Načrtujete na jesenskem roku popravljanje mature ali izboljševanje ocen mature? Preverite, glavne razlike med popravljanjem in izboljševanjem ter kolikokrat lahko maturo popravljate oz. izboljšujete.

Splošna matura

Izboljševanje mature

Dijaški, ki ste opravili splošno maturo, a želite izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, lahko enkrat ponovno opravljate izpite še dve leti po opravljeni splošni maturi. Izberete lahko drugo raven zahtevnosti. Upošteva pa se vam boljša ocena.

Popravljanje mature

Kandidati, ki so pridobili najmanj 3 pozitivne ocene, imajo pravico negativno ocenjene premete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Enako, si lahko izberete drugo raven zahtevnosti.

Opravljanje mature v dveh delih 

Dijaki, ki so opravljali maturo v dveh delih, lahko izboljšujejo pozitivno oceno ali popravijo oceno predmeta, ki so ga opravljali v prvem delu in hkrati opravlja drugi del splošne mature. To pa pomeni, da je dijak na naslednjem izpitnem roku že koristil možnost za ponavljanje in/ali izboljševanje ocen.

 

Poklicna matura 

Pritožba

Na šoli lahko dijak vloži pritožbo, če meni, da so bila med izvajanjem izpita (kateregakoli dela – pisni, ustni ali praktični del) kršena pravila ali postopki izvajanja poklicne mature. Rok je naslednji dan po opravljanju dela izpita za katerega velja pritožba.

Vpogled v pole in dokumentacijo

Dijak lahko tri dni po objavi rezultatov od šole zahteva možnost vpogleda v izpitno dokumentacijo tako izpitne pole in liste za odgovore kot točkovnik in navodila za ocenjevanje, ocenjevalne liste in način izračuna izpitne ocene.

Oddaja ugovora na oceno ali način izračuna ocene 

Dijak, ki meni, da njegov izpitni izdelek ni bil ustrezno točkovan ali da mu ocena ni bila pravilno izračunala ali da je bil pri izpitu neustrezno cenjen, lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na oceno ali način izračuna ocene.

Odločitev, ki jih v zvezi s pritožbo ali z ugovorom sprejme šolska maturitetna komisija, so dokončne.

Izboljševanje in popravljanje ocen

Dijaški, ki ste opravili poklicno maturo v celoti, a želite izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, lahko enkrat ponovno opravljate izpite še dve leti po opravljeni poklicni maturi maturi.

Pravico do popravljanja največ dveh negativnih ocen imajo dijaki, ki poklicne mature niso opravili. Torej popravni izpit lahko opravljajo le kandidati, ki so dosegli pozitivno oceno pri vsaj dveh predmetih poklicne mature. Negativno ocenjene predmete lahko popravljajo še dve leti po opravljanju poklicen mature (na isti šoli). Če mu ocen ne uspe popraviti, mora poklicno maturo ponovno opravljati v celoti.

Pri opravljanju poklicne mature v dveh delih, lahko dijak popravlja negativno oceno predmeta iz prvega dela, ko opravlja drugi del poklicne mature.

Dijak lahko ponovno opravlja poklicno maturo v celoti tudi večkrat. Rezultati iz prejšnjih opravljan mature pa se ne upoštevajo. Izjema je pozitivno ocenjen izdelek ali storitev, ki je priznana trajno. Slednjega pa lahko kandidat prav tako opravlja ponovno.

PUSTITE KOMENTAR