Z vpisom v srednjo šolo ter pridobitvijo statusa dijaka ste ob izpolnjevanju pogojev lahko upravičeni do štipendije. Štipendij je več vrst in se razlikujejo po namenu, pogojih za pridobitev, višini, trajanju ter obveznostih. Večino štipendij podeljuje država (državne, Zoisove, za deficitarne poklice, Ad futura za mednarodno mobilnost in druge), lahko pa pridobite tudi kadrovsko štipendijo, ki jo podeljujejo različna podjetja ali pa štipendijo svoje občine. Pomembno je, da se skupaj s starši pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, višini posameznih štipendij. Pogoji, merila in podobno se namreč med  štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo, pa tudi kateri izobraževalni program izbrati. V nadaljevanju so tako predstavljene splošne informacije ter posamezne štipendije.

Državna štipendija

Kdo: osebe s statusom dijaka, ki so:

 • državljani Republike Slovenije (RS) in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v RS,
 • državljani RS s prebivališčem v RS, ki so pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti,
 • državljani države članice Evropske Unije (EU) in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v RS,
 • delavci migranti, ki so državljani države članice EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v RS,
 • obmejni delavci, ki so državljani države članice EU in prebivajo v drugi državi članici EU, če so zaposleni ali samozaposleni v RS, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v RS,
 • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas,
 • osebe s priznano mednarodno zaščito (po Zakonu o mednarodni zaščiti) – velja samo pri državnih štipendijah.

Kje dobiti vlogo: Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Polnoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Državno štipendijo je mogoče uveljavljati tudi z Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je prav tako dosegljiva na spletni strani MDDZS.

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo je treba oddati pristojnemu Centru za socialno delo, in sicer kadar koli med letom (do štipendije ste opravičeni z naslednjim mesecem, izplačevati se začne še en mesec kasneje).  Če želite prejemati štipendijo celotno šolsko leto, vložite vlogo v mesecu avgustu.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: če vloge za nadaljnje prejemanje ne vložite avgusta, štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se ne izplačuje, dokler ne vložite vloge. To velja le še za to študijsko leto. V študijskem letu 2019/2020 ne bo več potrebno oddajati vlog za nadaljnje prejemanje. Državna štipendija lahko miruje največ eno leto; če po tem ne izkažete izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje štipendiranja, štipendijsko razmerje preneha, vi pa morate že prejete štipendije, za letnik, ki ga niste uspešno zaključili, vrniti.

Višina štipendije: je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo (dohodkovni razred):

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v  evrih Osnovna višina štipendije v evrih/mesec upravičenca do 18 let starosti Osnovna višina štipendije v evrih/mesec za upravičenca nad 18 let starosti
1. do 309,05 95 190
2. nad 309,06 do 370,86 80 160
3. nad 370,87 do 432,67 65 130
4. nad 432,68 do 545,98 50 100
5. nad 545,99 do 576,89* 35 70


Možni dodatki osnovni štipendiji:

 • dodatek za bivanje v višini 80 evrov, če imate prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, ki je od kraja stalnega prebivališča oddaljen vsaj 25 km, in strošek najema znaša vsaj 65 evrov, pri čemer takemu štipendistu pripada možnost koriščenja 10 subvencioniranih vozovnic mesečno in ne celotna subvencionirana mesečna vozovnica (do tega dodatka pa niste upravičeni, če prejemate subvencijo za bivanje v dijaškem domu, ste lastnik ali solastnik nepremičnine v kateri bivate);
 • dodatek za uspeh v višini od 17 do 40 evrov za povprečno oceno od vključno 4 v preteklem šolskem letu; do tega dodatka niso upravičeni dijaki 1. letnika, temveč je dodatek možno prejemati od 2. letnika dalje; razen ob prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehniško izobraževanje.
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov (velja za dijake, ki mu je priznana invalidnost na podlagi odločbe Zavoda RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja, njegov skrbnik dobiva dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo).

