Pridobiti naziv mojster je osebni uspeh posameznika, je izpolnitev pomembnega življenjskega cilja in hkrati kamenček v mozaiku uspešnega procesa nacionalno pomembnega izobraževanja. Postati mojster je težka naloga. Morate imeti dar za svojo obrt, veliko truda vložiti v znanje, poznati zapovedi zakonodaje in pasti različnih birokratskih predpisov.

Zakaj se odločiti za mojstrski naziv?

Vrednote za vsakega obrtnika so znanje in spretnosti, za obrtne mojstre pa te vrednote predstavljajo osnovno gonilno silo, ki prikazuje naprednost določene dejavnosti. Poklicnega izobraževanja za nekatere programe ni možno več izbrati, saj so se zaradi pomanjkanja interesa ukinili in so pravzaprav mojstri še edini, ki »skrbijo«, da se uveljavlja nek poklic skozi formalno izobrazbo. Med takšne poklice sodijo npr. čevljarski mojster, urarski mojster, prav tako pa lahko kot deficitarne poklice opredelimo sledeče mojstrske nazive: pečarski mojster, mojster polagalec keramičnih oblog, mojster tapetnik in dekorater, mojster vzdrževanja tekstilij, ipd. Sicer pa številčno gledano imamo v Sloveniji največ frizerskih mojstric, mojstrov avtomehanikov, elektroinštalaterskih mojstrov, mojstrov strojnih instalacij.

Pridobitev mojstrskega naziva pomeni:

  • pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
  • izpolnjen kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti, določene v uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti,
  • ob opravljeni razliki do poklicne mature, možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih strokovnih šolah,
  • izpolnjen kvalifikacijski (izobrazbeni) pogoj za izobraževanje dijakov. Z mojstrskim izpitom je oseba kvalificirana prenašati svoje praktično in strokovno znanje na dijake in zaposlene delavce,
  • pri poklicih, ki so vezani na Zakon o graditvi objektov mojstrski naziv prinaša pravico, da je mojster lahko odgovorni vodja posameznih del na objektu.

Kdo lahko opravlja mojstrski izpit?

Pravico do opravljanja mojstrskega izpita ima, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

  • ima srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
  • ima srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
  • ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Kako je sestavljen mojstrski izpit?

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov: I. praktični, II. strokovno-teoretični, III. poslovodno-ekonomski in IV. pedagoško-andragoški. Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na več izpitnih enot in se opravljajo skladno z izpitnim katalogom za posamezni mojstrski naziv. Posamezni deli izpita se opravljajo pred pristojnimi izpitnimi odbori, v poljubnem vrstnem redu in v različnih izpitnih rokih.

Kako se prijavimo za opravljanje mojstrskega izpita?

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) najmanj enkrat letno objavi razpis za opravljanje mojstrskih izpitov. Prijavo za opravljanje mojstrskega izpita se vloži pisno na predpisanem obrazcu na OZS. K prijavi je potrebno priložiti dokazila, s katerimi se dokazuje, da so izpolnjeni pogoji za pristop k opravljanju mojstrskega izpita (izobrazbeni pogoj, delovne izkušnje) ter potrdilo o plačani prijavnini, ki znaša 381,30 € (cena izpita se giblje od 1.280 € do 1.600 €, odvisno od mojstrskega naziva). Podroben cenik je na voljo na spletnem naslovu OZS:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Cena.aspx.
Obrazec prijavnice z vsemi navodili za prijavo je na voljo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na obrtno-podjetniških zbornicah in na spletni strani OZS:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx Vse dodatne informacije kandidati lahko dobijo v Izobraževalnem centru OZS, na telefonskih številkah: 01 58 30 565, 01 58 30 838, 01 58 30 574.

PUSTITE KOMENTAR