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti babiško nego in jo dokumentira. Vzdržuje dobre stike z varovankami, svojci in člani tima ter skrbi za dobre medsebojne odnose. Vodi negovalni tim, organizira delo in člane tima sproti obvešča o novostih na področju porodniške babiške nege.

Spremlja razvoj ploda, potek in napredovanje poroda, prepoznava nepravilen potek poroda in pravočasno ukrepa. Vodi spontane porode in pomaga zdravniku pri vodenju zapletenih porodov. Ukrepa v nujnih primerih, opravlja babiško nego, neguje novorojenčka in dojenčka. Organizira, spremlja ali izvaja predpisan diagnostično-terapevtski program. Jemlje vzorce biološkega materiala za preiskave in nadzoruje vzdrževanje higienskih razmer na porodniškem in ginekološkem oddelku. Sodeluje z drugimi strokovnimi službami, nadzira porabo materiala, zdravil in narkotikov. Kot zdravstveni svetovalec in vzgojitelj deluje na vseh ravneh babiškega varstva. Nenehno se izobražuje, vzdržuje pozitivno profesionalno identiteto in sodeluje pri raziskovah s področja babiške nege.

Področja dela

Babičar dela v primarnem zdravstvenem varstvu: v zdravstvenih domovih, dispanzerjih za žene, posvetovalnicah za nosečnice in otročnice, v enotah za zdravstveno vzgojo in v patronažnem varstvu. V sekundarnem zdravstvenem varstvu dela v bolnišnicah, na klinikah in inštitutih za načrtovanje družine ter v zavodih za rehabilitacijo invalidov. V terciarnem zdravstvenem sektorju pa poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično zdravljenje. Druga delovna področja so še v posebnih šolah za starše, v šolah in vrtcih, v humanitarnih in drugih nevladnih organizacijah ter v zdraviliški dejavnosti.

Znanja in spretnosti

Pri teoretičnem usposabljanju pridobi znanja iz humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti. Potrebuje tudi znanja, ki zagotavljajo kakovostno babiško nego (teoretična izhodišča, metodologija, komunikacija, supervizija, raziskovalno delo), znanja iz posebnosti babiške nege nosečnic, porodnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in bolnic z ginekološkimi obolenji ter znanja in spretnosti za izvajanje diagnostično-terapevtskega programa v sodelovanju s strokovnjaki drugih delovnih področij.

Za razumevanje babiške nege in za njeno uporabo v praksi mora med študijem dobiti še nekatera medicinska znanja in znanja iz psiholoških in socioloških ved, kar se izvaja v sklopu prakse že med študijem.

Razmere za delo

Babica dela v zaprtem prostoru, pri delu jo lahko moti vročina, vlaga, neprijeten vonj in umazanija.

Delo pomeni stalen stres zaradi možnosti nepredvidenega patološkega izida poroda.

Delovni čas je triizmenski – dopoldan, popoldan in ponoči. Delo poteka v izmenah, v obliki dežurstev in tudi ob nedeljah in praznikih. Opravlja se pretežno stoje ali med hojo, pogosto se je treba pripogibati ter prenašati in dvigovati težka bremena (pri pripravi postelje, obračanju in nameščanju porodnice v ustrezen položaj, nameščanju na nočno posodo, premeščanju s postelje na posteljo, na operacijsko mizo ali na voziček in nazaj), prav tako pa je pogost nepravilni/težki položaj med vodenjem poroda.

Le pri opravljanju administrativnih del sedi. Babica dela v timu in je vedno v stiku z ljudmi. Najpogosteje je v stiku z varovankami in preostalimi člani tima ter člani drugih služb v okviru svoje dejavnosti.

Predvidena izobrazba

Za poklic babice se zahteva visokošolski program Babištvo, ki se izvaja v okviru Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Po opravljenem študiju dobite naziv diplomiran babičar (VS)

Vir in več informacij: Zavod za zaposlovanje RS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.

PUSTITE KOMENTAR