Domov Vpis v srednjo šolo Najpogostejša vprašanja in odgovori dijakov o pouku

Najpogostejša vprašanja in odgovori dijakov o pouku

Kako poteka ocenjevanje v srednji šoli

Pred vstopom v srednjo šolo se seznanite s potekom pouka in z različnimi pravilniki, med katerimi sta pravilnik o šolskem redu in pravilnik o ocenjevanju znanja. Preberite tudi publikacije izbrane šole, kjer so med drugim zapisana šolska pravila in hišni red. Zbrali smo nekaj vprašanj in odgovorov, ki se največkrat porajajo bodočim dijakom.   

Kako je v srednji šoli s testi in ustnim spraševanjem?

Za pisno preverjanje znanja in seminarske naloge mora učitelj ob začetku ocenjevalnega obdobja podati roke, za ustno spraševanje tega ni dolžan storiti. V enem ocenjevalnem obdobju morate biti ocenjeni najmanj dvakrat, v enem tednu pa lahko za oceno pišete največ tri pisne izdelke in največ enega na dan. V novem pravilniku je “tretjina” ukinjena. Torej se ocene vpišejo v vsakem primeru, tudi če je več kot tretjina ocen negativnih. Lahko pa se učitelj odloči in test vseeno ponavlja, vendar se v tem primeru vpišeta obe oceni (z opombo, da je ocena popravljena). 14 dni pred zaključkom konference ne smete pisati testov, razen v primeru ponavljanja testa. Ustno pa morate zagovarjati predmet najmanj dvakrat v šolskem letu, lahko tudi večkrat.

Učitelj je pri določanju števila ocen avtonomen in glede na vrsto, obseg snovi, lahko določi tudi več oblik preverjanja in števila potrebnih ocen. Včasih se zgodi, da dijaki prosijo profesorja, da test prestavi, kar pa lahko podre zgoraj napisana pravila (torej več testov v tednu, dnevu …) – to se lahko zgodi le s soglasjem dijakov. Izjemoma lahko dijak piše test v kabinetu učitelja, predvsem kadar gre za zdravstvene razloge, dijake s posebnimi potrebami, vendar je dobro, da je prisotna vsaj še ena oseba.

Kaj pomeni javnost ocenjevanja?

Pomeni, da profesor pridobi oceno od dijaka javno, torej pri ustnem spraševanju pred razredom, pisnem preverjanju v razredu, pa tudi, da dijaku javno pove oceno pri pouku, hkrati pa to pomeni, da jih seznani z datumom in načinom ocenjevanja, obsegom snovi, cilji, kriteriji in pripomočki, ki jih lahko uporabljate pri ocenjevanju. Izjemoma lahko dijak piše test v kabinetu učitelja, predvsem kadar gre za zdravstvene razloge, dijake s posebnimi potrebami, vendar je dobro, da je prisotna vsaj še ena oseba.

Kdaj izvem oceno?

Pri ustnem spraševanju vas mora profesor takoj po koncu seznaniti s pridobljeno oceno, pri pisnih izdelkih pa najkasneje v sedmih delovnih dneh, razen v primeru utemeljenih razlogov s strani profesorja.

Kdaj lahko ponavljate test?Ocene se vpišejo v vsakem primeru, tudi če je več kot tretjina ocen negativnih, če ni s pravilnikom drugače določeno. Lahko pa se učitelj odloči in test vseeno ponavlja, vendar se v tem primeru vpišeta obe oceni (z opombo, da je ocena popravljena).

Kaj se zgodi, če »plonkate« oz. prepisujete?

Če prepisujete oz. plonkate to pomeni da goljufate! Tega se raje ne poslužujte, saj so za to predpisane kazni. Dobite pa lahko tudi negativno oceno, zato hodite k pouku raje pripravljeni.

Se ne strinjate s svojo oceno?

V treh dneh po prejemu ocene lahko vložite ugovor zoper oceno. Ugovor v treh dneh pregleda ravnatelj, če je utemeljen, v naslednjih treh dneh imenuje tričlansko komisijo za ugovore. O utemeljenosti ugovora nato odloča še ta komisija, in sicer najkasneje v treh dneh, prav tako vam v treh dneh pisno sporočijo, kako so se odločili. Odločitev je dokončna.