Združljivost različnih štipendij:

Štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa državno štipendijo mogoče prejemati hkrati z sofinancirano kadrovsko štipendijo, ali štipendijo za deficitarne poklice, ali štipendijo Ad Futura.

Zoisova štipendija 

Kdo: Splošni pogoji so enaki, kot pri državni štipendiji (glej zgoraj).

Pogoji za dodelitev: povprečna oceno najmanj 4,70 IN izjemni dosežek. Od 2. letnika dalje pa se šteje povprečje najmanj 4,1. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega razreda OŠ. Med izjemne dosežke štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga priznanja (preverite jih v pravilniku). Če se na javni razpis prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, so upravičeni do štipendije tisti, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke oziroma imajo višjo povprečno oceno.

Kje dobiti vlogo: na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si).

Kdaj in kam oddati vlogo: za prvo dodelitev je treba vlogo oddati skladno z javnim razpisom, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavi na svoji spletni strani vsako leto do konca junija. Vlogo je treba oddati do roka navedenega v razpisu – po navadi so to prvi dnevi v septembru.

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: za nadaljevanje štipendiranja v naslednjem šolskem letu, v katerem je dijak napredoval v višji letnik izobraževalnega programa je treba izkazati izpolnjevanje vseh splošnih pogojev in imeti vsaj en ustrezen izjemni dosežek ali povprečno oceno vsaj 4,11 v predhodnem šolskem letu. Vsak štipendist mora sam pravočasno (do dne 31. 8.) oddati vlogo za nadaljevanje štipendiranja, če želi Zoisovo štipendijo prejemati brez prekinitve.

Višina štipendije: je 120 evrov, pridobite pa lahko še dodatek za bivanje (glej zgoraj) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Združljivost različnih štipendij: štipendist je načeloma upravičen le do ene štipendije. Je pa Zoisovo štipendijo mogoče prejemati hkrati z + sofinancirano kadrovsko štipendijo, ali  / štipendijo za deficitarne poklice, ali štipendijo Ad Futura.

Štipendija za deficitarne poklice

Namenjene so dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS objavi javni razpis do konca januarja za naslednje šolsko leto. V razpisu bodo opredeljene ravni in področja, za katere se dodeljuje ta štipendija, skupaj z rokom za oddajo vlog. Zato spremljajte spletno stran www.sklad-kadri.si. Višina štipendije je 100 evrov, podelijo jih do 1000 letno.

Kdo: dijaki 1. letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v razpisu kot deficitarni

Pogoji za dodelitev: če se na razpis prijavi večje število prosilcev, kot je sredstev, se upošteva višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole in če ima več vlagateljev enako povprečno oceno, se upošteva še povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole

Kje dobiti vlogo: na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si).

Kdaj in kam oddati vlogo: vlogo se odda po pošti ali osebno na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS

Kako podaljšati štipendijsko razmerje: vsako leto do konca avgusta boste morali predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije v naslednjem šolskem letu.

Višina štipendije: 100 evrov

Združljivost različnih štipendij: štipendija za deficitarne poklice je združljiva z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

Kadrovska štipendija

Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci glede na raven in področje izobraževanja, kjer delodajalci potrebujejo kader. Tako lahko podjetje kot pogoj postavi npr. program strojni tehnik, kot merilo pa npr. podrobnejšo usmeritev znotraj strojništva ali raven izobraževanja, kjer da prednost strojnikom pred strojnimi tehniki ali obratno. Med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje in dosegajo merila, se delodajalec odloči po lastni presoji, upošteva lahko tudi ocene, izkušnje, osebno motivacijo in podobno.

Kje najti razpisane štipendije?

 • Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (Izmenjevalnica) – v februarju 2019 bodo objavili seznam štipendij.
 • Na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij.
 • Na spletnih straneh podjetij, ki so potencialni kadrovski štipenditorji na vašem področju.

