Domov Matura Koledar SPLOŠNE mature 2022

Koledar SPLOŠNE mature 2022

Spomladanski rok mature

15. november 2021– rok za oddajo predprijave

29. marec 2022 – zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku. Prijavo opravite na svoji šoli oziroma na šoli, kjer boste opravljali maturo.

14. april 2022 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita. Izdelke oddate na svoji šoli.

28. april 2022 – do tega datuma lahko sporočite zamenjavo izbirnega predmeta ali pa raven zahtevnosti predmeta, zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode. Spremembe sporočite na svojo šolo.

4. maj 2022 – Slovenščina ali Italijanščina kot materinščina ali Madžarščina kot materinščina. Ta dan boste pisali šolski esej, ki je lahko razpravljalni ali interpretativni. Dolg mora biti najmanj 700 besed, zanj pa boste imeli 120 minut časa. Prinesel vam bo 50 % ocene pri slovenščini/italijanščini/madžarščini.

Od 9. do 19. maja 2022 – Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu. Pri glasbi traja nastop največ 60 minut in vam prinese 70 % celotne ocene tega predmeta oziroma 80 %, če je nastop baletni. Nastop pri sodobnem plesu pa traja do 218 minut, od tega od 4 do 8 minut avtorski plesni solo, od 20 do 30 minut koreografija, do 90 minut sodobna plesna tehnika in do 90 minut balet.Izpitni nastop pri sodobnem plesu vam prinese 50 % celotne ocene.

12. maj 2022: Glasbeni stavek – izpitna pola A. Reševanje izpitne pole traja do 190 minut in vam prinese 70 % celotne ocene.

16. maj 2022 – na šoli boste izvedeli točke praktičnega dela mature (npr. oceno seminarske, ustvarjalna vaja itd.)

18. maj 2022– zadnji rok za poznejšo prijavo iz opravičljivih razlogov Upravičeni razlogi so lahko:
– nenadna bolezen oziroma zdravljenje,
– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
– izobraževanje v tujini,
– dokazljiva izguba prijave na pošti,
– drugi upravičeni razlogi.

O upravičenosti razlogov bo odločila šolska maturitetna komisija. O odločitvi vas more obvestiti v roku petih dni po prejemu vloge.

19. maj 2022 – rok za ugovor na število točk na praktičnem delu izpita splošne mature.

24. maj 2022 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

28. maj 2022 – Angleščina, pisni del traja do 190 minut, sestavljen pa je iz pet delov. V prvi izpitni poli se preverja bralno razumevanje, potem pa še raba in poznavanje jezika. Izpitna pola 2 preverja slušmo razumevanje (poslušanje posnetka in potem reševanja nalog, ki se navezujejo na posnetek). V izpitni poli 3 pa se preverja pisanje. V prvem delu je treba napisati krajši pisni sestavek (150 – 180 besed), v eni od stalnih sporočanjskih oblik. V drugem delu pa pisni sestavek dolg od 250 do 300 besed na temo književnosti. Pisni del vam prinese 80 % celotne ocene. Primere pol si lahko ogledate tu.

30. maj 2022 Slovenščina ali Italijanščina kot materinščina ali Madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2) traja do 90 minut in vsebuje razčlembo izhodiščnega besedila. Drugi del predstavlja 30 % ocene.

31. junij 2022 Filozofija, psihologija, sociologija: Izpit pri filozofiji je sestavljen iz dveh pol, pri prvi (90 minut) podate komentar k enemu od filozofskih besedil, pri drugi (120 minut) pa si od 15-ih filozofskih naslovov zberete enega in napišete esej na to tematiko. Obe poli skupaj predstavljata 80 % ocene. Izpit pri psihologiji je sestavljen iz dveh izpitnih pol. Prvo (90 minut) sestavljajo strukturirane naloge, drugo pa naloge izbirnega tipa in strukturirani esej. Skupaj vam pisni del prinese 80 % ocene. Sociologija je sestavljena najprej iz pole številka 1 (90 minut), kjer se rešuje strukturirane naloge. Pola številka 2 (120 minut) pa je sestavljena iz esejskih vprašanj. Skupaj tvorita 80 % ocene, ostalih 20 pa seminarska naloga.

1. junij 2022 – Fizika v prvem delu preverja znanje v 35 nalogah izbirnega tipa, v drugi poli pa imate na izbiro 6 strukturiranih nalog, od katerih si izberete 3. Primeri pol.

3. junij 2022 – Geografija je sestavljena iz dveh pol, obe se rešuje 90 minut. Prva pola preverja Občo geografijo, Regionalno geografijo sveta in Evrope. Druga pola pa Občo geografijo in Geografijo Slovenije. Pole iz prejšnjih let dobite tu.

