Izračun točk
Izračun točk

Pri večini visokošolskih zavodov upoštevajo točke, izračunane iz uspeha pri splošni ali poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in uspeha v 3. in 4. letniku. Ponekod se upošteva tudi uspeh pri posameznih maturitetnih predmetih oziroma pri posameznih predmetih v 3. in 4. letniku ter uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Da si boste lahko točke izračunali sami, smo za vas pripravili postopek preračunavanja točk za različne primere vpisnih pogojev.


Pozor: Pomembno je, da če ste opravili poklicno maturo pri izračunu točk in iskanju normirane vrednosti upoštevate, ali ste se vpisali na visokošolski strokovni študijski program (gl. tretji stolpec poklicna matura, maksimum 23 točk (za VS)) ali na univerzitetni (gl. prvi stolpec splošna matura, mednarodna matura, poklicna matura (za UN)).


PRIMER 1: Upošteva se poklicna matura, uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitetnem predmetu

Kandidat je opravil poklicno maturo s 15 točkami (seštevek vseh ocen) brez dodatnega/petega maturitetnega predmeta. V 3. letniku je bil dober (3), v 4. pa prav dober (4). Kandidat se je prijavil na Fakulteto za vede o zdravju v Izoli, program Zdravstvena nega (VS). Ta izbira kandidate s splošno/poklicno maturo po ključu: 60 % uspeh na maturi, 40 % uspeh v zadnjih dveh letnikih.

  1. Na poklicni maturi je kandidat dosegel 15 točk. V tabeli v stolpcu poklicna matura, max. 20 točk vidimo, da 15 točk ustreza 75 točkam normirane vrednosti. Seštevek uspeha v zadnjih dveh letnikih (7) ustreza 70 točkam normirane vrednosti.
  2. Izračun: 0,6 x 75 + 0,4 x 70 = 73 točk (0,6 pomeni 60 % matura in 0,4 pomeni 40 % uspeh v 3. in 4. letniku).

PRIMER 2: Upošteva se splošna matura in uspeh v 3. in 4. letniku

Kandidat je opravil splošno maturo z 21 točkami (seštevek vseh ocen), v 3. letniku je bil dober (3), v 4. pa prav dober (4). Prijavil se je na Fakulteto za socialno delo. Ta je zaradi velikega števila vpisanih omejila vpis in izbira kandidate po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

  1. V tabeli za pretvorbo ocen se v prvem stolpcu splošna matura, mednarodna matura, poklicna matura pogleda za 21 točk normirano vrednost, ki je 85 točk. Nato se seštejeta uspeha v 3. in 4. letniku, ki skupaj štejeta 7. V tabeli vidimo, da v stolpcu 3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma) 7 točk kaže na 70 točk normirane vrednosti.
  2. Izračun: 85 x 0,6 + 70 x 0,40 = 79 točk

PRIMER 3: Upošteva se splošna matura, uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri posameznem/-ih predmetih mature

Kandidat je opravil splošno maturo z 29 točkami (seštevek vseh ocen). Pri tem je pri matematiki dosegel 8 točk, pri angleščini 6 in pri biologiji 5 (upošteva se najvišja ocena pri naravoslovnem predmetu, če jih je več). V 3. letniku je bil prav dober (4), v 4. pa odličen (5). Prijavil se je na Medicinsko fakulteto v Mariboru. Ta izbira kandidate po ključu: 35 % matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (mat, tuji jezik in en naravoslovni predmet).

  1. V tabeli v prvem stolpcu splošna matura vidimo, da 29 točkam ustreza 95,8 točk normirane vrednosti. Seštevek uspeha v zadnjih dveh letnikih je 9, kar v tabeli pomeni 90 točk normirane vrednosti. Za vsak predmet posebej se v stolpcu lestvica 2–8 (za predmete, kjer je možnost opravljanja mature na višjem nivoju) ali lestvica 2–5 (ostali predmeti) pogleda normirano vrednost. Ta je za matematiko 100, za angleščino 80 in za biologijo 100 točk.
  2. Izračun: 0,35 x 95,8 + 0,20 x 90 + 0,15 x 100 + 0,15 x 80 + 0,15 x 100 = 93,53 točk (0,35 pomeni 35 % matura, 0,20 pomeni 20 % uspeh, 0,15 pa je 45 % razdeljenih na tretjine za vsak predmet posebej).

PRIMER 4: Upošteva se poklicna matura, uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitetnem predmetu

Kandidat je opravil poklicno maturo z 18 točkami (seštevek vseh ocen) in izpit iz maturitetnega predmeta fizika (ocena 4). V 3. letniku je bil dober (3), v 4. pa odličen (5). Kandidat se je prijavil na Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, program Strojništvo (UN). Ta izbira kandidate s poklicno maturo po ključu: 40 % uspeh na poklicni maturi, 40 % uspeh v zadnjih dveh letnikih ter 20 % uspeh pri maturitetnem predmetu (mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik).

  1. Na poklicni maturi je dosegel 18 točk, pri maturitetnem predmetu fizika pa oceno 4, kar seštejemo: 18 + 4 = 22. V prvem stolpcu splošna matura, mednarodna matura, poklicna matura 22 točk ustreza 87,5 točkam normirane vrednosti. Seštevek uspeha v zadnjih dveh letnikih (8) ustreza 80 točkam normirane vrednosti. Uspeh pri maturitetnem predmetu pa v stolpcu Lestvica 2–5 (ker se fizike ne more opravljati na višjem nivoju) da 80 točk normirane vrednosti.
  2. Izračun: 0,4 x 87,5 + 0,4 x 80 + 0,2 x 80 = 83 točk

PRIMER 5: Upošteva se preizkus nadarjenosti

Kandidat se je prijavil na program Arhitektura na Fakulteti za arhitekturo. Splošno maturo je opravil s 17 točkami, v 3. letniku je bil dober (3), v 4. letniku prav tako (3). Za vpis je pogoj opravljen preizkus, kjer je kandidat dosegel 29 točk od 40 možnih. Vendar se končne točke preizkusa izračunajo po naslednji formuli:

t = 40 + 60 x (u–m)/(M–m)

u – število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu sposobnosti

m – najmanjše število točk, s katerim kandidat še opravi preizkus sposobnosti

M- največje možno število točk na preizkusu sposobnosti

Tako je končni izračun točk na preizkusu: 40 + 60 x (29–23)/(40–23) = 61,18 točk

Fakulteta je za omejitev vpisa določila kriterije: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % matura in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku.

  1. V stolpcu normirane vrednosti vidimo, da matura prinese 67,5 točk, seštevek uspeha v zadnjih dveh letih 60 točk, za preizkus pa upoštevamo izračunane točke.
  2. Izračun: 0,80 x 61,18 + 0,1 x 67,5 + 0,1 x 60 = 61,69 točk
PREKOVsebina: Tanja Papež, Tjaša Škrinjar; recenzija: Jasmin Avdić, Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani
VIRVisokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani

PUSTITE KOMENTAR