Vlogo za kadrovsko štipendijo je treba oddati podjetju ali tistemu, ki za podjetje zbira prijave ali vodi izbirni postopek (npr. kadrovska agencija, regionalna razvojna agencija ali podobno). Rok oddaje, vsebina vloge in naslovnik so navedeni ob razpisu kadrovske štipendije.

Če prejmete kadrovsko štipendijo, ki jo sofinancira država, vam mora štipenditor vsako leto omogočiti enomesečno opravljanje prakse, po zaključku vašega izobraževanja pa vas mora po preteku dveh mesecev zaposliti. Veliko dijakov to gleda kot obveznost, vendar gre na trgu dela v resnici za izredno priložnost zagotovljene prve zaposlitve, saj so ravno prvi iskalci zaposlitve med bolj ogroženimi skupinami na trgu dela. Ponudba kadrovskih štipendij je tako pomemben kazalnik potreb delodajalcev in je to smiselno upoštevati tudi pri odločitvi za vpis na srednješolski program.

Na kaj je treba paziti

 • Dobro preverite, do kdaj morate vlogo oddati. Najbolje je, da vlogo pošljete priporočeno po pošti, saj imate tako potrdilo o oddaji, s povratnico, kjer boste prejeli nazaj potrdilo, da je bila pošiljka vročena naslovniku ali pa osebno. Pošiljanje z navadno pošto velikokrat vodi v zamujeno vlogo in s tem izgubo možnosti za pridobitev štipendije.
 • Če je predpisana posebna prijavnica, pazite in uporabite pravo prijavnico. Večkrat se zgodi, da vlagatelji pošljejo vlogo s staro prijavnico ali z vlogo za državno štipendijo uveljavljajo Zoisovo štipendijo. V nekaterih primerih bo to pomenilo dodatno dopolnjevanje vlog ali daljše odločanje, pri drugih štipendijah pa bo to razlog za zavrnitev vloge.
 • Pri izpolnjevanju prijavnice bodite pozorni in pravilno izpolnite vsa zahtevana polja, ne pozabite pa tudi na Pri mladoletnih vlagateljih mora vlogo podpisati tudi kateri od staršev ali zakoniti zastopnik.
 • Preverite zahtevana dokazila in priložite vse priloge, ki so v večini fotokopije.

Dobil sem štipendijo, kaj pa zdaj

Pri večini štipendij morate sprotno obveščati štipenditorja o spremembah, običajno v 8 oz. 30 dneh od nastanka spremembe. Med take spremembe štejejo prenehanje izobraževanja, zaposlitev, samozaposlitev ali prijava v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu, spremembe pri izobraževanju ali druge spremembe, ki vplivajo na štipendijo ali katerega od dodatkov oziroma druge okoliščine, pa tudi čisto praktične zadeve, kot so npr. sprememba računa, na katerega prejemate štipendijo. Seveda se štipendije dodelijo z namenom nadaljevanja in zaključka izobraževanja. Tako je treba štipenditorju redno predložiti dokazila o napredovanju pri izobraževanju – npr. potrdilo o vpisu v višji letnik, izpis ocen in druga dokazila, pri Zoisovih štipendijah vsako leto tudi izpolnjeno prijavnico. Ob izpolnjevanju pogojev se štipendiranje praviloma nadaljuje do zaključka izobraževanja. Pri kadrovskih štipendijah je običajna tudi zahteva za zaposlitev pri delodajalcu po zaključenem izobraževanju.

ZANIMIVOST: Število dijakov, ki so prejeli štipendijo v letu 2018:

• državna štipendija: 30.932

• Zoisova štipendija: 3.036

• štipendija za deficitarne poklice: 2.317

Več informacij: www.sklad-kadri.si/si/stipendije, www.mddsz.gov.si, www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica, www.arrs.gov.si, www.stat.si.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

PUSTITE KOMENTAR