Test

Obvezna prisotnost pri pouku

Tako kot že v osnovni šoli, boste tudi v srednji dolžni obiskovati pouk redno in pravočasno ter odgovorno izpolnjevati obveznosti, določene z izobraževalnim programom in letnim načrtom šole. Spoštujte šolsko osebje, držite se urnika, skrbite za okolje in imovino šole ter lastnino ostalih dijakov. Spoštujte splošne civilizacijske vrednote ter različne kulture. Pouk je zato, da odnese čim več znanja. Izkoristite ga tudi za koristne dodatne aktivnosti in strokovno svetovanje, izobražujete se v različnih temah.

Kako je z vašo odsotnostjo od pouka?

Vaši starši oz. športne, kulturne in druge organizacije ali šole, ki jih obiskujete, morajo o vzroku vaše odsotnosti obvestiti šolo v treh dneh od prvega dne odsotnosti. Če se to ne zgodi, bo razrednik v štirih dneh od začetka vaše odsotnosti obvestil vaše starše. Na podlagi opravičila, v katerem je opisan vzrok odsotnosti, pa bo nato opravičil vašo odsotnost. Obvestilo o odsotnosti ni opravičilo. Opravičilo morate razredniku prinesti čim prej, najkasneje pa v treh dneh po prihodu v šolo. Če ste zaradi bolezni odsotni več kot pet šolskih dni skupaj, lahko razrednik zahteva potrdilo osebnega zdravnika.

Koliko ur ste lahko neopravičeno odsotni od pouka in kakšne so sankcije?

Do deset ur neupravičene odsotnosti se šteje pod lažje kršitve, za katere lahko dobite vzgojni ukrep, ki se izreka postopoma (opomin razrednika (1–5 ur), ukor razrednika (6–10 ur), ukor oddelčnega učiteljskega zbora (11–20 ur), ukor učiteljskega zbora (21–35 ur)). Če pa ste od pouka neupravičeno odsotni več kot 35 ur, to spada pod najtežjo kršitev šolskega reda, za kar lahko sledi izrek najstrožjega vzgojnega ukrepa: izključitev iz šole.

Kaj storiti, če se razpored športnih aktivnosti ali vozni red vlaka ali avtobusa prekriva z vašim urnikom?

Vaši starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da vam v primeru utemeljenih razlogov, kot so vozni redi javnih prevoznih sredstev ali vzporedno izobraževanje, dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka. Na nekaterih šolah lahko dobite tudi poseben status, kot je status vozača, športnika itd. Za tak status morate zaprostiti na začetku leta.

Ali se lahko prepišem na drugo šolo?

Prepis na drugo šolo je možen praviloma ob koncu šolskega leta, če opravite vse pogoje za sprejem. Najlažji je po koncu prvega letnika, možen pa je tudi kasneje. Pogoje prepisa postavlja šola, na katero se prepisujete, večina šol pa omogoča prepis tudi med šolskim letom. Pogoj za vpis so opravljene obveznosti po programu, v katerega se prepisujete (diferencialni predmeti – višji letnik kot ste, več jih je).

Kdo določi, ali je ocenjevanje na šoli (testi in spraševanja) napovedano ali nenapovedano?

Testi oz. pisno preverjanje znanja je vedno napovedano, izjemoma pa lahko učitelj znanje pisno preveri tudi nenapovedano (včasih se to zgodi zaradi neupoštevanja pravil …). Napovedano ustno preverjanje ni predpisano, zato ga učitelj izvaja po lastni presoji. Tudi če ima šola praviloma  napovedano ustno preverjanje, lahko učitelj to prekine, če dijaki tega ne spoštujejo (se namerno izognejo napovedanemu ocenjevanju, je v razredu nedisciplina …). Večina učiteljev pa ima, kljub temu da je praviloma nenapovedano,  svoj sistem spraševanja, ki ga dijaki hitro prepoznajo (po vrstnem redu, po datumih …).

Zakaj se lahko zgodi, da morate v šolo tudi v soboto?

V Pravilniku o šolskem koledarju je sobota določena kot pouka prosti dan, razen če ni s šolskim koledarjem določeno drugače. Tega določa minister, tako da vam lahko on predpiše, da šolo obiščete tudi v soboto in tako nadomestite kakšen drug dan, ko ste predvidoma prosti.

Prejšnji članekStarši na informativnih dnevih
Naslednji članekDijak podjetnik

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj