Pred začetkom bolonjskega procesa je vsaka država imela svoj visokošolski sistem; v nekaterih državah je bilo celo več različnih visokošolskih sistemov. Primerljivost študijev je bila zelo nizka, kar je predstavljalo velike ovire pri priznavanju kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah, pri mobilnosti študentov in akademskega osebja. Treba je bilo ustvariti enoten evropski visokošolski prostor, v katerem bi vsi nacionalni visokošolski sistemi imeli nekatere skupne imenovalce.

Glavne prednosti bolonjskega študija

Ustvarjen je enoten evropski visokošolski prostor, ki spodbuja mobilnost, vseživljenjsko učenje in zagotavlja boljšo kakovost študija ter prepoznavne in mednacionalno primerljive kvalifikacije.

  1. Struktura visokega šolstva je sestavljena iz 3 študijskih stopenj – 3-letna diplomska stopnja, 2-letna magistrska stopnja in doktorska stopnja, ki v večini evropskih držav traja 3 leta. Vseeno pa ne sledijo vse fakultete tej formuli. Ponekod prva stopnja traja 4 leto in posledično druga 1 leto, ponekod imate na izbiro enovit petletni magistrski program itd.
  2. Z uvedbo nove strukture pa je prišlo do zapleta s starimi programi, saj smo prej poznali visokošolski in univerzitetni študij.

Kako so se spremenile stopnje izobrazbe in njihova primerljivost?

Zakon o visokem šolstvu (2006) je primerjal stare in nove študijske programe ter jih postavil v ravni na naslednji način:


PRED PRENOVO


STOPNJE


PO PRENOVI

– višješolski programi

6/1

– višješolski programi

– visokošolski strokovni programi

6/2

1. stopnja

– visokošolski strokovni programi

– univerzitetni programi

– specializacija po visokošolskih

strokovnih programih

– univerzitetni programi

7

2. stopnja

– magistrski programi

(strokovni magisterij)

– specializacija po univerzitetnih

programih

– študijski programi za pridobitev

magisterija znanosti/umetnosti

8/1

– doktorski programi

8/2

3. stopnja

– doktorski programi

Vir: Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo

Zadnja bistvena novost, ki omogoča lažjo primerljivost študijev, je ovrednotenje študijske obremenjenosti s kreditnimi točkami.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) je sistem, namenjen vrednotenju časovne obremenjenosti povprečnega študenta s študijem za dosego predvidenih učnih dosežkov. ECTS zagotavlja, da študent med študijem ni preobremenjen ali premalo obremenjen. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni 1500–1800 ur študija letno. Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami, in sicer 1 leto rednega študija ustreza 60 kreditnim točkam; torej 1 kreditna točka nosi vrednost 25–30 ur študija.

V praksi to pomeni, da prva stopnja, ki večinoma traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in druga 120 kreditnih točk.

Študijsko delo zajema vse študijske aktivnosti, ki jih mora študent opraviti – predavanja, priprave seminarjev in projektov, vaje, študij literature, samostojen študij, priprave na izpite, opravljanje izpitov itd. Vsak element študijskega programa (posamezni predmeti, prakse, pripravništva, diplomske naloge) je ovrednoten s kreditnimi točkami in odraža časovno obremenitev s tem elementom proti celotni količini študijskega dela, potrebnega za uspešen zaključek študijskega leta. Kreditne točke se študentu podelijo, ko uspešno opravi delo in dobi oceno pridobljenih učnih dosežkov.

Kakšna sta moja izobrazba in naziv po končanem bolonjskem študiju?

Strokovni naziv in stopnja izobrazbe se ujemata z navedenimi študijskimi stopnjami:

– Bolonjski  programi 1. stopnje  so lahko visokošolski strokovni študijski programi ali univerzitetni študijski programi. Ko na tej stopnji opravite vse obveznosti, boste dobili naziv diplomant oziroma diplomantka (npr. “diplomirani ekonomist (UN)”). Dokončana 1. stopnja ustreza nekdanji 6. ravni izobrazbe, zapis UN pa pride za imenom.

– Bolonjski programi 2. stopnje  so bodisi magistrski študijski programi, ki trajajo 2 leti, bodisi enoviti magistrski programi, ki trajajo eno leto. Naziv, ki ga pridobite po končani 2. stopnji, je magister oziroma magistrica stroke (npr. “magistrica sociologije), vaša stopnja izobrazbe ustreza 7. ravni, naziv mag. pa se piše za imenom.

– Bolonjski programi 3. stopnje so doktorski študijski programi in trajajo tri leta, študent o pa ob zaključki pridobi naziv doktor znanosti in 8. stopnjo izobrazbe.

Viri: Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo, ŠOU Ljubljana, 2008, prenova študija, www.bolonja.si

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR