Na splošno se upošteva uspeh pri splošni ali poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in uspeh v 3. in 4. letniku, ponekod pa tudi uspeh pri posameznih maturitetnih predmetih oziroma pri posameznih predmetih v 3. in 4. letniku ter uspeh pri preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Da bo stvar lažja, smo pripravili postopek preračunavanja točk za različne primere vpisnih pogojev.

POZOR
Pomembno je, da če ste opravili poklicno maturo pri izračunu točk in iskanju normirane vrednosti upoštevate, ali ste se vpisali na visokošolski strokovni študijski program (gl. tretji stolpec Poklicna matura, max. 23 točk (za VS)) ali na univerzitetni (gl. prvi stolpec Splošna matura, Mednarodna matura, Poklicna matura (za UNI)).
PRIMER 1: Upošteva se poklicna matura in uspeh v 3. in 4. letniku

Kandidat je opravil poklicno maturo s 15 točkami (seštevek vseh ocen) brez dodatnega/petega maturitetnega predmeta. V 3. letniku je bil dober (3), v 4. pa prav dober (4). Kandidat se je prijavil na Fakulteto za vede o zdravju v Izoli, program Zdravstvena nega (VS). Ta izbira kandidate s splošno/poklicno maturo po ključu: 60 % uspeh na maturi, 40 % uspeh v zadnjih dveh letnikih.

  1. Na poklicni maturi je kandidat dosegel 15 točk. V tabeli v stolpcu Poklicna matura, max. 23 točk vidimo, da 15 točk ustreza 75 točkam normirane vrednosti. Seštevek uspeha v zadnjih dveh letnikih (7) ustreza 70 točkam normirane vrednosti.
  2. Izračun: 0,6 x 75 + 0,4 x 70 = 73 točk (0,6 pomeni 60 % matura in 0,4 pomeni 40 % uspeh v 3. in 4. letniku).

Kandidat je opravil splošno maturo z 21 točkami (seštevek vseh ocen), v 3. letniku je bil dober (3), v 4. pa prav dober (4). Prijavil se je na Fakulteto za socialno delo. Ta je zaradi velikega števila vpisanih omejila vpis in izbira kandidate po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.

  1. V tabeli za pretvorbo ocen se v prvem stolpcu Splošna matura, Mednarodna matura, Poklicna matura pogleda za 21 točk normirano vrednost, ki je 85 točk. Nato se seštejeta uspeha v 3. in 4. letniku, ki skupaj štejeta 7. V tabeli vidimo, da v stolpcu 3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma) 7 točk kaže na 70 točk normirane vrednosti.
  2. Izračun:0,4 x 87,5 + 0,4 x 80 + 0,2 x 80 = 83 točk

Kandidat je opravil splošno maturo z 29 točkami (seštevek vseh ocen). Pri matematiki je dosegel 8 točk, pri angleščini 6 in pri biologiji 5 (upošteva se najvišja ocena pri naravoslovnem predmetu, če jih je več). V 3. letniku je bil prav dober (4), v 4. pa odličen (5). Prijavil se je na Medicinsko fakulteto v Mariboru. Ta izbira kandidate po ključu: 35 % matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (mat, tuji jezik in en naravoslovni predmet).

  1. V tabeli v prvem stolpcu Splošna matura vidimo, da 29 točkam ustreza 95,8 točk normirane vrednosti. Seštevek uspeha v zadnjih dveh letnikih je 9, kar v tabeli pomeni 90 točk normirane vrednosti. Za vsak predmet posebej se v stolpcu lestvica 2–8 (za predmete, kjer je možnost opravljanja mature na višjem nivoju) ali lestvica 2–5 (ostali predmeti) pogleda normirano vrednost. Ta je za matematiko 100, za angleščino 80 in za biologijo 100 točk.
  2. Izračun: 0,35 x 95,8 + 0,20 x 90 + 0,15 x 100 + 0,15 x 80 + 0,15 x 100 = 93,53 točk (0,35 pomeni 35 % matura, 0,20 pomeni 20 % uspeh, 0,15 pa je 45 % razdeljenih na tretjine za vsak predmet posebej).

V študijskem letu 2019/20 se ponekod spreminjajo standardni pogoji ter merila za vpis. Predvidoma do 1. februarja 2019, bodo vse spremembe potrjene, kajti trenutno so to le predlogi sprememb. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe sestavlja in oblikuje tudi Visokošolska prijavno-informacijska služba in bo kmalu, mogoče že v prihajajočem študijskem letu uveden v sklopu modula eVŠ.

Standardni pogoji in merila za izbiro se bodo na Fakulteti za strojništvo z novim študijskim letom 2019/20 povsem spremenili, in sicer tako za UN kot VS program. Spodaj predstavljamo trenutni predlog vpisnih pogojev. V univerzitetni študijski program prve stopnje Strojništvo – razvojno raziskovalni program se lahko vpiše:
a. kdor je opravil splošno maturo,
b. kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov (strojni tehnik, avtoservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalurški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih komunikacij) in izpit splošne mature iz predmeta matematika. Predmeta matematika kandidat ne sme izbrati pri poklicni maturi,
c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

kandidati iz točke a) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri splošni maturi 30 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
• uspeh iz predmeta matematika pri splošni maturi 20 % točk,
• uspeh iz predmeta fizika ali mehanika pri splošni maturi 20 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
• uspeh pri predmetu splošne mature matematika 20 % točk,
• uspeh iz predmeta strojništvo ali avtomehatronika ali elektrotehnika ali graditev objektov ali kemija ali ladijski stroji ali metalurgija ali mehatronika ali računalništvo ali lesarstvo ali elektronske komunikacije pri poklicni maturi 20 % točk;

kandidati iz točke c) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri zaključnem izpitu 30 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
• uspeh iz predmeta matematika pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu 20 % točk,
• uspeh iz predmeta fizika, mehanika ali strojništvo pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat predmetov ni opravljal pri zaključnem izpitu 20 % točk.

Kandidat se je prijavil na program Arhitektura na Fakulteti za arhitekturo. Splošno maturo je opravil s 17 točkami, v 3. letniku je bil dober (3), v 4. letniku prav tako (3). Za vpis je pogoj opravljen preizkus, kjer je kandidat dosegel 29 točk od 40 možnih. Vendar se končne točke preizkusa izračunajo po naslednji formuli:

t = 40 + 60 x (u–m)/(M–m)

u – število točk, ki jih je kandidat dobil na preizkusu sposobnosti

m – najmanjše število točk, s katerim kandidat še opravi preizkus sposobnosti

M- največje možno število točk na preizkusu sposobnosti

Tako je končni izračun točk na preizkusu: 40 + 60 x (29–18)/(40–18) = 70 točk. Fakulteta je za omejitev vpisa določila kriterije: 80 % preizkus sposobnosti, 10 % matura in 10 % uspeh v 3. in 4. letniku.

  1. V stolpcu normirane vrednosti vidimo, da matura prinese 67,5 točk, seštevek uspeha v zadnjih dveh letih 60 točk, za preizkus pa upoštevamo izračunane točke.
  2. Izračun: 0,80 x 70 + 0,1 x 67,5 + 0,1 x 60 = 68,75 točk
Tabela za izračun točk
Tabela za izračun točk

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR