dijaske stipendije
dijaske stipendije

Z vpisom v srednjo šolo ter pridobitvijo statusa dijaka ste ob izpolnjevanju pogojev lahko upravičeni do štipendije. Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij podeljuje država (državne, Zoisove, za deficitarne poklice, Ad futura za mednarodno mobilnost in druge), lahko pa pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo različna podjetja ali pa štipendijo svoje občine. Pomembno je, da se skupaj s starši pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, višini posameznih štipendij. Pogoji, merila in podobno se namreč med  štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo, pa tudi kateri izobraževalni program izbrati. V nadaljevanju so tako predstavljene splošne informacije ter posamezne štipendije.

Državna štipendija

Kdo: osebe s statusom dijaka, ki so:

  • državljani Republiki Sloveniji (RS) in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS,
  • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti,
  • državljani držav članic Evropske unije (EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,
  • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS,
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

   

  Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, in v RS ali tujini niso:

  • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
  • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
  • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Kje dobiti vlogo: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Polnoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Državno štipendijo je mogoče uveljavljati tudi z Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je prav tako dosegljiva na spletni strani MDDZS.

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo je treba oddati pristojnemu Centru za socialno delo ali preko portala e-uprava, in sicer kadar koli med letom (do štipendije ste opravičeni z naslednjim mesecem, izplačevati se začne še en mesec kasneje).  Če želite prejemati štipendijo celotno šolsko leto, vložite vlogo v mesecu avgustu.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: od šolskega leta 2019/2020 ni več treba oddajati vloge za nadaljnje prejemanje. Center za socialno delo odločbo o nadaljnjem prejemanju za novo šolsko leto izda po uradni dolžnosti, seveda ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje za nadaljnje prejemanje štipendije – to je, da napredujete v višji letnik. V kolikor v novem šolskem letu ne boste napredovali v višji letnik, bo vaše štipendijsko razmerje mirovalo. Državna štipendija lahko miruje največ eno leto; če po tem ne izpolnjujete pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, štipendijsko razmerje preneha, vi pa morate prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno zaključili, vrniti.

Višina štipendije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo (dohodkovni razred):

Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo v eurihOsnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starostiOsnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti
1do 369,11129,44258,87
2od 369,12 do 442,94109,01218,01
3od 442,95 do 516,7688,56177,13
4od 516,77 do 652,1268,13136,25
5od 652,13 do 787,4447,7595,38
6od 787,45 do 1.008,9335,9271,85
7Od 1.008,94 do 1.218,0831,2762,54

Pri uvrstitvi v dohodkovni razred se upošteva cela vrsta dohodkov, vsi so našteti na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Možni so še dodatki:

 • dodatek za bivanje v višini 94,78 € €, če imate prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 €. Koristite lahko tudi 10 subvencioniranih vozovnic mesečno, niste pa upravičeni do subvencionirane mesečne vozovnice. Do dodatka za bivanje niste upravičeni, če imate sklenjeno pogodbo o bivanju v dijaškem domu, ki je skladna s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov;
 • dodatek za uspeh v višini od 20,14 do 47,40 € lahko pridobi dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel višjo povprečno oceno od vključno 4. Dodatek je možno prejemati od 2. letnika dalje; razen ob prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje;
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 59,24 € lahko pridobi dijak, ki mu je priznana invalidnost ali telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda RS za zaposlovanje, ali je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, ali je enemu od njegovih staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Združljivost različnih štipendij:

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa državno štipendijo mogoče prejemati hkrati s sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Zoisova štipendija 

Kdo: Splošni pogoji so enaki, kot pri državni štipendiji (glej zgoraj).

Pogoji za dodelitev: povprečna ocena najmanj 4,70 IN izjemni dosežek. Od 2. letnika dalje se šteje povprečje najmanj 4,10 IN izjemni dosežek. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega razreda OŠ. Med izjemne dosežke štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga priznanja (preverite jih v pravilniku). Če se na javni razpis prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo povprečno oceno.

Kje dobiti vlogo: na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si).

Kdaj in kam oddati vlogo: za prvo dodelitev je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavi na svoji spletni strani vsako leto do konca junija. Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v septembru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: za nadaljevanje štipendiranja v naslednjem šolskem letu, v katerem je dijak napredoval v višji letnik izobraževalnega programa je treba izkazati izpolnjevanje vseh splošnih pogojev in imeti vsaj en ustrezen izjemni dosežek ali povprečno oceno vsaj 4,1 v predhodnem šolskem letu. Vsak štipendist mora sam pravočasno (do dne 31. 8.) oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve.

Višina štipendije: je 142,18 €, če se izobražujete v tujini pa 284,35 €, pridobite lahko še dodatek za bivanje (94,78 €). Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami pa znaša 59,24 €.

Združljivost različnih štipendij: štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa Zoisovo štipendijo mogoče prejemati hkrati s sofinancirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali štipendijo Ad Futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Štipendija za deficitarne poklice

Namenjene so dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (javni sklad) objavi javni razpis do konca januarja za naslednje šolsko leto. V razpisu bodo opredeljene ravni in področja, za katere se dodeljuje ta štipendija, skupaj z rokom za oddajo vlog. Zato spremljajte spletno stran www.sklad-kadri.si. Višina štipendije je 118,48 , podelijo jih do 1.000 letno.

Kdo: dijaki 1. letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v razpisu kot deficitarni

Pogoji za dodelitev: če se na razpis prijavi večje število prosilcev, kot je sredstev, se upošteva višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole in če ima več vlagateljev enako povprečno oceno, se upošteva še povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Kje dobiti vlogo: na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si).

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo se odda po pošti ali osebno na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: vsako leto do konca avgusta boste morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu.

Višina štipendije: 118,48 €

Združljivost različnih štipendij: štipendija za deficitarne poklice je združljiva z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

Kadrovska štipendija

Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci glede na raven in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj postavi npr. program strojni tehnik, kot merilo pa npr. podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva ali raven izobraževanja, kjer da prednost strojnikom pred strojnimi tehniki ali obratno. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.

Kje najti razpisane štipendije?

 • Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (Izmenjevalnica).
 • Na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij.
 • Na spletnih straneh podjetij, ki so potencialni kadrovski štipenditorji na vašem področju.

Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja pa vas mora po preteku dveh mesecev zaposliti. Veliko dijakov to gleda kot obveznost, vendar gre na trgu dela v resnici za izredno priložnost zagotovljene prve zaposlitve, saj so ravno prvi iskalci zaposlitve med bolj ogroženimi skupinami na trgu dela. Ponudba kadrovskih štipendij je tako pomemben kazalnik potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri odločitvi za vpis na srednješolski program.

Na kaj je treba paziti

 • Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku ali pa osebno. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije.
 • Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih primerih bo to pomenilo dodatno dopolnjevanje vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa bo to razlog za zavrnitev vloge.
 • Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite pa tudi na Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo podpisati tudi kateri od staršev ali zakoniti zastopnik.
 • Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, ki so v večini fotokopije.

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanka spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali prijava v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve, kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

ZANIMIVOST: Število dijakov, ki so prejeli štipendijo v letu 2021:

• državna štipendija: 34.460,

• Zoisova štipendija: 3.153.

Več informacij: www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/, www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si.

PREKORecenzija: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PUSTITE KOMENTAR