3. junij 2022 Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, informatika, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče. Mehaniko se piše vsako polo 90 minut, prva pola je sestavljena iz 8 do 12 krajših nalog in 1 do 2 strukturiranih nalog, druga pola pa vsebuje 3 do 5 strukturiranih nalog. Elektrotehnika prva pola se rešuje 90 minut, vsebuje pa 8 nalog s kratkimi odgovori in 3 strukturirane naloge. Druga pola pa vsebuje 4 naloge s kratkimi odgovori in 8 strukturniranih nalog, od katerih pa se reši samo 4. Računalništvo prva pola vsebuje 12 nalog s področja Programski jeziki in programiranje in 4 strukturirane naloge, druga pola pa naloge s področja Arhitektura in organizacija računalniških sistemov, Računalniške komunikacije in Informatika. Biotehnologija na maturi se piše v dveh delih. Prvi del vsebuje 40 nalog izbirnega tipa in 2 strukturirani, druga pola pa 3 strukturirani (izberete 2) in 3 problemske (izberete 2). Ekonomija obe poli sestavljajo različne naloge, drugi del pa sestavljata pisni nalogi, sestavljeni glede na tri članke iz mikro- in tri članke iz makroekonomije (naloge sestavijo učitelji). Materiali prva pola vsebuje naloge iz splošnega modula, druga pola pa iz izbranega oziroma lesarskega oziroma gradbenega modula. Informatika reševanje vsake pol traja 90 minut, poli pa vsebujeta različne tipe nalog. Likovna teorija sestavlja prva pola, ki je teoretična in druga, ki je likovna naloga odprtega tipa (npr. risanje, slikanje, oblikovanje …).

4. junij 2022 – Matematika izpit je sestavljen iz 12-ih kratkih nalog, ki se jih piše 120 minut. Na višjem nivoju pa so potem še 4 strukturirane naloge, od katerih sta prvi dve obvezni, tretjo pa si izberete sami. Primere pol dobite tu.

6. junij 2022 – Umetnostna zgodovina je sestavljena iz 2 izpitnih pol, vsako se piše 90 minut. Obe poli vsebujeta 5 nalog z do 7. vprašanji polodprtega tipa. Zberete in rešite le 4 naloge. Prav tako pa obe poli vsebujeta 3 naloge odprtega tipa, od katerih pa zberete in rešite le eno. Prva pola se osredotoča na obdobje od prazgodovine do konca renesanse, druga pola pa od baroka pa do konca 20. stoletja.

7. junij 2022 – Nemščina, francoščina*. Pisni izpit traja skupaj 170 minut. Prvi dve poli preverjata bralno razumevanje ter poznavanje in rabo jezika. Druga pola preverja slušno razumevanje, tretja pa pisno sporočanje. Treba je napisati krajši pisni sestavek v dolžini 100 – 120 besed v eni od stalnih sporočanjskih oblik in daljši pisni sestavek, dolg 220 – 250 besed. Primere pol iz prejšnjih let lahko dobite tu.

8. junij 2022 – Zgodovina prvi del preverja znanje obče zgodovine, drugi del pa slovenske zgodovine. Oba posamična dela se pišeta 90 minut. Primeri pol iz prejšnjih let najdete tu.

9. junij 2022 – Ruščina, latinščina, grščina

10. junij 2022 –  Kemija je sestavljena iz prvega dela (40 nalog izbirnega tipa) in drugega dela (15 nalog zaprtega in polodprtega tipa). Vsak del se piše 90 minut, vsak pa prinere 40 % ocene.

13. junij 2022 Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika in francoščina

14. junij 2022 – Francoščina*, španščina pisni izpit traja skupaj 170 minut. Prvi dve poli preverjata bralno razumevanje ter poznavanje in rabo jezika. Druga pola preverja slušno razumevanje, tretja pa pisno sporočanje. Treba je napisati krajši pisni sestavek v dolžini 100 – 120 besed v eni od stalnih sporočanjskih oblik in daljši pisni sestavek, dolg 220 – 250 besed.

15. junij 2022 – Biologija – izpit poteka iz dveh delov. Prvi del se piše 90 minut in obsega 44 nalog izbirnega tipa. Drugi del pa obsega 7 strukturiranih nalog, od katerih se izbere 4 za reševanje, vsaka pa ima do 9 vprašanj. Nanašajo se lahko tudi na opravljene raziskovalne, laboratorijske ali terenske vaje. Naloge iz prejšnjih let najdete tu.

Od 13. do vključno 22. junija 2022 – ustni izpiti mature. V skladu s šolskim koledarjem, lahko šola izjemoma organizira ustne izpite tudi 4. in 11. junija.

11. julij 2022 – na šoli boste zvedeli, kako ste se odrezali na maturi, prav tako boste lahko rezultate pogledali na http://matura.ric.si, prejeli pa jih boste tudi po pošti.

Od 11. do 13. julij 2022 – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. julij 2022 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo. Pisno zahtevo pošljite na Državni izpitni center – RIC, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana, nanjo pa napišite, katere predmete bi radi še enkrat pogledali. V roku 8. dni vas bodo obvestili o datumu in uri vpogleda v izpitno dokumentacijo.

* OPOMBA: Dokončen datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine bo znan do 15. aprila 2022.

 

Jesenski rok mature

12. julij 2022 – zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2022 – zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

24. avgust 2022 – Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2022 – Matematika

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2022 – ustni izpiti mature

26. avgust 2022* – Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2022* – Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2022* – Tuji jeziki in izbirni predmeti

30. avgust 2022* – Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2022  – Glasbeni stavek – izpitna pola A3

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2022 – Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Praktični del izpita: Šola pripravi in objavi načrt izvedbe v skladu s pravili za izvedbo praktičnega dela izpita

do 2. september 2022 – Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.

5. september 2022: zadnji rok za vložitev ugovora na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

16. september 2022 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Od 16. do 19. septembra 2022 – e-vpogledi v izpitno dokumentacijo

20. september 2022 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

495OboževalcevVšečkaj